Brev til Finnmarkssykehusets elektroniske samarbeidspartnere

Endring i elektronisk meldingsutveksling

Endring i elektronisk meldingsutveksling mellom Finnmarkssykehuset HF og elektroniske samarbeidspartnere f.o.m. 6. juni 2016

i:0e.t|nhn prod adfs|finnmark%7cmalene.nicolaysen@finnmarkssykehuset.no
Publisert 30.05.2016
Sist oppdatert 27.02.2017

​Mandag 6. juni vil journalsystemene i Finnmarkssykehuset- Kirkenes og Hammerfest, slås sammen til ett felles system for Finnmarkssykehuset HF (FIN HF). FIN HF vil derved fremstå som ett sykehus med mottak av henvisninger mot fagområder i helseforetaket (ikke mot fagområder i Hammerfest og Kirkenes). Lab- og røntgentjenester adresseres imidlertid fortsatt stedvis.

For å ivareta pasientens rett til fritt sykehusvalg er det etter denne dato viktig at det formuleres i henvisningsbrevet dersom pasienten ønsker seg til en bestemt lokasjon/sykehus i FIN HF.

For legekontor/avtalespesialister:

Umiddelbart etter sammenslåingen vil det bli omlegging av adresser i deres systemer mot helsehjelpsområder/fagområder som FIN HF har publisert i Norsk Helsenetts Adresseregister (NHN AR), såkalt tjenestebasert adressering. Inntil dere har fått teknisk bistand fra deres leverandør eller Helse Nord IKT til å sette opp de nye adressene, gjelder følgende overgangsordning:

  • Dere kan sende elektroniske meldinger som tidligere til Hammerfest og Kirkenes og får kvitteringer tilbake som før, men forsendelsen vil bli rutet til felles mottak i FIN HF. Dere vil motta egen epost med beskrivelse av hva som må gjøres i deres meldingstjener i forkant av sammenslåingen av journalsystemene i FIN.
  • Alle meldinger fra FIN HF vil komme med avsenderadresse "Finnmarkssykehuset HF" i deres meldingstjener.

Helse Nord IKT har inngått samarbeid med de ulike journalsystemleverandører for å bistå dere ved omlegging av de nye adressene til FIN HF. Hvert legekontor vil bli direkte kontaktet av oss. Leverandørene ønsker ikke lenger å tilrettelegge for bruk av lokalt adresseregister, men vil følge standardisert funksjonalitet ved utveksling av elektroniske meldinger. (Jfr. Forskrift om IKT-standarder i helse- og omsorgstjenesten (FOR-2015-07-01-853) som var gjeldende fra 1. september 2015).

Etter omlegging til tjenestebasert adressering er det viktig at dere vedlikeholder informasjonen om deres virksomhet og leger/tjenesteadresser i Norsk Helsenetts Adresseregister, og at dere har rutiner for oppfølging av applikasjonskvitteringer i egen virksomhet, slik den nye forskriften presiserer.

Nordlandssykehuset HF og Helgelandssykehuset HF er allerede i gang med tjenestebasert adressering. I oktober vil også UNN HF legges om. Inntil dere kontaktes må gammel adressering benyttes til UNN HF.

Rekvirering av laboratorietjenester - ERL

Laboratoriene publiserer et nytt og oppdatert tjenestetilbud og tar samtidig i bruk det nasjonale kodeverket Norsk Laboratoriekodeverk (NLK). Dette innebærer at en del analyser får endring i analysenavn, nye benevninger, nye referanseområder og endret prøvemateriale. Det nye analyserepertoaret tas i bruk også i ERL og det vil bli nytt tjenestetilbud etter 6. juni. Se eget infoskriv om ERL.[NA1] [NL2] [NL3] 

For pleie- og omsorgstjenesten i kommunene:

Det vil bli endringer fra og med 6. juni. Nærmere beskrivelse vil komme i egen epost. Den omleggingen som gjøres nå i første omgang, har ikke sammenheng med tjenestebasert adressering. Dette vil komme på et senere tidspunkt. Hver enkelt kommune vil bli kontaktet av Helse Nord IKT når tjenestebasert adressering skal innføres.

Det vil i en overgang være mulig å sende på gamle adresser til alle HF. Helse Nord vil etter hvert ta overgang til papir for de elektroniske samarbeidspartnere som ikke adresserer tjenestebasert til HF'ene, dvs med riktig adresse og på riktig format. Dersom dere er usikre ber vi dere ta kontakt med egen journalleverandør for å avklare om dere har OSEAN-funksjonalitet i deres journalsystem, slik at dere får lastet ned riktige adresser til HF'ene i Helse Nord fra Norsk Helsenetts Adresseregister.

Kontaktinformasjon Helse Nord IKT vedrørende elektronisk samhandling/EDI

T 76 16 60 21 | ekstern@hn-ikt.no

Vennlig hilsen

Stein Erik Breivikås
Konst. direktør, Finnmarkssykehuset

Oddbjørn Schei
Direktør, Helse Nord IKT