Døgnenheten for psykisk helsevern, Alta

Døgnenheten Alta gir spesialisthelsetjeneste til 6 kommuner i Vest-Finnmark. Opptakskommunene er Alta, Hasvik, Loppa, Hammerfest, Nordkapp og Måsøy.

Det er 12 sengplasser ved døgnenheten Alta.

Døgnenheten en korttids- og krisepost. Her gir vi et differensiert behandlingstilbud med spesielt fokus på:

 • kriseintervensjon
 • observasjon og utredning
 • oppfølging etter intox/suicidalhandling

Døgnenheten Alta kan gi krisetilbud innen 24 timer. Døgnenheten er åpen og innleggelsene må være basert på frivillighet.

Døgnenheten har et rom der forholdene er lagt til rette for ekstra skjerming fra resten av miljøet.

Innleggelsestiden vil variere alt fra 1-2 døgn for observasjon/krisetakling og opptil 12 ukers opphold for utredning/behandling.

Innleggelsene foregår i utgangspunktet på dagtid etter henvisning. Under visse forutsetninger kan døgnenheten også ta imot pasienter i krisetilstand på kveldstid/natt. Begrensninger i forhold til kriseinnleggelser vil være plassituasjon og at innleggelsen ikke må innebære tvang.

Døgnenheten ligger i sentrum av Alta. Det er nært til offentlige kontorer/tjenester, transport, rekreasjonsmuligheter, helsetilbud og aktivitetstilbud som er spesielt egnet for eksponeringstrening.

Døgnavdelingen gir et bredt allmennpsykiatrisk tilbud som omfatter blant annet følgende lidelser:

 • Angsttilstander
 • Stemningslidelser
 • Psykoselidelser
 • Forvirringstilstander
 • Tvangslidelser
 • Pasienter med ulike psykiske lidelser og samtidig rusproblematikk

Videre gis følgende behandlingstilbud:

 • Utredning, diagnostisering og behandling
 • Observasjon gjennom hele døgnet over lengre tid gjøres for blant annet å kvalitetssikre den medikamentelle  behandlingen i samarbeid med psykiater, og også ivareta andre viktige forhold som ikke dekkes ute i kommunene.
 • Tilgjengelighet til miljøpersonalet på døgnavdelingen etter utskrivelsen:
 • Pasientene har tilbud om å ringe til døgnavdelingen.
 • Samarbeid og samhandling med alle opptakskommunene og UNN, herunder også initiering og utarbeidelse av individuell plan
 • Planlagt ambulerende virksomhet som omfatter ansvarsgruppemøter, samarbeidsmøter med det lokale hjelpeapparatet, undervisning og veiledning på bestilling fra kommunene samt hjemmebesøk og poliklinisk oppfølging av pasienter.

Døgnavdelingen er en aktiv samarbeidspart i langsiktige prosjekter som handler om utskrivelser til hjemkommunene – både fra UNN, rusinstitusjon men også fra egen døgnavdeling.

 • Miljøterapi med psykodynamisk utgangspunkt og med anvendelse av kognitive teknikker. Viktige elementer her er relasjonsbygging, støttesamtaler, eksponeringsterapi, fysisk aktivitet, ADL-trening (aktiviteter i dagliglivet) og sosial trening.
 • Gruppeterapi
 • Fysioterapi / ergoterapi / sosionomtjeneste
 • Nettverksarbeid / pårørendearbeid
 • Forvern, forebygging og ettervern

Begrensninger i dagens behandlingstilbud:

 • Visse typer personlighetsforstyrrelser
 • Personer som bruker rusmidler slik at vedkommende ikke er i stand til å motta behandling
 • Urolige/aggressive eldre med senil demens, depresjoner og forvirringstilstander
 • "Mennesker med utagerende og voldelig atferd som har behov for lukket avdeling
 • Personer med lidelser som er så sjeldne at utredning og behandling må sentraliseres for å få opprettholdt nok erfaring til å kunne gi forsvarlig tilbud (for eksempel psykotiske døve, mennesker med omfattende somatiske lidelser hvor døgnbehandling i DPS vil være uforsvarlig)" (sitat DPS veileder s.32)
 

Spesielle forhold ved henvisning:

Pasienter kan henvises elektronisk eller ved brevhenvisning.

Kontakt

Telefon

Postadresse

Finnmarkssykehuset
Døgnenhet psykisk helsevern
Postboks 1134
9504 Alta

Slik finner du fram

Oppmøtested

Du finner oss i 3.etasje ved Klinikk Alta. Følg skiltingen når du kommer inn hovedinngangen. 

Klinikk Alta

Markveien 31

9510 Alta

Alta bussterminal ligger 750 meter fra Klinikk Alta. 

​For busstider se Snelandia sin reiseplanlegger

​Bussholdeplassen er 50 meter fra hovedinngangen.

​Se Snelandia sin reiseplanlegger​ for oppdaterte tider.

​Hovedregelen er at du får dekket reise til og fra behandling med billigste rutegående transport.

Mer om pasientreiser i Finnmark

Det er betalte parkeringsplasser utenfor hovedinngangen. Parkeringen driftes av Alta kommune, les mer på deres nettsider. 

Praktisk informasjon

Dersom du foretrekker å snakke nordsamisk under behandlingen eller undersøkelsen, vil vi gjerne benytte vår samiske tolk.  Du finner mer informasjon her:  tolketjenesten

Alta sentrum ligger 100 meter unna klinikken, med kjøpesentre, kiosker og spisesteder. Klinikk Alta har ikke egen kantine. ​

​Nærmeste apotek er 100 meter unna – rett over veien fra hovedinngangen.