Doktorgrad

Kari Milch Agledahl

Morally bound medical work – an empirical study exploring moral conditions of doctors' everyday practice.

E-post: Kari.Milch.Agledahl@unn.no

Kari Milch Agledahl

Kari Milch Agledahl er født i Bodø i 1973 og oppvokst i Hammerfest. Hun var ferdig utdannet som lege ved Universitetet i Tromsø i 2001 og fullførte filosofi hovedfag i 2005 med hovedvekt på medisinsk etikk. Hun har vært PhD-stipendiat i Helse Finnmark fra 2006 fram til hun fullførte avhandlingen i 2011. Hun er nå ansatt på øyeavdelingen ved Universitetssykehuset Nord-Norge. Doktorgradsprosjektet ble finansiert med midler fra Helse Nord og Helse Finnmark.

Morally bound medical work – an empirical study exploring moral conditions of doctors' everyday practice

Siden målet med medisinsk arbeid er å hjelpe pasientene, har all medisin også en moralsk side. Fagfeltet medisinsk etikk (bioetikk) har imidlertid sitt opphav hovedsaklig i filosofi og jus, og har i liten grad vektlagt legenes eksisterende praksis. Dette har skapt et gap mellom faget medisinsk etikk og medisinsk praksis. Hensikten med doktorgraden var å synliggjøre hvordan legene håndterer de moralske sidene som oftest utgjør en underforstått og usynlig del av medisinsk arbeid. Datamaterialet som ble brukt var observasjoner og intervju med leger fra allmennpraksis og sykehus og gjennomgang av videoopptak av lege-pasient konsultasjoner på sykehus.

Studiene viste at legene bare fokuserte på medisinske forhold i møtet med pasientene, selv om pasientens bekymringer kunne være knyttet til mer personlige deler av livet, slik som frykt for å miste jobben. Pasientenes personlige bekymringer ble systematisk oversett av legene. Legene prøvde på sin side å hjelpe pasientene ved å bruke sin biomedisinske kunnskap om anatomi og organfunksjoner. Arbeidet ble drevet av denne moralske motivasjonen. Men det gjorde også at legene ofte behandlet pasientene som medisinske objekter. Å bli avvist og behandlet som objekt, er et moralsk overtramp som kan oppleves ubehagelig for pasienten. Legene syntes ikke å oppfatte sine moralske overtramp, kanskje fordi de samtidig beholdt en vennlig tone i konsultasjonen. Studien antyder både at slike moralske krenkelser er uunngåelig i medisinsk arbeid, men også at legene bør bli klar over ubehaget det kan medføre og hvordan de kan minske det.

Les avhandlingen på nett

Sist oppdatert 23.09.2016