Doktorgrad

Astrid Eriksen

"Breaking the silence" Interpersonal violence and Health among Sami and non-Sami. A population-based study in Mid -and Northern Norway

Disputas juni 2017.
Astrid Eriksen var ansatt som ph.d- student tilknyttet SANKS. Hovedveileder Cecilie Jávo.

"Breaking the silence" Interpersonal violence and Health among Sami and non-Sami. A population-based study in Mid -and Northern Norway

Dette arbeidet er en del av SAMINOR 2 studien. SAMINOR 2 er en populasjonsbasert tversnittsundersøkelse av helse- og levekår i områder med både norsk og samisk bosetning i Midt- og Nord-Norge.
SAMINOR 2 er delvis en oppfølging av SAMINOR 1, men ble utvidet til å inkludere flere helserelaterte tema som vold og symptomer på post-traumatisk stress (PTS). I utvalgte områder ble alle innbyggere i alderen 18-69 år og registrert i Folkeregisteret per 1 desember 2011 invitert til å delta. Selve undersøkelsen ble gjennomført i 2012.

Formålet med denne studien var å undersøke forekomsten av vold og sammenhengen med sosio-økonomiske og demografiske faktorer i to etniske grupper med hhv samisk og ikkesamisk befolkning. Formålet var også å undersøke og sammenligne sammenhengen mellom rapportert vold i barndom og mentale plager og kroniske smerter som voksen.

Resultatene viser at samisk etnisitet er en risikofaktor for vold, bortsett fra seksuell vold blant menn. Resultatene er signifikante selv etter justering for sosioøkonomiske og demografiske forhold, samt inntak av alkohol. Det er en robust og positiv samvariasjon mellom opplevd vold i barndom og mentale helseplager og kroniske smerter som voksen. Samvariasjonen mellom vold i barndom og kroniske smerter som voksen var derimot svakere for samiske menn. Den samiske befolkningen rapporterte høyere grad av mentale helseplager og flere PTS symptomer enn den ikke-samiske. Vold i barndom kan forklare noe av den etniske forskjellen i mentale helseplager.

Funnene indikerer at etnisk samisk tilhørighet øker risikoen for å bli utsatt for vold. Uavhengig av etnisk tilhørighet er det å bli utsatt for vold i barndom er en viktig risikofaktor for utvikling av mentale helseplager og kroniske smerter som voksen. I klinisk arbeid bør kartlegging av vold i barndom få økt fokus for pasienter med mentale helseplager og uforklarlig smertemønster. Målrettete kultursensitive helsetiltak mot mellommenneskelig vold i etnisk delte samfunn kan være nyttig.

Les avhandlingen her

Sist oppdatert 25.01.2021