Anbefaler å bygge Hammerfest sykehus på ny tomt

Styret i Finnmarkssykehuset skal 28. september ta stilling til hvilken tomt Nye Hammerfest sykehus skal bygges på; dagens tomt eller en ny sjøtomt, Rossmolla. Administrerende direktør Eva Håheim Pedersens tilrådning til styret er at Rossmolla er det beste valget.

Publisert 21.09.2017

​- Vår vurdering er at vi ville fått et godt og funksjonelt sykehus for pasienter og ansatte uavhengig av tomt, men Rossmolla peker seg ut som det beste valget både på grunn av lavere kostnader for klargjøring av tomta og byggetid, sier Håheim Pedersen.

Bygging på dagens tomt må gjøres etappevis og det nye sykehuset kunne stått ferdig i 2026, mens et sykehus på Rossmolla kan stå ferdig i 2024. Det er høye kostnader knyttet til klargjøring av begge tomtene. På dagens tomt må det sprenges og på Rosssmolla må det fylles ut i sjø. Det er beregnet at Rossmolla vil ha 168 millioner kroner lavere klargjøringskostnader enn dagens tomt. 

Tomtene er sammenlignet med hensyn til størrelse, grunnforhold, logistikk, bygnings-, klima- og miljømessige utfordringer. Beregningene viser at begge tomtene er egnet til sykehusbygging og er store nok til å ivareta sykehusbygget som er planlagt med 28.900 m2. Det er også tilstrekkelig arealer til UiT og Hammerfest kommune på totalt 10.000 m2 samt parkeringshus på begge tomtene.

- Rossmolla vurderes som det beste alternativet for bygging av nye Hammerfest sykehus basert på tomtens beskaffenhet, kostnader til tomt, fremdrift og ferdigstillelse samt helikopterlandingsplass, sier administrerende direktør.

Styret i Helse Nord RHF vedtok tidligere i år at to alternative tomter skulle utredes: ny tomt på Rossmolla og eksisterende tomt på Fuglenes. Det ble samtidig vedtatt at valg av tomt skulle besluttes før skisseprosjektet starter. 

- Etter beslutning i styret sendes Finnmarkssykehusets vedtak til Helse Nord RHF for endelig beslutning i oktober, avslutter Håheim Pedersen.

Kontakt

Pressevakt på 98262381