Hjertesviktpoliklinikkene i Finnmarkssykehuset

Finnmarkssykehuset har i 2023 etablert hjertesviktpoliklinikk ved tre av våre lokalisasjoner; i Alta, Hammerfest og Kirkenes.

Harald G. Sunde, medisinsk fagsjef
Publisert 07.12.2023
Form, pil
Illustrasjonsfoto: Colourbox

En hjertesviktpoliklinikk er en sykepleierstyrt, lavterskel-poliklinikk som følger opp pasienter med kjent hjertesvikt i felles dialog med pasient, spesialist og fastlege. Poliklinikkene er et supplement til oppfølging hos kardiolog/indremedisiner. 

Bakgrunn

Forskning viser at et poliklinisk oppfølgingsprogram ledet av spesialsykepleier gir økt etterlevelse, egenomsorg, fysisk kapasitet og livskvalitet. Man har og sett at antall reinnleggelser går ned hos pasienter som følges opp ved sviktpoliklinikker.

Bruk av hjertesviktpoliklinikker er en 1A anbefaling i de nye retningslinjene for hjertesviktbehandling utarbeidet av ESC i 2021 - ESC retningslinjer 2021

Ved hjertesviktpoliklinikken tilbyr man individuell oppfølging av pasienter med hjertesvikt. 

Hovedoppgavene til hjertesviktpoliklinikken er 

  • Gi informasjon om hjertesvikt, inkludert livsstil og medikamentell behandling
  • Gi opplæring til egenmestring
  • Gjennomføre kliniske undersøkelser og funksjonsmålinger
  • Justere hjertesviktmedisiner og følge opp blodprøver i samarbeid med kardiolog/indremedisiner
  • Vurdere livskvalitet

En sykepleierdrevet hjertesviktpoliklinikk er således er supplement til – og ikke en erstatning for - oppfølging ved kardiolog/indremedisiner og/eller allmennlege. Slik oppfølging ved kardiolog/indremedisiner gis i dag i Kirkenes, Alta, Hammerfest og ved Sámi klinihkka i Karasjok. 

Henvisninger

De fleste som får oppfølging ved hjertesviktpoliklinikken henvises fra eget sykehus, enten i forbindelse med besøk på poliklinikk eller i etterkant av en innleggelse. 

Fastleger kan også henvise til hjertesviktpoliklinikken. 

Hvem kan man henvise  

  • Pasienter som har behov for informasjon og opplæring om hjertesvikt
  • Pasienter med behov for justeringer av medikamenter

Pasientene som henvises bør være i stand til å følge opp behandlingen selv eller ved hjelp av pårørende eller hjemmetjeneste 

Registrering

På poliklinikken vil pasientene skal ha minimum to til tre konsultasjoner, poliklinikkens aktivitet registreres i Norsk Hjertesviktregister. Epikrise sendes til fastlegen etter hver konsultasjon. 

Førstegangsbesøket innbefatter en omfattende datainnsamling med blodprøver, 6 minutters gangtest samt kartlegging av livskvalitet gjennom skjemaet Minnesota-living with heart failure, Pasientene får alltid telefonnummeret til sviktpoliklinikken ved første konsultasjon og opplever at det er med på å gi dem ekstra trygghet.

Det siste justeringsbesøket gjennomføres når man mener man har funnet en medisinering som kan fungere for pasienten. Det innbefatter bla ny 6 minutters gangtest. 

Behovet for oppfølging før man kommer til dette besøket kan variere fra 1 til 15 konsultasjoner. Det benyttes video- og telefonkonsultasjoner i tillegg til fysiske konsultasjoner på sykehuset/poliklinikken. 

Oppfølgingsbesøket gjennomføres som en avsluttende kontroll 6 mnd etter siste justeringsbesøk. Man gjennomfører da bla ny gjennomgang av Minnesotaskjemaet for livskvalitet.  Pasientene avsluttes da på poliklinikken, men kan ta kontakt dersom behov for bistand/spørsmål melder seg. 

Telefonnumre til våre hjertesviktpoliklinikker

Alta:                48 02 01 50

Hammerfest:   78 96 98 83

Kirkenes:        78 96 89 65