Pakkeforløp kreft - viktig for allmennleger

Et pakkeforløp er et standard pasientforløp som beskriver organisering av utredning og behandling, kommunikasjon/dialog med pasient og pårørende, samt ansvarsplassering og konkrete forløpstider. Formålet med pakkeforløp er at kreftpasienter skal oppleve et godt organisert, helhetlig og forutsigbart forløp uten unødvendig ikke-medisinsk begrunnet forsinkelse i utredning, diagnostikk, behandling og rehabilitering.

Publisert 19.01.2021
Sist oppdatert 09.04.2024

Om henvisninger: 

I Finnmarksykehuset starter et pakkeforløp når allmennlegen henviser pasienten til sykehuset der «pakkeforløp kreft» er angitt i menyen som omhandler hastegrad. Man kan også henvise ved at man i henvisningsteksten beskriver at det dreier seg om pakkeforløp kreft.

NB! Det er viktig å vite at en enkeltstående henvisning til røntgen uten samtidig henvisning til klinisk avdeling ikke er å anses som en fullverdig henvisning inn i pakkeforløpsordningen.

Ved radiologiske undersøkelser der det påvises mulig malignitet og der det ikke samtidig er henvist til klinisk avdeling vil likevel de radiologiske avdelingene gjøre det de kan for å få oversendt pasienten til relevant klinisk avdeling så raskt som mulig. 


Viktige begreper og områder for arbeidet med pakkeforløp:  


Forløpstid: Forløpstidene i et pakkeforløp beskriver den maksimale tid de ulike faser i forløpet bør ta. Forløpstidene angis i kalenderdager.

Mistanke og begrunnet mistanke: For alle pakkeforløp er det utarbeidet faglige kriterier for når det er begrunnet mistanke om en bestemt kreftsykdom som skal medføre at pasienten skal henvises til et pakkeforløp.

Forløpskoordinator: Det er ansatt pakkeforløpskoordinatorer ved Hammerfest og Kirkenes sykehus. Disse skal ha som primært arbeidsområde å overvåke situasjonen for pasienter som er henvist til pakkeforløp og bidra inn i klinikkene slik at disse pasientene kommer inn til undersøkelse og behandling innenfor fastsatt forløpstid. 

Multidisiplinære team (MDT): MDT-møter er møter sammensatt av et bredt utvalg spesialiteter slik at det kan tas tidlig felles beslutninger om behandling av pasient.