Doktorgrad

Ellen Blix

Innkomst-CTG: En vurdering av testens prediktive verdier, reliabilitet og effekt. Betydning for jordmødre i deres daglige arbeid

Ellen Blix

Disputas: Univertsitetet i Tromsø, 19. okt 2006

E-post: ellen.blix@unn.no

Ellen Blix

Ellen Blix er født i Hammerfest i 1956. Hun tok sykepleierskolen i Hammerfest 1980, og jordmorutdanning i Bergen 1986. Hun tok en mastergrad i Public Health (MPH) ved Nordic School of Public Health, Göteborg, i 2000 og disputerte for doktorgraden i Public Health (DrPH) samme sted i 2006. Ellen Blix har arbeidet som jordmor i Hammerfest 1990-2008. Hun er nå ansatt som ved Klinisk forskningsavdeling, ved Universitetssykehuset Nord-Norge og har bistilling som førsteamanuensis ved Det helsevitenskapeligefakultet, Universitetet i Tromsø. Doktorgradsprosjektet ble finansiert med midler fra Helse Nord, Nordic School of Public Health og Helse Finnmark.

Innkomst-CTG – En vurdering av testens prediktive verdier, reliabilitet og effekt. Betydning for jordmødre i deres daglige arbeid

Avhandlingen vurderer nytteverdien av rutinemessig kardiotokografi (CTG) ved innkomst i fødeavdeling. Testen er i utbredt bruk i den vestlige verden, og har vært rutine ved de fleste fødeinstitusjoner i Norge. Det ble undersøkt i hvilken grad testen kan forutsi uønska fødselsutfall, og om den kan forebygge disse utfallene. Det ble også undersøkt om forskjellige observatører var enige om tolking av innkomst-CTG, og hvilken betydning testen kan ha for jordmødre i deres daglige arbeid.

Journalene til alle kvinner som fødte ved Hammerfest sykehus i årene 1996-1998 ble gjennomgått. Det ble registrert hvordan innkomst-CTG ble tolket, inngrep i fødselsforløpet og utfall for mor og barn. Åtte særlig erfarne jordmødre og leger tolket CTG-utskrifter uavhengig av hverandre, og det ble gjort en systematisk oversikt over forskningsresultater om innkomst-CTG. Det ble gjort kvalitative intervjuer med 12 jordmødre.

Avhandlingen konkluderer at det ikke finnes vitenskapelig kunnskap som tyder på at innkomst-CTG er nyttig for lavrisiko fødende. Testen forebygger ikke uønska utfall og kan heller ikke forutsi disse utfallene. Det finnes for lite forskning til at man kan konkludere om testen er nyttig hos risikofødende. Jordmødre og leger må være klar over at det vil være en viss uenighet i tolking av innkomst-CTG, spesielt når det gjelder unormale tester. Intervjuene med de 12 jordmødrene fant at makthierarkiet i fødeavdelingen påvirket bruk og tolking av innkomst-CTG, og at informantene erfarte at jordmødre generelt ble dårligere i tradisjonelle kliniske ferdigheter på grunn av økende bruk av obstetrisk teknologi.

Avhandlingen bidro til at i 2006 sluttet man å anbefale å ta innkomst-CTG på lavrisiko fødende.

Les avhandlingen på nett

Sist oppdatert 13.03.2017