Forskning

Forskning er en av fire lovfestede hovedaktiviteter i spesialisthelsetjenesten. Finnmarkssykehuset vil legge til rette for medisinsk og helsefaglig forskning som har klinisk relevans, relevans for innhold og organisering av helsetjenesten, som underbygger klinisk virksomhet i foretaket og bidrar til et bedre helsetjenstetilbud.

Vi legger til rette for forskning innenfor Finnmarkssykehuset ved å utarbeide en hensiktsmessig infrastruktur og samarbeide med andre virksomheter som driver FoU-arbeid.

Forskning bidrar til å heve den samlede kompetansen i foretaket og øker stabilisering og rekrutteringa av kvalifisert helsepersonell.

Les Finnmarkssykehusets forskningsst​​rategi 2015-2020

Les Finnmarkssykehuset forskningsstategi 2022-2030​​

En multietnisk befolknings forhold til helsevesenet
– ikke bare på spesielle sykdomsgrupper/diagnoser men også interaksjonen mellom helsevesen og befolkning.

Et område med ekstreme avstander i forhold til bosetningen. Skader, akutt sykdom og utfordringer ved å opprettholde kompetanse i helsevesenet (fra ambulansetjeneste til spesialistnivå) med så lavt befolkningstall.

Skjæringspunktet mellom primærhelsetjeneste og sykehus i vårt område med sykestuene som intermediærnivå, og alternative organiseringer, som f.eks. spesialistpoliklinikkene.

Her finner du en oversikt over vitenskapelige publikasjoner med Finnmarkssykehusets ansatte som forfattere.

Se oversikt over publikasjoner

Portrettbilde av Mette Kjær
Mette Kjær
Forskningsleder
M 467 77 368  | mette.kjaer@finnmarkssykehuset.no

Leder for forskningsstyret

Nina Strømsvik
Sykepleier, PhD
Førsteamanuensis, IKM, UiT

Styremedlemmer

Torben Wisborg
Overlege, PhD
Akuttavdelingen Hammerfest
Prof. II, IKM, UiT

Tore Christoffersen
Forsker, PhD
Fag, forskning og samhandling

Malin Fors
Psykolog, PhD
VPP-Hammerfest

Viera Stubnova
Overlege, PhD-kandidat
Medisinsk avdeling Kirkenes

Snefrid Møllersen (Representant med spesielt ansvar for helsetjeneste til den samiske befolkning)
Psykolog, PhD
UPA-SANKS
Forsker, Senter for samisk helseforskning, UiT

Marit Solbu
Overlege, PhD, 
UNN

Brukerrepresentant

Kjell Magne Johansen

Vararepresentanter

 1. Thomas Wilson
 2. Linn Ebeltoft Sparby
 3. Kari Milch Agledahl
 4. Anne Rita Spein
 5. Ane Kokkvold 

Avlagte doktorgradavhandlinger

 • Henvisninger til Finnmarkssykehuset

 • Et par jenter smiler
  Vår Helse - Vår Forskning

  I Nord-Norge er det behov for forskning som fokuserer på barn og unges helse og helsetjenestenes virke. Vi gjennomfører en undersøkelse av barn, unge og deres interessenters prioriteringer av kunnskapsbehov om barn og unges helse og helsetjenester.

 • Sami klinihkka SANKS
  Kompetansetjeneste

  Samisk nasjonal kompetansetjeneste – psykisk helsevern og rus (SANKS) ble i 2014 godkjent som nasjonal kompetansetjeneste i henhold til «Forskrift om godkjenning av sykehus m.m.».

Forskningsnyheter

 • Bilde av gutt med ipad, fra Colourbox
  17. januar 2023
  Vil gi unge i Finnmark en stemme

  Barn og unge er vår framtid, men vi vet fortsatt for lite om barn og unges helse og oppvekst. Med mer kunnskap har vi bedre muligheter til å lage gode rammevilkår og tjenester for den yngste delen av befolkningen vår.

 • Illustrasjon Colourbox
  14. desember 2022
  Vil du delta i forskningsprosjekt om det gode liv for samiske barn og unge i Finnmark?

  Finnmarkssykehuset gjennomfører i samarbeid med SANKS og senter for samisk helseforskning ved UiT Norges arktiske universitet forskningsprosjekt rettet mot samiske barn og unges oppvekst i Finnmark.

 • illustrasjonsbilde, SANKS logo, pengbok og penger
  1. desember 2022
  Forsknings- og utviklingsmidler fra SANKS for 2023

  FoU-styret for Samisk nasjonal kompetansetjeneste - psykisk helsevern og rus (SANKS) innvilger årlig inntil 2 mill. kroner til forskning- og utviklingsprosjekter, med formål å fremskaffe ny kunnskap og metoder innen psykisk helse, rus og av...

Sist oppdatert 17.04.2023