BUP Hammerfest 30 år

Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) i Hammerfest feirer 30 år i år, og jubileet ble markert med fagdag og en bedre middag 1. februar 2018.

Publisert 14.03.2018
Sist oppdatert 11.04.2024

Markeringen begynte med fagdag på BUP, med tema “Når kroppen snakker”. Fagdagen tok for seg hvordan den biopsykososiale sykdomsmodellen kan benyttes klinisk, samt belysning av betydningen av tverrfaglighet i arbeidet med barn/unge med psykosomatiske tilstander. Her deltok også barneavdelingen og Odd Fyhn, tidligere sjefpsykolog og leder ved BUP-Hammerfest, som var med på å starte opp klinikken tilbake i 1988.

En lang prosess
Fyhn kan fortelle at arbeidet med å etablere BUP i Hammerfest tok tid. Han var i perioden 1980 – 85 leder av den interkommunale PP-tjenesten for Hammerfestregionen. Her tok de på seg arbeid som hørte hjemme i spesialisthelsetjenesten, men som de følte de måtte bidra i ettersom det ikke var en egen BUP i Hammerfest. Avdelingen samarbeidet med BUP Tromsø og fungerte som en forlengede arm i Vest-Finnmark.

– Det fungerte til en viss grad, men slett ikke godt nok, forteller Fyhn. Vi hadde antakelig ikke nok kompetanse til å omsette alle de råd vi fikk slik at det ble til best nytte for pasientene.

Det ble vektlagt at det måtte blir etablert en egen BUP ved Hammerfest sykehus. Fyhn foreller videre at gjennomslaget kom i 1985 da fylkeskommunen ansatte tre fagpersoner som ble sendt til Tromsø for spesialisering. Disse var pedagog Nils Henrik Isaksen, sosionom Turid Kristoffersen , og Fyhn som psykolog.

– Vi fikk alle våre spesialistgodkjenninger innen vi åpnet BUP-Vest-Finnmark 1 februar 1988. Planlegging hvor klinikken skulle være, og hvordan den skulle innredes var en interessant prosess, og samarbeidet med ledelse og teknisk avdeling ved Hammerfest sykehus var entusiastisk og godt. BUP i Hammerfest åpnet i til dels uferdige lokaler 1 februar1988, men i løpet av den første måneden var alt bragt i orden.

BUP Hammerfest begynte som en liten poliklinikk med er team bestående av tre, men som raskt ble utvidet til 7 fagpersoner. Barneposten ved Hammerfest sykehus ble på denne tiden også kraftig oppgradert og omgjort til Barneavdeling. Poliklinikken dekket hele vestfylket og vi etablerte velfungerende relasjoner til førstelinjen i alle de kommuner vi dekket.

– I de fire årene jeg arbeidet ved, og ledet BUP-Hammerfest gjorde vi sammen en jobb vi følte oss stolte over. Grunnlaget vi arbeidet ut fra var så langt vi kunne finne ut av det, basert på det mest relevant faglige grunnlag vi klarte å fremskaffe. Å være oppdatert var en sentral verdi for oss. Vi hadde hyppig kontakt med både norske og utenlandske fagmiljøer. Jeg arbeidet ved BUP-Hammerfest frem til utgangen av 1991, hvoretter jeg flyttet til Bodø for å overta en stilling som leder for” Akuttprosjektet BUP-Nordland”. Denne flyttingen skjedde ikke fordi jeg var misfornøyd med arbeidsstedet eller fordi jeg ikke kom videre i karrieren, men av helt utenforliggende grunner, avslutter Fyhn.

En bedre middag
Jubileet ble senere samme dag markert med en bedre middag på Scandic Hammerfest hvor avdelingen, leder for DPS-Vest Ragnhild Hanne Nilsen, og Klinikksjef Inger Lise Balandin stilte. Odd Fyhn var hovedtaler, men DPS-leder, klinikksjefen, enhetsleder og sosionom ved BUP Hammerfest Øyvind Krystad, psykolog Christina Grønnum-Øien og tidligere leder og sosionom v/BUP Hammerfest sa også noen velvalgte ord.

– Det var en hyggelig markering og påfølgende middag, hvor det ble trukket linjer med erfaringer og endringer i driften av BUP fra oppstart til i dag fra de som startet BUP for 30 år siden og til dagens medarbeidere på BUP, forteller Øyvind Krystad.

Liten, men stor                                                                                                       
BUP Hammerfest har rundt 150 henvisninger, utredninger og behandlinger i året. Sakene har et vidt spekter og gjelder blant annet diverse vansker som autisme, hyperaktivitet, traumer, konsentrasjonsvansker, angst, depresjon med mer.

BUP Hammerfest har 12 ansatte, men skulle gjerne sett at de fikk flere fagfolk. Krystad har jobbet i poliklinikken i 12 år og kan fortelle at de merker godt en økning i antall oppgaver. Få ressurser og et stort opptaksområde (Hammerfest, Kvalsund, Hasvik, Måsøy og Nordkapp) fører til en travel hverdag.

– Vi er en liten allmenn psykiatrisk poliklinikk, med få spesialiteter, som skal utrede og behandle psykiske lidelser. Vi har et veldig stort opptaksområde, men løser dette med ambuleringsvirksomhet. En gang i måneden reiser personell fra BUP til kommunene og deltar på samarbeidsmøter, samt gjennomfører utredning og behandling av pasienter. Et ambulant team reiser hjem til pasienter etter behov, avslutter Krystad