Verdensdagen mot selvskading 1. mars

I dag markeres den internasjonale dagen mot selvskading verden over. Selvskading er utbredt og skjer i størst grad blant ungdommer, dessverre er det mange som ikke oppsøker helsevesen for å få hjelp til å takle sin utfordringer.

Publisert 01.03.2018
En lekefigur ved siden av et skilt

Janaki Hyldahl er overlege i Klinikk for psykisk helsevern og rus i Finnmarkssykehuset. Hun kan fortelle at det ikke er helt klare tall på hvor utbrett selvskading er, da mange som sliter med dette ikke kommer i kontakt med helsevesenet. Forskjellige studier, både norske og utenlandske, viser at mellom 10-25 % av ungdomsskoleelever sliter med selvskading løpet av et år. Hyldahl kan fortelle at det er vanskelig å si for sikkert hvor mange som sliter med dette, da det dessverre er store mørketall.

En kvinne med briller
Janaki Hyldahl


– Disse ungdommene sliter typisk med symptomer på depresjon, angst, sinneproblematikk og generelle vansker med å regulere sine følelser, sier Hyldahl.

Hyldahl forteller videre at det er viktig å huske på er at den som selvskader ofte sliter med vanskelige følelser og håndteringen av disse. Det dreier seg ofte om tristhet, sinne, engstelse og/eller skam.

Det er hjelp å få
Finnmarkssykehusets klinikk psykisk helsevern og rus består av tre distriktspsykiatriske sentre med underliggende enheter. Klinikken har BUP (Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk) vurderer, utreder og behandler barn og ungdom med psykiske problemer. Ved voksenpsykiatrisk poliklinikk i Alta tilbys dialektisk atferdsterapi, som er en terapiform som anbefales for personer med dysfunksjonell atferd, for eksempel selvskading og suicidalitet.

Hyldahl forteller at dersom den unge har symptomer på alvorlige psykiske problemer, bør vedkommende henvises til spesialisthelsetjenesten for en grundig utredning.

– Ut fra utredningen tar man fatt i behandlingen, som er målrettet mot de behov og ønsker vedkommende har. Det kan for eksempel dreie seg om behandling av angst og/eller depresjon, tidligere traumer eller vansker med at regulere sine følelser og impulser. Man ser så på eventuelle bakenforliggende grunner til selvskadingen og fokuserer også på dette i behandlingen, sier hun videre.

En annen viktig del av behandlingen er at man lærer å sette ord på følelser og prosesser som skjer innad, ikke minst da det ofte er uklart også for den vedkommende hvorfor han/hun skader seg selv. Det fokuseres på hvordan man håndterer sin indre smerte og målet er å redusere eller helt unngå selvskadingen. Det kan innebære at man finner alternative mestringsmetoder for at få utløp for det man sliter med, istedenfor at skade seg selv.

– Vårt mål med behandlingen er etter hvert en generell forbedring av tilstanden, slik at det ikke lenger er behov for å reagere på indre smerte, sier Hyldahl.

Anerkjenn problemene
Det er viktig å anerkjenne at det er tungt å være i en tung situasjon og ha problemer, som vedkommende forsøker å løse på egen hånd.

– Det å anerkjenne de vanskelige følelser er ikke det samme som at godta den selvskadende atferd. Den som selvskader trenger forståelse for sine vanskelige følelser, men samtidig også profesjonell hjelp til å endre på den selvskadende atferd, avslutter Hyldahl.


Mer info:

  • Klinikk psykisk helsevern og rus består av tre distriktspsykiatriske sentre (DPS) i Vest-Finnmark, Midt-Finnmark/ SANKS og Øst-Finnmark, med underliggende enheter (Hammerfest, Alta, Lakselv, Karasjok, Tana og Kirkenes.
  • Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk i Hammerfest og Kirkenes gir tilbud om vurdering, utredning og behandling til barn og ungdom 0 – 18 år med psykiske problem, etter henvisning fra fastlege eller leder for barneverntjenesten.
  • Voksenpsykiatrisk poliklinikk gir tilbud om vurdering, utredning og behandling til personer over 18 år med psykiske lidelser etter henvisning fra fastlege eller fra lege på sykehus.
  • Du kan lese mer om våre sentre på: https://finnmarkssykehuset.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helsevern-og-rus#les-mer-om-klinikk-psykisk-helsevern-og-rus
  • Landsforeningen for forebygging av selvskading og selvmord (LFSS) – har en årlig nasjonal konferanse denne dagen. De jobber for større åpenhet, fjerne tabu og stigma som er om selvskading og selvmord. Besøk siden deres: http://www.lfss.no/ for mer informasjon
  • Du kan lese mer om Dialektisk Atferdsterapi her: http://dbt.no/om-dbt/, samt se dagsrevyinnslaget om denne terapiformen her: https://tv.nrk.no/serie/dagsrevyen/NNFA19020518/05-02-2018#t=24m19s