Henvisningsveileder for voksenpsykiatri

Finnmarkssykehuset har laget en henvisningsveileder for allmennleger som henviser pasienter til voksenpsykiatrisk poliklinikk i Finnmark

Vi har i Finnmark flg. lokaliseringer for voksenpsykiatriske poliklinikker (VPP):

 • Kirkenes
 • Tana
 • Karasjok (SANKS)
 • Alta
 • Hammerfest

For å bedre samarbeidet mellom fastlegekontorene og poliklinikken ble det i samarbeid mellom tidligere Klinikk for rus/psykiatri og praksiskonsulentene i  tidligere Helse Finnmark utformet en veileder for henvisninger til VPP. Denne veilederen ønskes brukt av fastlegene for å legge til rette for best mulig saksbehandling i forbindelse med henvisninger av polikliniske pasienter til spesialisthelsetjenesten for psykisk helsevern og rus. Punktene under bør være med for at VPP skal kunne gjøre en best mulig vurdering av pasientens behov og kunne foreta riktig prioritering av pasienten. Det er også viktig for å forhindre evt. urettmessige avslag på behandling og for å unngå unødvendig korrespondanse tilbake til fastlegen om ytterligere opplysninger vedr. henvisningen.

 • Persondata: inkludert oppdatert adresse / telefon, gjerne mobiltlf.
 • Tentativ diagnose/henvisningsgrunn
 • Symptombeskrivelse (ikke bare skrive angst eller depresjon men en beskrivelse av hvilke symptomer pas har, i hvilken forbindelse symptomene har oppstått, hvor lenge de har vart etc) og hvordan det påvirker pasienten i hverdag og jobb/skole. Alkohol- og rus- anamnese ifht. dette. Hvilken behandling eller tiltak er forsøkt tidligere. Evt. tidligere psykiatrisk sykdom. Hvordan følges pasienten opp i en eventuell ventetid. Har pasienten kontakt med kommunal psykiatritjeneste?
 • Familie/sosialt spesielt mtp. barn, jobb, sykmelding, skole, isolasjon, nettverk/ressurser. Behov for tolk, opplysninger om hvilke språk pasienten behersker. Pasienter med samisk språktilhørighet kan vurderes henvist til SANKS uavhengig av geografisk bosted.
 • Somatiske sykdommer og allergier som kan påvirke pasientens tilstand eller mulighet for medisinering. Har fastlegen vurdert om pasientens symptomer kan være forårsaket av somatisk sykdom?
 • Faste og behovs- medisiner ifht. behandlingsmuligheter fra VPP.
 • Blodprøver spesielt mtp. Hb, ferritin og stoffskifte evt. serumkonsentrasjoner av andre medisiner som brukes innen psykiatrisk sykdom spesielt. Andre blodprøver ved indikasjon. Resultat av andre relevante utredninger som evt. er gjort (f. Eks EEG, MADRS, CT/ MR, EKG)
 • Målsetting og motivasjon. Hva er målsettingen med et behandlingstilbud på VPP (utredning, diagnostikk, medisinering, psykoterapi e.l.)? Hva er det pasienten og legen ønsker å oppnå med behandlingen fra VPP. Er pasienten selv motivert for behandling?

Henvisninger av ungdom 18-23 år skal vurderes innen 10 virkedager, mens de øvrige vurderes innen 30 virkedager. For nærmere opplysninger om retningslinjer for prioritering og inntak i psykisk helsevern for voksne, se helsedirektoratets veileder.

Prioriteringsveileder – psykisk helsevern for voksne

Sist oppdatert 28.04.2022