Beredskap

Denne siden tas i bruk ved beredskapssituasjoner i Finnmarkssykehuset.

Finnmarkssykehuset HF benytter tre beredskapsnivåer i tillegg til normal drift; grønn, gul og rød beredskap. 

Ved grønn beredskap er det normal drift, men vi overvåker situasjonen og er klare til iverksetting av beredskapsplaner. 

Det foreligger en uavklart situasjon der det kan bli behov for ekstraordinære ressurser.

Eller det er stor fare for at en uønsket, alvorlig hendelse kan inntreffe og det er usikkert om de ordinære ressursene strekker til.

Alvorlig uønsket hendelse, krise eller katastrofe.

Sist oppdatert 27.09.2023