Ambulansefly - rutiner for bestilling

Alle primærleger i Finnmark samt Finnmarkssykehusets sykepleiere og leger skal kjenne til hvor og hvordan det skal bestilles ambulansebil og -fly for pasienttransport. Prosedyren PR18379 som omhandler bestilling av ambulansefly finner du her.

Pasienttransport med ambulansebil/-båt eller -fly

1.0 Hensikt

Alle primærleger i Finnmark samt Finnmarkssykehusets sykepleiere og leger skal kjenne til hvor og hvordan det skal bestilles ambulansebil og -fly for pasienttransport. 

AMK-Finnmark skal sikre best mulig koordinering og utnyttelse av ressursene, og en best mulig planlegging av pasientenes transport. Dermed sikres best mulig transporttilbud til pasientene. 

2.0 Omfang 

Gjelder primærlegene i Finnmark samt alle leger og andre ansatte i Finnmarkssykehuset som skal planlegge transport for pasienter med ambulanse. 

3.0 Grunnlasinformasjon

AMK-Finnmark har full styringsrett og koordinering av alle ambulansebiler og ambulansebåter i Finnmark. 

AMK-Finnmark skal også være delaktig i ambulanseflyoppdrag for å kunne koordinere tilknytningstransport med ambulanse evt. bidra med planlegging av alternative løsninger. 

AMK-Finnmark må bruke ambulanseressursene i den aktive tiden. Det innebærer at bestillingsoppdrag må utføres innenfor disse tidene. Hjemkjøringer fra sykehus bør hovedsakelig ikke utløse overtid for ambulansetjenesten. 

Utenom de aktive tidene er det ofte mulighet for at ressurser på vei til sykehus, kan ta en bestillingstur i retur. 

For å kunne utføre en best mulig tjeneste med mest mulig utnyttelse av ressursene, vil AMK-Finnmark i utgangspunktet prøve å ha minst mulig tomme ressurser på vei til og fra sykehus. 

Hjemkjøring innad i sykehusenes vertskommuner utføres fortløpende. 

For polikliniske pasienter fra distriktet skal ikke ambulansen vente lengre enn 2 timer, dersom ikke særlige grunner for unntak foreligger. Ved lang ventetid for undersøkelse på poliklinikk og røntgen, eller ved uvanlig lang ventetid på kveld og natt, bør ambulansen returnere til kommunen for beredskap, og pasienten bør bli vurdert innlagt på bakgrunn av dette.

Helgene medfører mindre tilgang på ressurser. Det innebærer at bestilte turer i helgene må utføres i de 4-5 timer med aktiv tid, og når det er forsvarlig i forhold til beredskap. 

Pga. lange avstander er det viktig at AMK-Finnmark har full oversikt over tilgjengelige ressurser til enhver tid hele døgnet, og at de utnyttes på best mulig måte. 

Vinterstid er det ofte dårlig vær. Det medfører kolonnekjøring o.l. som kan komplisere transportene. Planlegging bør gjøres i så god tid som mulig. Er det mulig bør pasienten være klar kvelden før. Dette vil redusere forsinkelser på transport, ventetiden for ambulansepersonellet, sparer kostnader, og hjelper til å opprettholde beredskap ute hos befolkningen generelt. 

4.0 Retningslinjer for rekvirering av luftambulanse

Fastsatt av Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS, gyldig fra 1. april 2009. 

I. Luftambulanse kan brukes når det foreligger sykdom eller skade som krever rask og/eller spesialisert overvåkning, akuttmedisinsk behandling og transport. Bruk av luftambulanse skal alltid vurderes opp mot bruk av ambulansebil eller ambulansebåt og skal gi en forventet økt helsegevinst i forhold til bruk av andre ressurser.

II. Luftambulanse kan også brukes i situasjoner hvor tidsfaktoren ikke er avgjørende, men hvor bruk av ambulansebil eller ambulansebåt vurderes å representere en uakseptabel fysisk eller psykisk belastning for pasienten, for eksempel ved spesielt lang transportavstand/tid eller ved åsteder som er vanskelig tilgjengelig for landbaserte ressurser.

III. Ambulansefly og unntaksvis ambulansehelikopter kan også benyttes til tilbakeføringer av pasienter der lufttransport er nødvendig ut fra en medisinsk vurdering. Dette gjelder også der sykehusene må frigjøre kapasitet for å sikre tilfredsstillende beredskap for mottak av nye pasienter. Beredskapshensyn skal prioriteres foran tilbakeføringsoppdrag, og primært bør retur til egen base utnyttes til slike oppdrag. 

IV. I spesielle situasjoner, når det anses tvingende nødvendig på grunn av tidsaspektet, kan luftambulanse benyttes til transport av for eksempel medisinsk utstyr, medikamenter, organer, blod og helsepersonell.

V. Luftambulanse kan benyttes til enkle søk- og redningsoppdrag (SAR).

VI. Luftambulanse skal ikke benyttes til andre politioppdrag enn SAR. Etter nøye vurdering kan imidlertid politi følge med for å sikre en trygg gjennomføring av akuttmedisinske oppdrag.

