Faglige-henvisningsrutiner

Her finner du faglige henvisningsrutiner knyttet til ulike pasientgrupper.

Finnmarkssykehuset ønsker å få informasjon allerede i henvisning når pasienter henvises til elektive timer på våre poliklinikker. Slik informasjon vil hjelpe oss med planlegging for å gjøre oppholdet for pasienten så behagelig som mulig, og samtidig bidra til å planlegge returreise på en god måte for pasientene.​

En god henvisning skal inneholde en rekke relevant informasjon. Dette sparer tid og forenkler saksgangen.

Navn og fullt fødsels- og personnummer kommer automatisk.

Adresse følger ikke med automatisk, her overstyres adresser av folkeregisteret. Dette betyr at personer som skal innkalles fra annen adresse enn folkeregisteradressen må ha sin postadresse lagt inn i fritekst i henvisningen. Dette gjelder for eksempel utlendinger samt pasienter med midlertidig adresse og postboksadresse.

Diagnose(r) settes i ICPC på fastlegens datajournal, og bør være av relevans for den aktuelle problemstilling.

Familie og sosialt: Relevant kortfattede opplysninger av relevans rundt pasientens sosiale og familiære situasjon. NB det er viktig at allmennlegen gjør en kritisk vurdering av hva som skal med under dette feltet; mens en henvisning til psykiatrisk poliklinikk ofte trenger mye informasjon her, bør allmennlegen kritisk vurdere hvor mye av denne typen informasjon det er nødvendig eller riktig å legge ved andre henvisninger. Det skal angis tolkebehov.  

Tidligere sykdommer: Det skal følge med kort, relevant referat av tidligere sykdommer.

Faste medisiner/Legemidler i bruk: Ajourført liste over faste medisiner skal følge med henvisningen.

Cave: Allergier skal følge med henvisningen.

Anestesi: Eventuelle problemer i forbindelse med operasjon/anestesi bør beskrives der dette er relevant.

Aktuell problemstilling: Denne bør beskrives i tilstrekkelig grundighet. Kliniske funn beskrives. Funksjonsnivå bør beskrives der dette er relevant. 
Evt utførte undersøkelser i form av lab, rtg osv må klippes inn og vedlegges søknaden.

Forventet utredning/behandling: Her skal legen komme med en tydelig bestilling om hva som forventes av spesialisthelsetjenesten.

Hastegrad: Hastegrad angis i nedtrekksmeny. Ved alle direkte øyeblikkelig hjelp innleggelser/henvisninger er det viktig at dette kodes som hastegrad "ø.-hjelp".  


Kommentarer:

  1. Pasienter som henvises til sykehuset for flere forskjellige problemstillinger tilhørende forskjellige legespesialiteter/avdelinger må få laget en separat henvisning per problemstilling.
  2. Ved behov for for eksempel radiologisk undersøkelse i tillegg til klinisk undersøkelse skal allmennlegen henvise til klinisk undersøkelse, hvoretter sykehuslegen rekvirerer relevant radiologi.

Henvisningsrutiner

Sist oppdatert 27.09.2023