Starter samisk språkutvalg i Finnmarkssykehuset

Fredag 30. juni var det oppstartsmøte i Karasjok for Samisk språkutvalg i Finnmarkssykehuset

Publisert 05.07.2017
Sist oppdatert 30.04.2018
Medlemmer av Samisk språkutvalg
(F.v.) Leder i tolkeprosjektet Randi Andersen; kommunikasjonsrådgiver Eilert Sundt, utvalgsleder Ann-Karin Furskognes og Kvalitets- og utviklingssjef Anne Grethe Olsen

​Les artikkelen på samisk / Loga ​artihkkala sámegillii​

Norsk lov slår fast at samisk og norsk er likeverdige språk i det samiske språkforvaltningsområdet, som omfatter fem kommuner i Finnmark, og at pasienter som ønsker det har rett til å bli betjent på samisk i Finnmarkssykehuset.

Mye er gjort for å styrke samisk språk i Finnmarkssykehuset

Kvalitets- og utviklingssjef Anne Grethe Olsen forteller at det har blitt gjort mye godt arbeid for å styrke mulighetene til å bruke samisk i møte med helsevesenet i Finnmar de siste årene.

– Blant annet har vi fått nye nettsider der all pasientrettet informasjon publiseres både på norsk og nordsamisk. Det meste av praktisk informasjon og informasjon om våre avdelinger og behandlingssteder finnes allerede på begge språkene, og vi bygger stadig opp mer informasjon om behandlinger og undersøkelser. I tillegg har vi fått etablert en tolketjeneste der samisk tolk er tilgjengelige på telefon eller videosamtale på dag- og kveldstid for vårt personell som skal behandle samisktalende pasienter, forklarer Olsen.

– Og så må vi ikke glemme at vi i mange år har hatt en fast ansatt samisk tolk tilstede i full tid på Hammerfest sykehus, skyter leder for tolkeprosjektet, Randi Andersen inn.

Mye arbeid gjenstår

– Men likevel ser vi at det er mye som gjenstår før vi oppfyller kravene og målsetningene i norsk lov, fortsetter Olsen.

– Vi klarer for eksempel ikke å henvende oss skriftlig på samisk i innkallingsbrev til alle som ønsker det. Noe av problemet er at selv om det gjøres mye godt arbeid rundt om i de forskjellige avdelingene og enhetene, så har vi manglet et sentralt organ som kan koordinere de forskjellige initiativene. Derfor starter vi nå opp dette samiske språkutvalget som skal gi råd til helseforetaket om hvordan vi best kan ta vare på våre forpliktelser overfor samiske pasienter.

– Det er flott at vi kommer i gang med dette arbeidet, sier utvalgsleder Ann-Karin Furskognes, som til daglig leder Forsknings- og utviklingsenheten ved SANKS[1] i Karasjok. – Jeg er veldig opptatt av at vi ikke skal bli et papirflyttingsorgan, men at vi skal få utrettet noe konkret. Da må vi gi gode råd til foretaksledelsen og finne praktiske løsninger på hvordan vi skal møte pasientene våre.

Ikke bare språk, men også kulturkunnskap

FoU-rådgiver og sosialantropolog Renathe var invitert til oppstartsmøtet for å holde foredrag om kulturforståelse i møte med samiske pasienter.

– Det er viktig ikke å bare se snevert på pasientenes språk, forklarer Simonsen.

– Selv om språk nok er den viktigste kulturbæreren, bærer vi alle med oss en rekke med vaner, verdier og holdninger som påvirker hvordan vi forholder oss til helse og sykdom. For eksempel er det ikke uvanlig at samiske pasienter gjør mye mindre av smerte enn det som er vanlig blant norske pasienter. Slike ting er det viktig at behandlere i helsevesenet er klar over. Ellers kan jo alvorlige tilstander fort bli oversett.

– At Finnmarkssykehuset oppretter dette utvalget, og at mandatet til utvalget er eksplisitt på at det også skal ta for seg saker som handler om kultur, viser at det finnes en god vilje til å ta disse tingene på alvor, som er veldig gledelig. Jeg vil også få benytte sjansen til å anbefale at alle nyansatte i Finnmarkssykehuset får et enkelt innføringskurs i kulturforståelse med særlig vekt på den samiske befolkningen her i Finnmark.

Savner en sentral instans for samisk språk- og kulturarbeid

Selv om det gjøres mye godt arbeid rundt omkring i forskjellige avdelinger og enheter, har Finnmarkssykehuset savnet en sentralt plassert instans som kan samordne og koordinere dette arbeidet.

- For å få sendt ut pasientbrev på samisk trenger vi for eksempel at sekretærene rundt om på avdelingene kan være sikre på at det de sender ut er rett, vi må få oversatt alle fraser og behandlingsbeskrivelser som brukes i brevene og vi må sørge for at de datatekniske systemene klarer å håndtere flere språk. Det betyr at det er mange mennesker som må jobbe sammen, forklarer Furskognes.

- Men nå som Samisk språkutvalg er på plass, har jeg god tro på at vi skal få til mye!

[1] Samisk Nasjonal Kompetansetjeneste psykisk helsevern og rus

Samisk språkutvalg i Finnmarkssykehuset ledes av Ann-Karin Furskognes, som er enhetsleder for Forskning og utvikling ved SANKS – Samisk nasjonal kompetansetjeneste for psykisk helsevern og rus. Sekretærtjenesten ivaretas av kommunikasjonssenteret i foretaket, og utvalget har representanter for hver av de fire klinikkene, fra brukerutvalget og fra tolkeprosjektet i Finnmarkssykehuset. Samisk språkutvalg skal gi råd til Finnmarkssykehuset om tiltak for å oppfylle foretakets juridiske, etiske og pasientsikkerhetsmessige forpliktelser til å ivareta samisk språk.

Medlemmer i Samisk språkutvalg i Finnmarkssykehuset oppdatert april 2018

Ann-Karin Furskognes (leder), SANKS FoU
Andrea Kovanen Sæten (sekretær), Kommunikasjon
Ellen Inga Hætta, Klinikk Hammerfest, Spesialistlegesenteret i Karasjok
Are Nedrejord, Klinikk prehospitale tjenester, Bilambulanse Midt-Finnmark
Berit Gaup, SANKS, BUP Karasjok
Randi Andersen, Tolkeprosjektet
Else Marie Isaksen, Brukerutvalget

Ann-Karin Furskognes
M 948 74 810
Ann-Karin.Furskognes@finnmarkssykehuset.no

 

Medlemmer av Samisk språkutvalg
Klikk på bilde for å laste ned høyoppløselig versjon