Om SANKS

SANKS (Samisk nasjonal kompetansetjeneste – psykisk helsevern og rus) tilbyr utredning og behandling innenfor psykisk helsevern og avhengighet for alle. SANKS har i tillegg nasjonale kompetansetjenestefunksjoner for den samiske befolkningen.

Visjon​

SANKS skal bidra til at den samiske befolkningen får et likeverdig tilbud innen psykisk helse og avhengighet. 

Mål 

Å nå ut til pasienter, pårørende, fagpersoner, samarbeidspartnere og allmenheten i alle helseregioner med vår kunnskap om samisk psykisk helse og avhengighetsarbeid.

SANKS oppgaver

  • Videreutvikle kliniske tjenester

Den kliniske virksomheten i SANKS er en viktig arena for utvikling av kulturtilpassede behandlingsmetoder «skreddersydd» for og til samiske pasienter.

  • Fremme og drive forskning og utviklingsarbeid.

SANKS skal blant annet bidra til å etablere samt delta i forskningsnettverk, tilrettelegge for flere PhD- prosjekter, bidra i forskning, fag og tjenesteutviklingsprosjekter.

  • Tilby undervisning og veiledning

Viktig del av SANKS virksomhet går til kompetansespredning. Her inngår bl.a. formidling og undervisning til helsepersonell, pasienter, pårørende, studenter, forskere spesielt innen tema språk og kulturforståelse.

  • Tilby spesialistutdanninger, praksisplasser og hospitering

Dokumentene skal veilede og konkretisere visjon og mål for virksomheten i SANKS.

Strategiplan 2019-2024

Strategien viser hva SANKS skal gjøre for å realisere det nasjonale oppdraget vi har fått. Den inneholder visjon, verdier og målsetninger. Den vil bli operasjonalisert gjennom handlingsplanen.

Kompetansespredningsplan 2019-2024

Kompetansespredningsplanen er gjeldende for kompetansetjenesten i SANKS. Planen synliggjør organiseringen av kompetansespredningsarbeidet, -tiltakene, virkemidlene og metodene overfor de ulike målgruppene.

En person som bruker briller

Edit Johnsen

Avdelingsleder SANKS psykisk helsevern og rus

Edit.Johnsen@finnmarkssykehuset.no 78 96 97 74

Frøydis Nystad Nilsen

Enhetsleder BUP, medisinskfaglig rådgiver barn og unge

froydis.nilsen@finnmarkssykehuset.no 78 96 97 66

Tove Laiti

Enhetsleder familieenheten

tove.kirsti.laiti@finnmarkssykehuset.no 78 96 96 94

Christina Øvregård

Enhetsleder nasjonalt team

Christina.Ovregard@finnmarkssykehuset.no 78 96 97 45

Ellen Ingrid Eira

Enhetsleder Døgnenhet- psykisk helse og avhengighet

ellen.ingrid.g.eira@finnmarkssykehuset.no

Her finnes en oversikt over forskning,- fag og tjenesteutviklingsprosjekter FoU-styret har tildelt midler til siden 2005 fram til 2022.

Oversikt over tildelte midler 2005 til 2022

Som et nasjonalt kompetansetjeneste skal vi bidra til utvikling av helsetjenestene til den samiske befolkningen. I arbeidet med å videreutvikle tjenestene våre er det nødvendig med brukermedvirkning.
Brukerrådets mandat og formål er å arbeide for at brukere har mulighet til å påvirke i beslutninger som har betydning for SANKS tilbud og tjenester.

Brukerrådet består av fem medlemmer som representerer hver sine områder.

Medlemsliste 2023-2025

Grethe Dunfjeld
Leder for SANKS brukerråd
Sørsamisk representant
92 62 27 49 | Grethe@Dunfjeld.no
Er brukerrepresentant i faglig referansegruppe SANKS.

June Johnsen
Lulesamisk representant
938 43 842 |june.gerd.johnsen@gmail.com
2. Vara for SANKS FoU-styret.

Katarina Dorothea Isaksen
Tlf: 47811203, kdisaksen@gmail.com
Ungdomsrepresentant i faglig referansegruppe SANKS

Trine Brynjulfsen
Tlf: 99471631 brynjulfsen@yahoo.com 
1.vara for SANKS FoU-styret

Mandat for brukerrådet

Norsk: Samisk nasjonal kompetansetjeneste – psykisk helsevern og rus

Sørsamisk: Saemien nasjonaale maahtoedïenesje – psykiske healsoevaarjelimmie jïh geeruvevoete

Lulesamisk: Sáme nasjåvnålasj máhtudakdievnastus – psyhkalasj varresvuodasuoddjim ja gárevsælgga

Nordsamisk: Sámi našuvnnalaš gealbobálvalus – psykalaš dearvvašvuođasuddjen ja gárrendilledikšu 

Engelsk: Sámi Norwegian National Advisory Unit on Mental Health and Substance Use​

Samer er en folkegruppe og et urfolk som har sine bosettingsområder i Norge, Sverige, Finland og Russland. Landområdet som samene tradisjonelt bebor kalles Sápmi og det strekker seg fra Kolahalvøya i nordøst (Russland), til Hedmark sør i Norge.

Om samer i Norge
Sist oppdatert 09.08.2023