Den geriatriske pasient

Byggingen av Samisk Helsepark i Karasjok er godt i gang og planleggingen for behandlingstilbud likeså. En av de store nyetableringene i prosjektet er geriatri.

i:0e.t|nhn prod adfs|finnmark%7cmalene.nicolaysen@finnmarkssykehuset.no
Publisert 20.04.2018
En gruppe mennesker som sitter ved lange trebord med bærbare datamaskiner
Til stede i Karasjok: Ellen Inga Hætta, Sigurd Sparr, Amund Peder Teigmo, Elle Ravdna Sara, Une Astrup, Kicki Eriksson Nytun, Vegard Romundstad, Knut Johansen, Lars Bjørn Mehus, Vivi Brenden Bech

​Finnmarkssykehuset bygger Samisk Helsepark i Karasjok, som skal være et samlet spesialisthelsetjenestetilbud innenfor somatikk, psykisk helsevern og rusbehandling til den samiske befolkningen. En prosjektgruppe med representanter fra Finnmarkssykehuset og ressurspersoner fra de samiske kjernekommunene har jobbet med å utvikle et geriatritilbud til helseparken. Prosjektgruppa inviterte i april 2018 geriatrisk overlege Sigurd Sparr og LIS-lege under spesialisering til geriater Elle Ravdna Sara, begge fra Universitetet i Tromsø, for å gjøre prosjektet og det kommende tiltaket ved Samisk Helsepark kjent ut i helseregionen og for å ta imot erfaringer og gode råd i arbeidet fremover.

En aldrende befolkning
Sigurd Sparr har jobbet med geriatri ved UNN siden 1986, før dette var han sjef for medisinsk avdeling i Kirkenes i ni år og kjenner godt til utfordringene i Finnmark.

Sigurd Sparr
Sigurd Sparr

– Geriatri er en medisinsk spesialitet som tar for seg sykdom hos eldre under påvirkning av aldringsprosessen. Geriatri er utfordrende da det er ofte en annen sykdomspresentasjon enn det pasienten klarer å formidle. De gamle kan være forvirret, har kanskje funksjonssvikt og manglende symptomer, og så videre. I de samiske kjerneområdene så er det en større relativ andel eldre mennesker, forteller Sparr.

Geriatri er derfor et viktig satsingsfelt med tanke på en stor økning av eldre i samfunnet i nær fremtid. Fremtidsforskere forteller at det er aldersgruppen over 80 som vil øke suverent mest i omfang i de kommende ti årene.

LIS-lege Elle Ravdna Sara sier at det er flere grunner til at hun har valgt geriatri som sin spesialitet.

– Jeg syns indremedisin er gøy. Geriatriske pasienter har komplekse indremedisinske problemstillinger som kan være utfordrende, men også spennende. Jeg har et ekstra hjerte for geriatriske pasienter.
For meg et det viktig at geriatriske pasienter får den helsehjelpen de har krav på, både medisinsk og etisk.
Elle Ravdna Sara
Elle R. Sara


Tverrfaglighet og språkbeherskelse
Prosjektgruppa har i sin sluttrapport anbefalt at et geriatrisk team bestående av geriater, geriatrisk sykepleier, ergoterapeut og fysioterapeut bør være til stede i Samisk Helsepark. Dette «kjerneteamet» skal inneha 100 % samisk språkbeherskelse, noe både Sparr og Sara er enige om at er helt avgjørende for best mulig behandling.

– Da pasienten kan få akutte forvirringstilstander og annen sykdom av uklar årsak kreves kompetanse på mange felt. Forskning viser at det er en gevinst for pasientene når det gjelder overlevelse og funksjon å bli behandlet av et tverrfaglig team, kan Sparr fortelle.

– For å kunne yte best mulig helsehjelp til befolkningen er det viktig at de ansatte kan språket og kjenner kulturen, sier Sara som selv er samisk. For meg er det viktig at eldre samiske pasienter kan kommunisere med helsepersonell på sitt morsmål. Da tenker jeg spesielt på demente pasienter som har mistet det tillærte språket (norsk) og sitter igjen med morsmål (samisk). Det er også viktig under utredning av kognitiv svikt at samiske eldre pasienter får muligheten til å kommunisere på sitt morsmål for å få bra resultat av konsultasjonen, forsetter hun.

Forskning må til
Sparr oppfordrer til satsning innenfor forskning som en del av virksomheten i Karasjok og at det finnes ressurser til det. Det trengs kompetanse på blant annet demens i den samiske befolkning, og det er av stor interesse med mer forskning på flere felt.

– Det er en spennende og positiv utvikling vi ser her. Jeg blir inspirert av det dere holder på med, og imponert. Spesialiteten finnes kun her, avslutter Sparr.

– Jeg tror Samisk Helsepark og tilbudet som kommer innen geriatri er viktig for befolkning i Finnmark. Det vil kunne bidra til bedre helsehjelp og det er også en god mulighet for annet helsepersonell i regionen til å lære og øke kompetanse innen geriatri, sa Sara avslutningsvis.


Samisk Helsepark i Karasjok

  • Vi samler spesialisthelsetjenestetilbud innenfor somatikk, psykisk helsevern og rusbehandling til den samiske befolkningen på ett sted og bygger Samisk Helsepark.
  • Byggetrinn 2 hadde byggestart i 2017 og ligger godt an. Her skal døgnenhet for psykisk helsevern og rus høre til.
  • Byggetrinn 3 har byggestart i mai 2018 og skal etter planen stå ferdig i 2019. Her skal spesialistpoliklinikken, somatikk og voksespsykiatrisk poliklinikk (VPP) huses.
  • Du kan følge byggingen av Samisk Helsepark via webkamera her: http://fin1.fondevik.no/refresh.htm
  • Eller lese mer om prosjektet her: https://finnmarkssykehuset.no/om-oss/samisk-helsepark