Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk

Spesialisthelsetjenesten BUP har som oppgave å utrede og behandle barn og ungdom i alderen 0 – 18 år ved mistanke om psykiske lidelser. Vi er avhengige av et nært samarbeid med fastlegene i vårt opptaksområde for å oppnå mest mulig helhetlig vurdering og utredning av de pasientene som henvises til oss. Barn presenterer symptomene på en annen måte enn voksne, og har et annet sykdomsspekter. Lidelsene kan skyldes flere faktorer: genetiske, somatiske, utviklingsmessige samt familiære og/eller sosiale forhold. I tillegg er det høy grad av komorbiditet når det gjelder barne- og ungdomspsykiatriske lidelser.

​Vi ber om at dere benytter vedlagte henvisningsskjema ved henvisning til BUP. Henvisningen skal også inneholde en legeundersøkelse og anamnese av barnet/ungdommen. Hvis henvisningen sendes elektronisk, ber vi om at skjemaet brukes som sjekkliste for den elektroniske henvisningen slik at alle momentene i skjemaet er inkludert i den elektroniske henvisningen.

Det kan også være nyttig å se på vedlagte forklarende hjelpetekster for spesifikke henvisningsgrunner. For hver henvisningsgrunn kommer først en kort opplisting av hva som er viktig ved akkurat denne henvisningsgrunnen (i blå farge) – deretter kommer utfyllende informasjon.

 

Flg forhold er viktige når det gjelder henvisning til BUP:

Foreldreansvaret

Dere som henviser barna må avklare dette punktet før vi kan gå i gang med å jobbe med hver enkelt sak.

 • Det må komme frem i henvisningen hvem som har foreldreansvaret, den daglige omsorgen og hvem som har samtykket til henvisningen, samt eventuelt barnevernets rolle i saken.
 • Daglig omsorg (den barnet bor hos til daglig) er ikke det samme som foreldreansvar.
 • Etter § 30 i Lov om barn og foreldre; spesifisert i forarbeidet og Odelstingsproposisjoner er det bare den med foreldreansvaret som "eier" opplysninger om barna, og bare den som kan gi tillatelse til lege- og/eller psykologisk undersøkelse.
 • Pasientrettighetsloven § 4-4 sier at begge foreldre i utgangspunktet skal samtykke til helsehjelp. 1.mai 2010 er det kommet en endring i denne loven som gjør det mulig å yte helsehjelp med samtykke fra bare én av foreldrene dersom kvalifisert helsehjelp vurderer at helsehjelpen er nødvendig for å unngå skade.

Legeundersøkelse av barnet/ungdommen

 • Anamnese:
  • Aktuelt problem
  • Tidligere undersøkelser, sykehusinnleggelser, skader
  • Forekomst av psykiske og nevrologiske lidelser i familien
  • Evt. slektskap mellom foreldre
  • Svangerskap, fødsel, komplikasjoner, fødselsvekt, fødselslengde
  • Naturlige funksjoner: søvn, appetitt, vannlating, avføring
  • Allergier
  • Bruk av medikamenter og rusmidler
  • Familieforhold
 • Vanlig legeundersøkelse:
  • Høyde/vekt ved spiseproblem
  • Syn/hørsel
  • BT, puls, somatisk us., orienterende nevrologisk status
  • EKG (ved mistanke om ADHD)
 • Lab:
  Hb, hvite, trombocytter, ferritin, S-jern, asat, alat, fT4, TSH, kreatinin, glukose, urinstix​
Sist oppdatert 11.04.2024