Et enestående sykehus

Nye Hammerfest sykehus får en plassutnyttelse som ligger i toppen blant norske sykehus. Her finner du fakta om prosjektet.

Eirik Palm, Finnmarkssykehuset
Publisert 18.09.2019
Sist oppdatert 11.04.2024
Inngangspartiet til nye Hammerfest sykehus. Illustrasjon: LINK arkitektur

Sykehusbygget blir fire etasjer høyt, og får i tillegg en underetasje, når det står klart på tomta ved Rossmolla på nedre Fuglenes.

Vær med på en rundtur:

  • Innenfor hovedinngangen i første etasje møter du en stor og luftig vestibyle, med servicesenter, sykehusapotek og kafé.
    I fløyen til høyre ligger akuttmottak, observasjon, bildediagnostikk, fysio- og ergoterapi, samt kommunale helsetjenester. Hammerfest kommune har planlagt med legevakt/legesenter og tolv korttidsplasser nær tilknytning til akuttmottaket.
  • Til venstre finner du undervisningsdel for sykepleierutdanningen og for femte- og sjetteårs-studentene på legeutdanningen, med kontorer for undervisning og forskning, undervisningsrom, bibliotek, lesesal og pausearealer. Fløyen har tre store auditorier.
  • I andre etasje ligger poliklinikker, operasjon, intensiv, tung overvåkning operasjonsavdeling, lab, blodbank, VPP, BUP og barnehabilitering. Her ligger også barnepoliklinikken, med adkomst til barneavdelingen, som ligger rett over.
  • Fødeavdeling, gynekologisk poliklinikk, sengeposter, pasienthotell, barneavdeling og korttidsposten til Hammerfest kommune med 20 senger finner du i tredje etasje.
  • Fjerde etasje huser kontorplasser og tekniske rom. Kontordelen er delt i to, den ene fløyen for UiT, den andre for administrasjonen i Finnmarkssykehuset, hvor de fleste vil arbeide i helt eller delvis åpne kontorlandskap. De største kontorene i administrasjonen i Finnmarkssykehuset vil ha åtte arbeidsplasser.
  • I tillegg til tekniske rom, ikke-medisinsk service og varemottak, huser underetasje kapell/stillerom og garderober.

(Teksten fortsetter under bildet)

 

Etasjeplan for nye Hammerfest sykehus.

Etasjeplan for nye Hammerfest sykehus.


Enestående samarbeid

Regjeringen ga i statsbudsjettet for 2019 klarsignal for byggingen av nye Hammerfest sykehus. Godkjenningen av finansieringen av nytt sykehus ble kunngjort 27. september 2018 på sykehustomten av helseminister Bent Høie.

- Det er lagt ned en formidabel innsats fra ansatte, brukere, tillitsvalgte og verneombud. Resultatet vi står igjen med, er takket være alles innsats. Det har blitt et helt unikt prosjekt, og et enestående samarbeid mellom UiT, kommunen og Finnmarkssykehuset, hvor vi samler tjenester og utnytter kapasitet og kompetanse, sier direktør Eva Håheim Pedersen.

(Teksten fortsetter under bildet)

Helseminister Bent Høie og Eva Håheim Pedersen på sykehustomta, da regjeringen ga klarsignal for finansieringen av sykehuset.

Helseminister Bent Høie og Eva Håheim Pedersen på sykehustomta, da regjeringen ga klarsignal for finansieringen av sykehuset.

Allerede blir nye Hammerfest sykehus lagt merke til. For Sykehusbygg HF er det nye sykehuset et referanseprosjekt for fremtidige sykehusbygg.

- Nye Hammerfest sykehus er også en del av et historisk løft i helsetilbudet i Finnmark, med nye Kirkenes sykehus, Klinikk Alta, Sámi Klinihkka og nå altså nye Hammerfest sykehus. Til sammen investerer vi omkring 4,5 milliarder kroner på spesialisthelsetjenesten. Det har aldri skjedd før, sier Eva Håheim Pedersen.

- Investeringsløftet krever at vi drifter i henhold til foretakets økonomiske styringsmål. Dette er et pågående kontinuerlig arbeid, og det jobbes godt og målrettet i hele organisasjonen med dette, sier hun.

I tillegg vil et nytt sykehusbygg gi en gevinstrealisering i drift, blant annet på grunn av bedre logistikk og lavere energikostnader.

(Teksten fortsetter under bildet)

Nye Hammerfest sykehus sett ovenfra.

Nye Hammerfest sykehus sett ovenfra.

 Plassutnyttelse i norgestoppen

- Det har vært en god prosess, hvor vi har lagt opp til stor grad av involvering. Siden prosjektet startet opp har det vært gjennomført et hundretalls møter i ulike fora. Det forprosjektet som nå foreligger viser at vi får et funksjonelt og moderne sykehus, sier økonomisjef Lill-Gunn Kivijervi, som har vært prosjektansvarlig for Nye Hammerfest sykehus.

