Generell informasjon om ALIS

I løpet av de siste årene har det skjedd noen endringer i spesialistutdanningen i allmennmedisin. Blant annet er det blitt obligatorisk med spesialisering for leger i allmennpraksis. Les litt om hvordan spesialistutdanningen i allmennmedisin er endret etter spesialistforskriften.

​Fra 1. mars 2017 er spesialisering i allmennmedisin obligatorisk for alle leger i allmennpraksis som ikke allerede er under veiledning for godkjenning som allmennlege eller har fått slik godkjenning fra Helsedirektoratet.

Fra 1. mars 2019 gjelder nye regler for spesialistutdanning i allmennmedisin. Det er til dels store endringer i spesialistutdanningen. Lege i spesialisering (LIS) skal vurderes etter oppnådde læringsmål. Læringsmålene definerer hva en legespesialist skal forstå, kunne eller være i stand til å utføre etter endt læringsprosess. Læringsmålene er forskriftsfestet i vedlegg II i spesialistforskriften (lovdata.no).

Kommunen skal være registrert som utdanningsvirksomhet og har ansvaret for at legen får løpende vurdering og dokumentasjon på oppnådde læringsmål. Utdanningsvirksomheten har ansvar for å lage utdanningsplan for den enkelte spesialitet og en individuell plan for den enkelte LIS for hele forløpet i spesialistutdanningen. Forskriften stiller tydelige krav til systematisk og tydelig veiledning og supervisjon og krav til veilederkompetanse.

Spesialiseringsreglene for allmennmedisin
Helsedirektoratet er riktig instans for spørsmål vedrørende spesialistforskriften. Helsedirektoratet har gitt anbefalinger knyttet til spesialiseringskrav i allmennmedisin:

  • Individuell veiledning: Denne er forskriftsfestet til i gjennomsnitt å utgjøre minimum 4 timer per måned i 10,5 av årets måneder.

  • Gruppeveiledning: Deltagelse i gruppeveiledning skal foregår over 2 år. Det anbefales at gruppeveiledning gjennomføres tilsvarende dagens nivå, dvs. ca. 60 timer pr år.

  • Læringsarena: Det tidligere «sykehusåret» er i ny forskrift erstattet med læringsmål knyttet til samhandling og selektert pasientpopulasjon. For å oppnå kompetanse i samhandling og selektert pasientpopulasjon anbefales minimum 6 måneder (eller 3 pluss 3) i godkjent utdanningsvirksomhet innen kliniske spesialiteter, og/eller i kommunale helseinstitusjoner som har overlege i full stilling, og kan tilby individuell veiledning og supervisjon på nivå med godkjente utdanningsvirksomheter og har organisert internundervisning. LIS må delta i vaktordning der dette finnes.

  • Minst 2 år av spesialistutdanningen i allmennmedisin skal foregå i åpen uselektert praksis.

Se ellers informasjon fra Helsedirektoratet. ​​

Sist oppdatert 12.07.2023