Tjenesteavtaler

Plikt til å inngå overordnet samarbeidsavtale mellom kommuner og helseforetak er hjemlet i Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester. Denne plikten er gjensidig for kommunene og helseforetaket.

Samhandlingsreformens avtaler

 • Overordnet samarbeidsavtale
 • Tjenesteavtale 1:
  Enighet mellom kommunen og Finnmarkssykehuset om partenes ansvar for helse- og omsorgsoppgaver og tiltak partene skal utføre.
 • Tjenesteavtale 2:
  Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, lærings- og mestringstilbud til pasienter med behov for habiliterings- og rehabiliteringstjenester.
 • Tjenesteavtale 3:
  Ansvars- og oppgavefordeling ved henvisning og innleggelse av pasienter innen somatikk, rusbehandling og psykisk helsevern.
 • Tjenesteavtale 4:
  Samarbeid om beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikk hjelp etter lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 3-5 tredje ledd.
 • Tjenesteavtale 5:
  Ansvars- og oppgavefordeling ved opphold i, og utskrivning av pasienter fra spesialisthelsetjenesten.
 • Tjenesteavtale 6:
  Retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling og for faglige nettverk og hospitering.
 • Tjenesteavtale 7:
  Samarbeid om forskning, utdanning, praksis og læretid.
 • Tjenesteavtale 8:
  Samarbeid om jordmortjenesten.
 • Tjenesteavtale 8-1:
  Følgetjeneste og nødvendig beredskap for gravide med lang reisevei til fødeinstitusjon.
 • Tjenesteavtale 9:
  Samarbeid om IKT-løsninger lokalt.
 • Tjenesteavtale 10:
  Samarbeid om forebygging.
 • Tjenesteavtale 11:
  Omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden.

Last ned avtalene her 

​​

 Sist oppdatert 23.02.2024