Søker unge lulesamer

SANKS skal undersøke hvordan det er å vokse opp som samisk på Hamarøy. Det nye forskningsprosjektet skal bidra til mer forebyggende arbeid og bedre behandlingstilbud for lulesamisk ungdom og unge voksne.

Kila Anti, språk- og kommunikasjonsrådgiver
Publisert 26.06.2024
SANKS søker unge lulesamer til nytt forskningsprosjekt. Illustrasjonsfoto: Colourbox

- Formålet med prosjektet er å utforske lulesamisk identitetsutvikling blant ungdom og unge voksne som har vokst opp i Hamarøy kommune. Vi vil vite mer om hvilke forhold som har betydning for identitetsutviklingen, og vi er særlig interessert i kunnskap om hvilke forhold som er med på å skape en trygg lulesamisk identitet.

Det sier studiets prosjektleder, psykologspesialist og forsker Anne Silviken og prosjektmedarbeider og psykologspesialist Josef Dahlgren ved SANKS på Drag i Hamarøy.

- Studiet skal også undersøke hvordan ungdom opplever overgangen fra ungdomsskole til videregående skole. Det er særlig interessant for oss å vite hvordan ungdom har håndtert utfordringer og vansker generelt i livet, hvilke erfaringer og ferdigheter de tar i bruk og som det er viktig å støtte opp under for å fremme god psykisk helse, sier de.

Rekrutterer deltakere

Forskningsprosjektet har fått bevilget SANKS FoU-midler på nærmere 800.000 kroner. Prosjektet utføres i samarbeid med Mari Aarbakke ved Likestillingssenteret KUN i Steigen.

Prosjektet startet opp i april, og forskerne er nå i gang med å finne deltakere til arbeidet sitt.

- Prosjektet henvender seg til lulesamisk ungdom og unge voksne i alderen 16-25 år. Vi vil rekruttere deltakere via sosiale medier, oppslag på skole og offentlige lokaler i kommunen og ved å spørre personer i målgruppen direkte. Hvis man ønsker å delta, er det bare å ta kontakt, sier Silviken og Dahlgren.

Dersom man har spørsmål om forskningen eller ønsker å delta, kan man sende e-post til prosjektleder: anne.cathrine.silviken@finnmarkssykehuset.no

En mann og en kvinne som smiler
Josef Dahlgren og Anne Silviken skal forske på lulesamisk ungdom og unge voksne. Foto: Anne Toril Eriksen Balto/Sámi Klinihkka

Viktig prosjekt

Forskerne skal utføre dybdeintervjuer og tar sikte på å være ferdig med datainnsamlingen i løpet av høsten. Deretter starter analysearbeidet før resultatet presenteres i en artikkel.

Både Silviken og Dahlgren synes det er viktig å gjennomføre studiet.

- En av oppgavene til SANKS er å få mer kunnskap slik at hjelpen vi tilbyr blir best mulig og at det iverksettes mer forebyggende arbeid. Det finnes lite kunnskap om identitetsutvikling blant lulesamisk ungdom. Når vi vet mer om det, kan man også bidra til at det som fremmer god og trygg etnisk identitet gjøres mer av, sier de og fortsetter.

- Hvis vi vet hvilke ferdigheter ungdommene bruker for å overvinne vansker i livet kan denne kunnskapen brukes i for eksempel psykisk helsevern og når ungdom trenger verktøy for å håndtere vanskeligheter. Ved å få bedre forståelse for hvordan ungdom opplever overgangen til videregående skole kan det eventuelt iverksetter tiltak for å bedre overgangen slik at ungdom føler seg godt ivaretatt og trygge. Det kan bidra til trivsel på skolen og flere vil kanskje skape seg en fremtid i området.