2. gangs utlysning

Midler til forskning og utviklingsarbeid for 2017

FoU-styret for Samisk nasjonalt kompetansesenter - psykisk helsevern og rus (SANKS) deler årlig ut inntil 2 mill. kroner til forskning og utviklings­prosjekter som har som mål å øke kunnskapen innenfor området psykisk helsevern og rus for den samiske befolkningen i Norge.

Publisert 02.02.2017
Sist oppdatert 29.08.2017
Ruđat burssas
Illustrasjonsfoto:Colourbox.com

Les artikkelen på samisk / Loga artihkkala sámegillii

Ved tildelingen for 2017 vil følgende prioriteres:

  • Helsefremmende og helsehemmende faktorer for psykisk helse og rusmiddelavhengighet
  • Kulturmøter i psykisk helsevern og rus i den primære helse- og sosialtjenesten og i spesialisthelsetjenesten
  • Barn og ungdom
  • Brukerperspektivet
  • Urfolksperspektivet

Søknader som omhandler lulesamiske og sørsamiske forhold ønskes spesielt velkomne. Det er en fordel om forskningsprosjektene har nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere. 

Det kan gis støtte til hele eller deler av et forskningsprosjekt, inkludert forskningsbasert evaluering av fagutviklingsprosjekter og implementeringsstudier. Det kan også gis støtte til startstipend inntil 3 mnd. for å utforme søknad om ph.d.-stipend. Fra 2017 kan en søknad om ph.d.-stipend støttes med lønnsmidler for inntil tre år, gitt tilfredsstillende framdrift.

Det gis ikke støtte til ren kvalitetssikring, oversettinger eller frittstående reiser.

For å øke nytten av offentlig finansiert klinisk forskning, er det innført krav om begrunnelse dersom brukermedvirkning – av pasienter og pårørende – er fraværende i planlegging og gjennomføring av klinisk forskning eller helsetjenesteforskning. Helse Nord har vedtatt retningslinjer for brukermedvirkning i forskning.

De som mottar midler må forplikte seg til å formidle resultatene av arbeidet på seminar arrangert av SANKS. I søknaden må det framlegges plan for hvordan resultatene skal publiseres (rapport, artikler e.l.). Tilskuddet forutsetter at SANKS krediteres som finansieringskilde ved publisering og formidling.

Søknaden må være mottatt elektronisk innen 24. mars 2017 kl. 12:00.

Søkerne må bruke særskilt søknadsskjema. Det er viktig at søkerne setter seg inn i Kort veiledning i utfylling av søknad om FoU-midler fra SANKS.  Prosjekt­beskrivelse/protokoll og nødvendige godkjenninger/anbefalinger i pdf-format må vedlegges søknaden. Søknader mottatt etter søknads­fristens utløp og søknader som ikke oppfyller formelle krav vil ikke bli behandlet.

For prosjekter som omfatter medisinsk og helsefaglig forskning vises til Lov om medisinsk og helsefaglig forskning med forskrifter. Prosjektleder som søker midler til et slikt prosjekt, må dokumentere gjennomført e-læringskurs i Helse­forskningsloven. Gjelder også eventuell ph.d.-stipendiat. Gratis kurs om helseforskningsloven

Dersom prosjektet må ha godkjenning fra REK (Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk), må godkjenning eller kvittering for innlevert søknad til REK vedlegges.

Innkomne søknader vil bli behandlet av FoU-styret for Samisk nasjonalt kompetansesenter - psykisk helsevern og rus. Søknadene blir vurdert ut ifra kvalitet og relevans.

Vedr. utforming av protokoll vises det til dokumentet Hva bør være med i en protokoll/prosjektbeskrivelse ved søknader om midler fra SANKS' FoU-fond? og Hva bør være med i en prosjektskisse ved søknader om prosjektutviklingsmidler fra SANKS' FoU-fond?

Søknadsskjema med underskrifter og vedlegg sendes elektronisk i pdf-format til:

SANKS-FoU-soknader@finnmarkssykehuset.no

Spørsmål kan rettes til

SANKS FoU-enheten
SANKS-FoU@finnmarkssykehuset.no

Gunn Heatta
SANKS leder
M 411 20 546 | Gunn.Kristin.Heatta@finnmarkssykehuset.no