Barn og ungdommer sin oppvekst i nord basert på befolkningens prioriteringer

Vår Helse - Vår Forskning

I Nord-Norge er det behov for forskning som fokuserer på barn og unges helse og helsetjenestenes virke. Vi gjennomfører en undersøkelse av barn, unge og deres interessenters prioriteringer av kunnskapsbehov om barn og unges helse og helsetjenester.

Et par jenter smiler
Illustrasjonsfoto: Colourbox

Studien skal skape et bredt, demokratisk grunnlag for videre klinisk og samfunnsmedisinsk forskning og lede til lokalt tilpassede tiltak innen både spesialist- og primærhelsetjenesten samt øvrige folkehelseaktører og forvaltningsnivå i Finnmark. Studien er et samarbeidsprosjekt mellom  Finnmarkssykehuset,Troms og Finnmark fylkeskommune, Statsforvalteren i Troms og Finnmark, Universitetssykehuset Nord-Norge, UiT Norges arktiske universitet, University of Exeter, Norske kvinners sanitetsforening og Sør-Varanger og Kautokeino kommune 

Representanter fra befolkningen vil sammen med forskere og prosjektpartnere identifisere kunnskapsbehov og definere helseutfordringer blant barn og unge.Prosjektet vil også bidra til å overføre denne kunnskapen til relevante og bedrede tiltak i lokalsamfunn.

Dette skal gjøres ved å:

  1. utvikle og gjennomføre en spørreundersøkelse blant barn og unge, samt voksne som jobber for og med barn og unge i alle kommuner i Finnmark
  2. lage tilpassede og effektive strategier for formidling av undersøkelsens funn
  3. legge til rette for videre helseforskning som imøtekommer befolkningens prioriteringer.

I tillegg vil prosjektet ta i bruk og evaluere nye metoder for involvering av befolkningen i planlegging, gjennomføring og formidling av helseforskning.

Dette er et samfunnsbasert deltakende forskningsprosjekt, med omfattende samarbeid med ungdom og deres interessenter. 9 grupper med henholdsvis ungdommer og voksne som jobber med og for barn og unge har deltatt i planlegging og gjennomføring av spørreundersøkelsen. Alle 5.-10. trinnn ved alle skoler i Finnmark ble invitert, i tillegg til foreldre og voksne som jobber med og for barn og unge i regionen. Resultatene fra undersøkelsen vil bli analysert og kategorisert basert på likheter og forskjeller blant respondentene. Befolkningens forskningsprioriteringer vil bli sammenholdt med eksisterende forskning på feltet.

Det ble gjennomført totalt 27 møter med medvirkningsgruppene, for å lage: 1) en spørreundersøkelse, 2) en strategi for rekruttering til undersøkelsen, og 3) en strategi for formidling av resultatene. De foreløpige resultatene er i etterkant presentert og drøftet med alle medvirkningsgruppene. 

Vi hadde opprinnelig et mål om minimum 500 besvarelser. Etter gjennomføring var det 2018 personer som deltok, og 1876 besvarte hele undersøkelsen. Mer enn 2/3-deler var ungdom fra 5. til 10. klasse. 

Av de 16 temaene, var det Psykisk helse, Trakassering, vold og krenkelser, og Ensomhet og utenforskap som ble prioritert høyest. Disse skiller seg signifikant fra de øvrige 13 temaene i undersøkelsen. Resultatene bidrar til å peke ut retning for områder som ungdom og interessenter i Finnmark ønsker mer kunnskap og forskning om. Prosjektet er et ledd i å planlegge en større befolkningsundersøkelse blant barn og unge i Finnmark.

Eirik Lind Irgens

Prosjektleder

Eirik.Lind.Irgens@finnmarkssykehuset.no

 

Sist oppdatert 03.11.2023