De 74 ansatte som har bidratt i prosessen sammen med Sykehusbygg HF, har kommet frem til god logistikk og gode løsninger. Brukerne har kommet med forslag til løsninger og endringer som Sykehusbygg HF har jobbet videre med underveis i prosessen, og resultatet er et lyst og trivelig sykehus med god logistikk som ivaretar tilpasset funksjonalitet ved prosjektet.

Bygget får en plassutnyttelse som ligger helt i toppen blant norske sykehus, med en brutto/nettofaktor under 2,0. Av byggets bruttoareal på 33.162,6 kvadratmeter, utgjør netto funksjonsareal 17.721,5 kvadratmeter.

(Teksten fortsetter under bildet)

Vestibylen i nye Hammerfest sykehus.

Vestibylen i nye Hammerfest sykehus.


Bedre pasientflyt

Nye Hammerfest sykehus får 63 ensengsrom organisert i seks avdelinger; Kirurgisk, ortopedisk, medisinsk, obstetrikk, gynekologisk og barn. Åtte av sengerommene i de generelle avdelingene samt kuvøserommene er laget for å kunne ta imot to pasienter ved spesielle behov. Maksimal sengekapasitet for normale senger er da 71 senger. Utover normalsengene er det planlagt med fire intensivsenger, tre tungovervåkingssenger og tre fødestuer.

I tillegg er det planlagt med 14 hotellsengerom klargjort med utstyr og infrastruktur, slik at de kan utnyttes som pasientrom ved topper i avdelingene.

I tilknytning til akuttmottaket vil det være fire observasjonssenger, for mulighet til observasjon og behandling av pasient i opptil 24 timer. Formålet med observasjonsplassene er å unngå å blokkere akuttmottakets undersøkelsesrom, samt å sikre rask diagnostikk og unødvendige innleggelser, og dermed redusere pågang på sengeavdelingene.

Ved siden av dette kommer Hammerfest kommune som har totalt 32 sengeplasser på sykehuset, 24 av disse i tilknytning til sengetunene.

Fremtidsrettede løsninger, fleksibilitet, et større poliklinisk tilbud med utvidet åpningstid og mer dagbehandling, og kommunale sengeplasser i samme etasje som sengetunene er ventet å gi bedre pasientflyt.

De 14 sengeplassene ved Klinikk Alta kommer i tillegg, og summen er en økning i sengetallet i Vest-Finnmark.

(Teksten fortsetter under bildet)

 

nhs fugleperspektiv.jpg

Styresak i september

Finnmarkssykehuset gjennomfører for tiden det største helseløftet i Finnmark noensinne, med nybygg og nytt utstyr i Kirkenes, Karasjok, Alta og Hammerfest. Til sammen investeres godt over fire milliarder kroner, og ikke siden 1950-tallet har det vært bygget nye sykehus.

Idéfasen for Nye Hammerfest sykehus ble gjennomført i 2016, med en påfølgende konseptfase frem til 2018. Vedtaket om å etablere et nybygg for Nye Hammerfest sykehus på Rossmolla, ble gjort på bakgrunn av rapporten fra dette arbeidet.

Det siste året har Sykehusbygg HF og Finnmarkssykehuset HF, jobbet med forprosjektet, og 26. september skal prosjektet styrebehandles i Finnmarkssykehuset. Måneden etter er det planlagt styresak i Helse Nord.
Planlegging og utforming av rom har tatt utgangspunkt i Standardromkatalogen for Sykehusbygg, en nasjonal katalog som bygger på erfaringer fra de siste store sykehusprosjektene i Norge. I tillegg følger bygningen kravene som universell utforming.

Kravet for nye sykehusbygg/offentlige bygg er at de er planlagt for utvidelse med minst 30 prosent. Nye Hammerfest sykehus er planlagt med en mulig utvidelse på 50 prosent.

Planlagt byggestart er 2020 med ferdigstillelse i 2025.

Styret i Finnmarkssykehuset gjorde 26. september et enstemmig vedtak om byggingen av nytt sykehus. Helse Nord behandlet i styresak 125/2019 Finnmarkssykehuset Nye Hammerfest sykehus, godkjenning av rapport fra forprosjektet - oppfølging av styresak 19-2018. Vedtaket ble fulgt opp i styresak 139/2019 Finnmarkssykehuset. Nye Hammerfest sykehus, forpliktende milepælsplan for omstillingstiltakene - oppfølging av styresak 125-2019. 

FAKTA:

Nye Hammerfest sykehus

LENKER:

Tomtevalg nye Hammerfest sykehus 

Styresak 9-2018 - Vedlegg 15-18 til Konseptfaserapport Nye Hammerfest sykehus.pdf

Forprosjekt nye Hammerfest sykehus

Forprosjektrapport nye Hammerfest sykehus