Behandling

HelseIArbeid ved Kirkenes sykehus

I HelseIArbeid samarbeider spesialisthelsetjenesten og NAV for å gi helhetlige og samtidige helse- og arbeidsrettede tjenester. HelseIArbeid er et todelt konsept som inneholder et individtiltak og et bedriftstiltak.

Introduksjon

HelseIArbeid individtiltaket er et poliklinisk tilbud der fagressurser i spesialisthelsetjenesten og NAV er samlokaliserte for å gi et helhetlig og arbeidsrettet tilbud til pasienter med muskel- og skjelettplager og/eller milde til moderate psykiske plager. Tilbudet sikter på å gi rask avklaring, med mål om å forbli, returnere eller å komme i arbeid eller studier.

Målgruppe

Personer med:

 • Muskel- og skjelettplager
 • Milde til moderate psykiske helseplager
 • Et blandet symptombilde med både muskel- og skjelettplager og psykiske helseplager
 • Målsetting om å opprettholde eller gjenoppta arbeid eller utdanning

For bedriftstiltaket les mer på vår avdelingsside her. 

Henvisning og vurdering

Fastlege eller annen helsetjeneste med henvisningsrett, kan henvise. Vi oppfordrer til at du som henviser ser på sjekklisten nedenfor.

Alle henvisninger vurderes, og både henviser og pasient mottar skriftlig informasjon om utfallet av vurderingen. Ved rett til helsehjelp blir pasienten satt opp på time. I tiden frem til utredningen, eller ved eventuelle endringer i helsetilstand, skal pasienten forholde seg til fastlege.

Henvisning sendes til avdeling ReHabilitering på vanlig måte. Den kan sendes elektronisk eller til vår postadresse: 

Finnmarkssykehuset
Kirkenes sykehus
Inntaksteam, Avdeling for ReHabilitering
Postboks 410
9915 Kirkenes

Fastlege eller annen helsetjeneste med henvisningsrett, kan henvise.


Målgruppen for HelseIArbeid individtiltaket er personer med:
 • Muskel- og skjelettplager
 • Milde til moderate psykiske helseplager
 • Et blandet symptombilde med både muskel- og skjelettplager og psykiske helseplager
 • Målsetting om å opprettholde eller gjenoppta arbeid eller utdanning
Det er ønskelig med henvisning i tidlig fase, fordi vi vet at langvarig sykmelding reduserer sannsynligheten for retur til arbeid. Det er derfor ønskelig at vi får henvisning før og helst innen 8 ukers sykefravær. 


Individuelle forhold som vil tas hensyn til ved vurdering om inklusjon:


 • Alder (fra 16 oppover)
 • Omsorg for barn / Graviditet
 • Et blandet symptombilde av muskelskjelett og psykiske plager
 • Tilknytting til arbeid eller utdanning

Individuelle forhold som vil tas hensyn til ved vurdering av eksklusjon:

 • Alvorlig psykisk lidelse
 • Suicidalitet
 • Rus som primærtilstand

Alle henvisninger bør inneholde:

 • Aktuell sykehistorie og problemstilling
 • Relevante tidligere og nåværende sykdommer, psykisk og somatisk - diagnoser og eventuell tidligere behandling
 • Kliniske funn
 • Resultater av relevante tilleggsundersøkelser, billeddiagnostikk
 • Oppdatert medikamentoversikt
 • Arbeidsstatus, sykemeldingsforhold- sykemeldingshistorikk, eventuelt stønadsstatus
(Ved bruk av malen «den gode henvisning» som er integrert i de fleste elektroniske pasientjournalsystemene er overnevnte punkter dekket)
 

I tillegg:

 • Tidligere behandling og effekt av denne
 • Rusanamnese
 • Funksjonsnivå sosialt/familiært
 • Sivil status, omsorg for barn, familiær og sosial fungering
 • Ønsket mål for vurdering og behandling, herunder pasientens mål og motivasjon

Husk

 • For fremmedspråklige pasienter må det i tillegg opplyses om nasjonalitet, språk og tolkebehov
 • Ved henvisning av andre enn fastlege må pasientens fastlege oppgis.
For mer informasjon og veiledning om henvisninger til spesialisthelsetjenesten: Nasjonal veileder for henvisninger til spesialisthelsetjenesten, Helsedirektoratet.

