Om SANKS

SANKS (Samisk nasjonal kompetansetjeneste – psykisk helsevern og rus) tilbyr utredning og behandling innenfor psykisk helsevern og avhengighet for alle. SANKS har i tillegg nasjonale kompetansetjenestefunksjoner for den samiske befolkningen.

Visjon​

SANKS skal bidra til at den samiske befolkningen får et likeverdig tilbud innen psykisk helse og avhengighet. 

Mål 

Å nå ut til pasienter, pårørende, fagpersoner, samarbeidspartnere og allmenheten i alle helseregioner med vår kunnskap om samisk psykisk helse og avhengighetsarbeid.

SANKS oppgaver

 • Videreutvikle kliniske tjenester

Den kliniske virksomheten i SANKS er en viktig arena for utvikling av kulturtilpassede behandlingsmetoder «skreddersydd» for og til samiske pasienter.

 • Fremme og drive forskning og utviklingsarbeid.

SANKS skal blant annet bidra til å etablere samt delta i forskningsnettverk, tilrettelegge for flere PhD- prosjekter, bidra i forskning, fag og tjenesteutviklingsprosjekter.

 • Tilby undervisning og veiledning

Viktig del av SANKS virksomhet går til kompetansespredning. Her inngår bl.a. formidling og undervisning til helsepersonell, pasienter, pårørende, studenter, forskere spesielt innen tema språk og kulturforståelse.

 • Tilby spesialistutdanninger, praksisplasser og hospitering

Dokumentene skal veilede og konkretisere visjon og mål for virksomheten i SANKS.

Strategiplan 2019-2024

Strategien viser hva SANKS skal gjøre for å realisere det nasjonale oppdraget vi har fått. Den inneholder visjon, verdier og målsetninger. Den vil bli operasjonalisert gjennom handlingsplanen.

Kompetansespredningsplan 2019-2024

Kompetansespredningsplanen er gjeldende for kompetansetjenesten i SANKS. Planen synliggjør organiseringen av kompetansespredningsarbeidet, -tiltakene, virkemidlene og metodene overfor de ulike målgruppene.

Frøydis Nystad Nilsen

Enhetsleder BUP, medisinskfaglig rådgiver barn og unge

froydis.nilsen@finnmarkssykehuset.no 78 96 97 66

Tove Laiti

Enhetsleder familieenheten

tove.kirsti.laiti@finnmarkssykehuset.no 78 96 96 94

Christina Øvregård

Enhetsleder nasjonalt team

Christina.Ovregard@finnmarkssykehuset.no 78 96 97 45

Ellen Ingrid Eira

Enhetsleder Døgnenhet- psykisk helse og avhengighet

ellen.ingrid.g.eira@finnmarkssykehuset.no
En person som har på seg et rødt og hvitt hodeplagg og smiler

Anne Toril Eriksen Balto

Avdelingsleder FoU

Anne.Toril.Eriksen.Balto@finnmarkssykehuset.no

Her finnes en oversikt over forskning,- fag og tjenesteutviklingsprosjekter FoU-styret har tildelt midler til siden 2005 fram til 2022.

Oversikt over tildelte midler 2005 til 2022

Som et nasjonalt kompetansetjeneste skal vi bidra til utvikling av helsetjenestene til den samiske befolkningen. I arbeidet med å videreutvikle tjenestene våre er det nødvendig med brukermedvirkning.
Brukerrådets mandat og formål er å arbeide for at brukere har mulighet til å påvirke i beslutninger som har betydning for SANKS tilbud og tjenester.

Brukerrådet består av fem medlemmer som representerer hver sine områder.

Henvendelser til brukerrådet kan sendes på e-post:

SANKS-FoU@finnmarkssykehuset.no

 

Medlemsliste 2023-2025

Katarina Dorothea Isaksen
Leder for SANKS brukerråd
Ungdomsrepresentant i faglig referansegruppe SANKS
Leder i Bergen Sami searvi

 

Grethe Dunfjeld
Brukerrepresentant for faglig referansegruppe SANKS
Brukerrepresentant i SANKS FoU-styre
Sør-samisk representant

 

June Gerd Johnsen
2.Vara for SANKS FoU-styret
Lule-samisk representant

 

Trine Brynjulfsen
1.vara FoU-styret
Styremedlem i Autismeforeningen Nordland
Samisk tilknytning fra Honningsvåg.  

Anna Cecilie Jentoft
Medlem i Landsforbund for pårørende innen psykisk helse - LPP

Mandat for brukerrådet

  Norsk: Samisk nasjonal kompetansetjeneste – psykisk helsevern og rus

  Sørsamisk: Saemien nasjonaale maahtoedïenesje – psykiske healsoevaarjelimmie jïh geeruvevoete

  Lulesamisk: Sáme nasjåvnålasj máhtudakdievnastus – psyhkalasj varresvuodasuoddjim ja gárevsælgga

  Nordsamisk: Sámi našuvnnalaš gealbobálvalus – psykalaš dearvvašvuođasuddjen ja gárrendilledikšu 

  Engelsk: Sámi Norwegian National Advisory Unit on Mental Health and Substance Use​

  Samer er en folkegruppe og et urfolk som har sine bosettingsområder i Norge, Sverige, Finland og Russland. Landområdet som samene tradisjonelt bebor kalles Sápmi og det strekker seg fra Kolahalvøya i nordøst (Russland), til Hedmark sør i Norge.

  Om samer i Norge
  Sist oppdatert 09.08.2023