VII. Redningshelikopter kan benyttes til ambulanseoppdrag etter godkjenning fra HRS.

VIII. Når det vurderes mer hensiktsmessig, kan luftambulansetjenestens personell rykke ut med legebil i stedet for luftambulanse. Legebil benyttes etter de samme kriteriene som luftambulanse og skal ikke erstatte varsling og bruk av kommunal legevakt.  

5.0 Arbeidsbeskrivelse

Bestillingsrutiner

All bestilling av turer som må utføres samme dag SKAL gjøres på telefonnummer  64 89 77 03.

All bestilling av akutte turer som må utføres umiddelbart SKAL gjøres på telefonnummer 64 89 77 01 .​

For pasienter som ønskes transportert med luftambulanse; primæroppdrag, overføring eller hjemtransport


Akutte turer og ø-hjelpsoppdrag som må løses innen 24 timer

Lege ringer til AMK-Finnmark på telefon 64 89 77 03  for flybestilling. I bestillingen følges AMK-Tromsøs innmeldingsskjema (se under). Etter registrering og informasjonsinnhenting, av AMK-Finnmarks operatør, t.o.m. punkt 6 i skjema, videreformidles bestillingen til AMK-Tromsø og det konferanse kobles med deres MKP (medisinsk koordinerende punkt) for videre informasjonsinnhenting om oppdraget. Gjennomgang av resterende punkter i skjemaet gjøres i denne konferansen, hastegrad fastsettes, det avklares at riktig ressurs er valgt og om det er behov for flylege på flyet.

Ved uklarheter/utfordring med hastegrad, ressursvalg, lang estimert tid før ressurs ankommer eller rekvirent har behov for/ønsker medisinskfaglig støtte/veiledning konfereres det med AMK lege.

Det gjøres oppmerksom på at AMK-Finnmark skal fungere som bindeleddet mellom rekvirent, MKP, AMK-lege og ressurs (amb/flylege/flyspl) og skal derfor kontaktes og sørge for videreformidling av viktig informasjon til/fra rekvirent (eks. estimert flytid, endring av pasientens tilstand eller ved rekvirentens behov for medisinskfaglig støtte/veiledning etter bestilling er gjennomført). Som regel konferansekobler AMK-Finnmark de aktuelle over telefon, men noe informasjonsdeling kan også gjøres via tildelt talegruppe i nødnett. Dette er særlig aktuelt i akutte primæroppdrag ute i kommunene.  

​​Planlagte turer ambulansefly

Sykehusavdelingene i Finnmarkssykehuset bestiller transport via AMIS web, ambulanseflybestilling.  

De som ikke er tilknyttet Finnmarkssykehusets webbestilling må ringe til AMK-Finnmark på telefon  64 89 77 03 . AMK-operatør fyller da ut AMIS-skjema og videresender dette til AMK-Tromsø. Bestilling må være videresendt til AMK-Tromsø senest kl 16:00 for oppdrag neste dag. ​

For de som har tilgang på webbestilling er det viktig at det er godt utfylt.

Bestillingen må være utfylt og sendt til AMK-Finnmark senest kl 15.45 dagen før transport, dette da disse må være videresendt AMK-Tromsø innen kl 16.00. All bestilling som gjøres etter dette klokkeslett må AMK-Finnmark også få telefonisk beskjed om på tlf 64 89 77 03  og det gjøres oppmerksom på at disse kan bli nedprioritert i AMK-Tromsøs flyprogram for neste dag. Det er derfor viktig å opplyse pr telefon hvis det gjøres web-bestilling på en ø-hjelpsoverføringer slik at AMK-Tromsø gjøres oppmerksom på dette og kan omprioritere sitt program.​

Bestilling av ambulansebil/-båt til hjemkjøring

Sykepleier som har ansvar for pasienten bestiller ambulansebil eller –båt på AMISweb. Brukerveiledning ligger på bestillingssiden.

AMK-Finnmark gir avd. info straks man har oversikt. Bestillingen bør skje innen kl 18.00 dagen før ønsket transport.

Det kan være mulighet for transport samme dag, men dersom det ikke er mulig, blir transporten planlagt påfølgende dag.

Pas. med spesielle behov, eks cancer-/ terminale pasienter vil prioriteres foran andre hjemkjøringer. Dette bør fremkomme i bestillinga.

Dersom transporten likevel ikke ønskes, må AMK-Finnmark ha beskjed snarest. 

Innleggende lege skriver elektronisk henvisning til mottakende sykehus. Denne må skrives ut, slik at den er tilgjengelig for ressursene under transport.

6.0 Avviksmeldinger

Ansatte i Finnmarkssykehuset og UNN kan melde avvik fra prosedyren som avvik i Docmap.

Primærleger kan sende avviksmeldinger gjennom denne siden. 

7.0. Bestillingsskjema

Bestilling av øhj ambulansefly skjer i hht PR46075.​Sist oppdatert 12.04.2024