Logo

Tolketjenesten

Pasienter som har avtale med eller blir innlagt på en av avdelingene til sykehusene/klinikkene i Helse Nord har tilgang til nordsamisk tolk i tidsrommet kl.08:00-22:00 hele uka.

Jus áiggošit min sáme­giel­siidduide, de deaddil menyboalu baji­muččas ja vállje "Sámi".

Tolking mellom pasient og behandler kan enten foregå med tolken tilstede i rommet, via lyd/bilde eller telefon. Tolken har ingen annen rolle enn å tolke mellom pasient og behandler og har absolutt taushetsplikt. 

Bestilling av samisk tolk: 46 84 74 04 
 
Ved forhåndsbestilling bruk bestillingsskjema lenger ned på siden.  ​​
 
Husk å avbestille tolkebestillingen dersom timen/avtalen blir avlyst. 

​Den samiske tolketjenesten

Som offentlig tjenesteyter skal du informere, veilede og høre brukeren. Hvis språk er en barriere, må du bruke en kvalifisert tolk. Det er ikke lov å bruke barn som tolk. Familiemedlemmer og tospråklige medarbeidere bør heller ikke tolke.

Mange ansatte på de ulike sykehusene/klnikkene innenfor Helse Nord kan ikke samisk, og vi er avhengig av å få korrekt og utdypende informasjon om din helse. Det er derfor viktig for oss å bruke tolk. Våre tolker har taushetsplikt. Pasienter opplever det som en trygghet å bruke tolk: Når man er syk, er det lettere å bruke sitt morsmål. Tema og begrepsbruk på et sykehus kan også være mer komplisert enn det daglige språket.  Hvis du har samisk som morsmål har du rett til å bruke samisk i møte med Spesialisthelsetjenesten.

Dersom du har spørsmål kan du kontakte enhetsleder for den samiske tolketjenesten.

En person med klokke

Rita-Alise Porsanger-Moen
95 79 48 72 | Rita-Alise.Porsanger-Moen@finnmarkssykehuset.no​​​
​​​​

Rettigheter og taushetsplikt

Hvis du har samisk som morsmål så har du rett til samisk tolk i møte med spesialisthelsetjenesten, og vil få tilbud om dette fra din behandler. Kom gjerne med en påminnelse om dette blir glemt. 

Du trenger ikke betale noe for bruk av samisk tolk. 

Alle våre tolker har taushetsplikt på lik linje med annet helsepersonell. 

Pasientopplysninger:
For timer som gjelder barn skal navn til foreldre i rubrikken «pasientnavn», og ikke navn på barnet. Informasjonen innhentes i forhold til Finnmarkssykehuset sine retningslinjer for personvern. 

Taushetsplikt er ikke til hinder for å oppgi informasjon til ansatte i den samiske tolketjenesten i Finnmarkssykehuset, da opplysningene er nødvendige for å administrere pasientens helsetjenester (ref. Lov om helsepersonell m.v. §25).​

Samiske pasienters rettigheter er regulert i norske lovbestemmelser. Lov om Sametinget og andre samiske rettsforhold §3-​5 gir pasienter en rett til å bli betjent på samisk i kontakt med offentlige helseinstitusjoner i forvaltningsområdet. Denne retten er også ivaretatt i Lov om ​helseforetak m.m. §35, 3. ledd som sier at regionale helseforetak skal sørge for at den enkelte pasients utvidede rett til bruk av samisk språk i spesialisthelsetjenesten blir ivaretatt, jf. lov om sametinget og andre samiske rettsforhold § 3-1 nr. 4 og § 3-5.

Dersom forvaltningsorganer i området ikke har tilstrekkelig samiskspråklig kompetanse, medfører denne rettigheten at det må brukes tolk eller oversetter.

Videre er det regulert i lov om pasient- og brukerrettigheter § 3-5 at informasjon skal være tilpasset mottakerens individuelle forutsetninger, som alder, modenhet, erfaring og kultur- og språkbakgrunn. Det å ha mulighet til å kommunisere på eget morsmål vil ha betydning for at samiske pasienter skal få et tjenestetilbud av god kvalitet. God kommunikasjon er nødvendig for trygge tjenester. 

Offentlige organer skal bruke tolk når det følger av lov. I tilfeller der plikt til å bruke tolk ikke er regulert i annen lov, skal offentlige organer bruke tolk når det er nødvendig for å ivareta hensynet til rettssikkerhet eller for å yte forsvarlig hjelp og tjeneste. I vurderingen av om bruk av tolk er nødvendig, skal det blant annet legges vekt på om samtalepartene kan kommunisere forsvarlig uten tolk, og på sakens alvorlighet og karakter.

Når et offentlig organ ellers er i kontakt med personer som ikke kan kommunisere med organet på norsk, bør organet vurdere å bruke tolk.

​​​​Annen informasjon​​

Bestilling av samisk tolk for helsepersonell 

Plakat om tolketjenesten

Sist oppdatert 23.04.2024