Samer i Norge

Samer er en folkegruppe og et urfolk som har sine bosettingsområder i Norge, Sverige, Finland og Russland. Landområdet som samene tradisjonelt bebor kalles Sápmi og det strekker seg fra Kolahalvøya i nordøst (Russland), til Hedmark sør i Norge.

Kart over Sápmi

Samene, den samiske befolkningen, bor spredt i alle de land som inngår i Sápmi. Det gjøres ingen offentlig registrering av samisk identitet/bakgrunn (utenom i Russland), så derfor vet man ikke nøyaktig hvor mange samer som finnes eller hvor de er bosatt.

Norge har gitt grunnlovsvern til den samiske folkegruppen i §108. Grunnlovsbestemmelsen ble vedtatt i 1988 og den fastlegger en rettslig, politisk og moralsk forpliktelse for den norske stat overfor samene i Norge.

Grunnloven §108:

"Det påligger statens myndigheter å legge forholdene til rette for at den samiske folkegruppe kan sikre og utvikle sitt språk, sin kultur og sitt samfunnsliv."

I 1987 trådde sameloven i kraft (Lov om Sametinget og andre samiske rettsforhold (sameloven) av 12.juni 1987). Loven inneholder bestemmelser om Sametingets myndighet og organisering, bruk av det samisk flagget og bruk av samisk i offentlig virksomhet. Loven slår fast at samisk og norsk er likeverdige språk, og innenfor et nærmere definert forvaltningsområde er samisk likestilt med norsk i offentlig sammenheng.

De tradisjonelle samiske språkene i Norge er sørsamisk, pitesamisk, lulesamisk, nordsamisk og skoltesamisk.  Men det er kun nordsamisk, lulesamisk og sørsamisk som er utpekt som offisielle samiske språk i Norge.

Sápmi

Sápmi er det nordsamiske navnet på samenes bosettingsområde. På sørsamisk heter det Saepmie og på lulesamisk Sábme.

Nordsamer er betraktet som den største samiske gruppen. Det bor nordsamer i nordlige delene av Sápmi og som er delt inn i Norge, Sverige og Finland. Omtrent 90 prosent av den samisktalende befolkningen snakker nordsamisk, hvilket gjør at nordsamisk er det største samiske språket, både i Norge og i resten av verden. Viktige primærnæringer historisk har vært fiske, jordbruk og reindrift.

I Norge snakkes det nordsamisk hovedsakelig i Finnmark og Troms fylker, samt i kommunene Tjeldsund og Evenes i Nordland.

Utenfor forvaltningsområdet for samelovens språkregler er det mange områder hvor nordsamisk er i en utsatt posisjon. Dette gjelder i hovedsak sjøsamiske områder i Finnmark og Troms, og da spesielt i det markasamiske området i Sør-Troms og Nordre-Nordland.

Lulesamer en en samisk befolkningsgruppe med tilknytning til svensk og norsk side av Sábme. Navnet Lule har sin opprinnelse historisk da gruppen tradisjonelt var bosatt nær Lule elven i Nord-Sverige. Lulesamene som utvandret til Norge regner seg selv som sjøsamer i dag.  I Norge strekker det lulesamiske området seg fra Saltfjellet i sør til Ofoten i nord.
I Norge snakkes det lulesamisk hovedsakelig i Tysfjord området. I Sverige snakkes lulesamisk i Jokkmokk og Gällivare-traktene.

Sørsamer er en samisk folkegruppe som bor lengst sør i Saepmie både på norsk og svensk side.  Sørsamer er en betegnelse på gruppen som lever i spredt over et område som i strekker seg fra polarsirkelen i nord til Hedmark fylke i sør på norsk side. På svensk side bor de fleste sørsamer i Jämtland og Härjedalen. Reindrift har historisk vært en stor del av den sørsamisk kulturen. Språket deres er så forskjellig fra f.eks. nordsamisk at de to gruppene ikke uten videre forstår hverandre.

Pitesamer er en liten samisk befolkningsgruppe på norsk og svensk side. I Norge avgrenses det pitesamiske området ved Saltenfjorden i nord og Ranfjorden i sør, og omfatter Beiarn, Saltdal, Gildeskål, Meløy, Rødøy, deler av Bodø og Fauske kommuner. I Sverige går området fra nordlige Arvidsjaur og nordlige Arjeplog til Piteälven i Norrbottens län i Sverige.

I Norge antas pitesamisk som et forsvunnet samisk språk. I Sverige er det noen få personer som i dag snakker språket. Pitesamisk er i dag i en revitaliseringsprosess. Blant annet et det utviklet en pitesamisk nettordbok og en grammatikkbok.

Skoltesamer eller østsamene som en liten samisk befolkningsgruppe på norsk og finsk side.  I Norge finnes østsamisk bosetning i Sør-Varanger kommune, i hovedsak Neiden, men også i Kirkenes og Pasvikdalen. Gruppen er liten og betraktes som den eneste bæreren av østsamisk kultur i Norge.

Østsamenes bosetting i Finland er i Sevettijärvi og i Nellim ved Enaresjøen. Østsamisk regnes som utdødd i Russland og det er meget få som behersker østsamisk i Norge i dag.

 

Kilde: store norske leksikon

Sist oppdatert 28.01.2021