D-FACT, Alta

D-FACT Alta er etablert i samarbeid mellom Klinikk Alta, Alta kommune, Hasvik kommune og NAV Alta.

Det er et fleksibelt og aktivt oppsøkende behandlingsteam som skal gi langvarig oppfølging og behandling til mennesker med alvorlig psykisk lidelse og/eller alvorlig ruslidelse, som ikke klarer å nyttiggjøre seg av eksisterende tjenester.

Oppfølging og behandling foregår i hovedsak i personens hjem og nærmiljø. Teamet skal gi sammenhengende, godt koordinerte og helhetlige tjenester, der kommunen og spesialisthelsetjenesten samler sine tjenester og sin kompetanse i et tverrfaglig team. Behovet for tjenester vil kunne variere fra intensiv daglig oppfølging til oppfølging hver 14. dag eller sjeldnere.

I vårt team har vi følgende profesjoner:

Psykiater, psykolog, sykepleier, vernepleier, barnevernspedagog, russpesialist, arbeidsspesialist og sosionom.

Personer over 18 år med kjent eller begrunnet mistanke om alvorlig psykisk lidelse og/eller rusproblematikk med lavt funksjonsnivå og omfattende tilleggsproblemer på flere livsområder. Personen har prøvd ut og er ikke i stand til å oppsøke eller nyttiggjøre seg eksisterende tilbud om oppfølging og behandling. Målgruppen for D-FACT teamene retter seg mot personer som har en kjent diagnose eller der det kan være behov for ytterligere kartlegging og utredning med utgangspunkt i følgende kriterier:

 • Har behov for oppsøkende behandling
 • Kan nyttiggjøre seg av teamtilnærming
 • Problemer med relasjoner og tilknytning
 • Langvarige og ustabile pasientforløp
 • Alvorlig sinnslidelse som for eksempel:
  • Psykoselidelse
  • Personlighetsforstyrrelser
  • Bipolar lidelse 
 • Andre alvorlige psykiske lidelser
 • Ofte rusproblemer som tilleggsproblemer

Oppfølging fra D-FACT kan bestå av:

 • Recovery-orientert tilnærming: Recovery er en personlig, unik prosess som innebærer endring av ens holdning, verdier, følelser, mål, ferdigheter og/eller roller. Det er en måte å leve et liv på som gir håp, trivsel og mulighet til å bidra. Recovery innebærer ny mening og nye mål for livet og muligheter til å vokse, utvikle seg og gir økt livskvalitet.
 • Poliklinisk og oppsøkende behandling og oppfølging etter faglige retningslinjer
 • Oppfølging av sykdoms- og symptomutvikling
 • Medikamentadministrering og oppfølging av somatisk helse
 • Forebygging av tilbakefall og innleggelser 
 • Praktisk hjelp og veiledning til for eksempel bolig, økonomi, helseutfordringer, sosial nettverksbygging og støtte til hverdagslige gjøremål
 • Nært samarbeid med andre instanser for en helhetlig tjeneste
 • Hjelp og støtte til pårørende
 • Behandling og oppfølging foregår der personen bor og har sitt nettverk – altså at behandling flyttes ut av kontor og institusjon, til brukerens hjem og nærmiljø.
 • Utredning kan være aktuelt i enkelttilfeller
 • Digital oppfølging med behandlere må påberegnes
 • Oppfølging skjer i hovedsak i kontortid: mandag – fredag 8.00 – 15.30. 

Henvisninger skal kun skje etter samtykke fra pasienten. Ved å samtykke til oppfølging fra D-FACT Alta samtykker pasienten også til informasjonsdeling mellom partene i teamet. Det er henvisers ansvar å sørge for at pasienten er tilstrekkelig informert om FACT, og sørge for at samtykke foreligger.

D-FACT Alta vil be om overføringsmøte med henviser og pasient før eventuelt inntak.

Følgende instanser kan henvise til oss: 

 • Spesialisthelsetjenesten
 • Fastlege
 • Kommunepsykolog

Hvis du er usikker så kan du drøfte saker anonymisert med teamet. Kontaktinformasjon finner du lenger ned på siden. 

Kontakt

Telefon

 • Mandag 08:00 - 15:30
 • Tirsdag 08:00 - 15:30
 • Onsdag 08:00 - 15:30
 • Torsdag 08:00 - 15:30
 • Fredag 08:00 - 15:30
 • Lørdag STENGT
 • Søndag STENGT

Slik finner du fram

Klinikk Alta

Markveien 31

9510 Alta