Før

På poliklinikken har vi et tverrfaglig team. Du vil få et tilbud ut ifra din problemstilling. Utredningen tar sikte på å avklare aktuelle helseplager og gi anbefalinger og oppfølgingstilbud deretter. Samtidig kartlegges din nåværende arbeid/studiesituasjon og det avklares eventuelle behov for bistand fra NAV, arbeidsgiver eller andre samarbeidspartnere.
 
For noen vil en utredning med et særskilt fokus på jobbfungering være tilstrekkelig. For andre anbefales videre oppfølging eller behandling, enten i regi av HelseIArbeid, tilbud i pasients hjemkommune, eller videre henvisning til mestrings-/rehabiliteringsopphold. Under

HelseIArbeid i Kirkenes kan tilby avgrenset (1-12 konsultasjoner) oppfølging/behandling basert på behov som kommer frem i utredningen. Alle typer oppfølging har et arbeids- og mestringsrettet fokus. Det er et aktivt samarbeid mellom deg som pasient og behandler, som fordrer at du er villig til å jobbe aktivt med problemstillinger og oppgaver, både i samtaler og mellom timene. 

Oppfølging kan foregå ved fysisk oppmøte, videokonsultasjoner eller telefonkonsultasjoner. Egenandel etter vanlige satser ved behandling i spesialisthelsetjenesten.

Listen nedenfor er ikke komplett, men gir en forståelse for hva vi kan jobbe med. 

 • Mestringssamtaler for smerteplager, milde til moderate depresjonsplager, og avgrensede angstlidelser, ofte med bruk av kognitiv atferdsterapi (CBT) eller aksept og forpliktelsesterapi (ACT). 
 • Veiledning i fysisk aktivitet og trening.
 • Veiledning i aktivitetsregulering for de med utpreget utmattelse.
 • Mestringstilbud for søvnproblemer, ofte med bruk av kognitiv atferdsterapi for søvn (CBT-I).

Kontakt

Kirkenes sykehus HelseIArbeid

Kontakt HelseIArbeid

Oppmøtested

HelseIArbeid holder til i 3. etasje i fløy D3 sør.


En stor bygning ved siden av en vannmasse

Kirkenes sykehus

Skytterhusveien 2

9900 Kirkenes

Transport

Holdeplass Kirkenes AMFI senter ligger i Kirkenes sentrum, 2,8 kilometer fra sykehuset.

​Bruk Snelandia sin reiseplanlegger​ for oppdaterte tider. 

​Bussholdeplassen er rett utenfor hovedinngangen.


Se Snelandia sin reiseplanlegger ​for oppdaterte tider

​Kirkenes sykehus har 226 parkeringsplasser for besøkende og ansatte. Åtte plasser er reservert for handicap. I tillegg parkerer blodgivere som skal gi blod, og pasientverter gratis. Parkeringsavgift gjelder kjernetiden 8.00 - 14.00. I helgene er det gratis parkering.

Du kan enten betale med app (Easypark) eller på automat (her skriver du inn bilens reg.nummer, og bilen registres digitalt).

Parkeringsavgiften er som følger:

 • Ved registrert parkering opptil 1 dag: kr 25,-
 • Ved registrert parkering på 1 uke (5 dager):  kr 100,-
 • Ved registrert parkering på 1 mnd:  kr 350,-

​Hovedregelen er at du får dekket reise til og fra behandling med billigste rutegående transport.

Mer om pasientreiser i Finnmark

Praktisk informasjon

Du kan koble deg på trådløst nettverk på alle Finnmarkssykehusets behandlingssteder.

Nettverksnavn: HN-GJEST

Du trenger ikke oppgi passord

Dersom du foretrekker å snakke nordsamisk under behandlingen eller undersøkelsen, vil vi gjerne benytte vår samiske tolk.  Du finner mer informasjon her:  tolketjenesten

Bildet viser sykehusplan 1, 2 og 3 på Kirkenes sykehus

Dette bildet viser sykehusplan 1, 2 og 3 på Kirkenes sykehus.

Det er kantine til venstre for hovedinngangen. Her får du kjøpt lunsjmat og noe vanlige kioskvarer. Det er kafébord og stoler der du kan sitte og spise, drikke en kopp kaffe. I tillegg er det automater hvor du kan kjøpe mat og drikke utenfor kantina sin åpningstid.

Åpningstider

10:30 – 15:30   mandag – fredag