Koloskopi og gastroskopi

Vi erfarer at mange pasienter henvist til gastro- og koloskopi ikke har vesentlig organisk sykdom, og dermed at pasienter med kreft og annen alvorlig sykdom blir stående for lenge i kø. Fordi kreft i tykk - og endetarm er økende i Norge, vil vi i tråd med nyere nasjonalt og internasjonalt anerkjente retningslinjer heretter prioritere til koloskopi de pasienter som har "alarmsignaler".

 • ​Makroskopisk synlig blod fra tarmen
 • Positiv hemofec i minst 2 av 3 prøver
 • Klart patologisk (≥2-300) fecal calprotectin- verdi ("fecaltest")
 • Signifikant ufrivillig vekttap (≥ 5 % siste 6 måneder)
 • Anemi (jern-, B12-, folatmangel?)
 • Nyoppstått endring i avføringsmønster

Husk: Rektal eksplorasjon. Mange tilfeller av endetarmskreft kan palperes med en normalt lang finger!

I tillegg vil vi selvsagt legge vekt på alder ≥ 50 år. Colorectalcancer hos nære slektninger ≤ 50 år, nattlige symptomer, tidligere operative inngrep, resultater av andre undersøkelser (radiologiske u.s, blodprøver osv) og andre individuelle forhold i tråd med prioriteringsveilederen i fordøyelsessykdommer. Calprotectin i fæces er en meget nyttig test for å skille mellom inflammatorisk tarmsykdom og "irritabel tarm", men den er ikke spesielt egnet som kreft-markør.

Lignende forhold gjelder gastroskopi, men her er forekomsten av kreft langt lavere. Vi vil prioritere de som har:

 • Alder ≥ 50 år med nyoppstått "dyspepsi"
 • Signifikant ufrivillig vekttap (≥ 5 % siste 6 måneder)
 • Positiv hemofec i minst 2 av 3 prøver
 • Progressiv dysfagi (svelgvansker)
 • Odonofagi (smerter ved svelging)
 • Uforklarlig jernmangelanemi
 • Persisterende oppkast
 • Palpabel tumor eller lymfadenopati

Blodig oppkast med/uten svart avføring innebærer hast og bør henvises telefonisk.

Tilleggsrisikofaktorer som i avsnittet over samt Helicobacter- status og evt. individuelle forhold. Vi anbefaler testing av gluten- antistoffer på vid indikasjon hos yngre pasienter med diffuse symptomer. Yngre pasienter med lette/moderate reflukssymptomer vil i større grad enn tidligere bli avvist, de skal (prøve-) behandles med syrehemmende medikamenter, og prisen på disse medikamentene er nå såpass lav at blåreseptbegrunnelsen ikke lenger er holdbar.

Hensikten med dette er at vi skal settes i stand til å prioritere bedre. Vi vil understreke at vi ønsker å fortsette å gi pasientene og våre samarbeidspartnere god og adekvat helsehjelp i rimelig tid innenfor vårt fagområde, men vi må redusere ventetiden for de "riktige" pasientene ved å prioritere de pasientene der sannsynligheten for alvorlig sykdom er størst. Dessuten vil vi selvsagt fortsatt være villige til å diskutere enkeltpasienter som ikke passer inn i skjematiske oppsett.

Sist oppdatert 12.04.2024