Kompetanseutvikling

Faglig styrking og samordning innen TSB og voksenpsykiatri

Ved SANKS i Karasjok foregår det nå et foregangsarbeid der døgnenhetene innen voksenpsykiatri og Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) skal samordnes og samlokaliseres. En intern faglig kompetanseutvikling er derfor i gang. Formålet med den er at behandlerne skal opparbeide seg dobbelkompetanse innen begge fagfelt –TSB og psykiatri.

i:0e.t|nhn prod adfs|finnmark%7chenriette.joks@finnmarkssykehuset.no
Publisert 16.05.2017
Sist oppdatert 07.07.2017
Illustrasjonsbilde, SANKS
Illustrasjonsbilde, SANKS

​Samisk nasjonal kompetansetjeneste – psykisk helsevern og rus (SANKS) er tillagt en nasjonal kompetansetjenestefunksjon innen psykisk helsevern og rus for hele den samiske befolkningen i Norge samt kliniske tjenester for befolkningen i Midt-Finnmark. I tillegg har vi samarbeidsavtaler med Sverige og Finland som gjør det mulig å ta imot samiske pasienter også fra våre to naboland.

Det er nå bestemt at både SANKS, somatiske spesialisthelsetjenester og lærings- og mestrings (LMS) skal samlokaliseres i Samisk helsepark i Karasjok. I den forbindelse har Finnmarkssykehuset HF vedtatt at SANKS sine to døgnenheter innen voksenpsykiatri og TSB skal samorganiseres. Samorganiseringen er tenkt slik at det blir en felles leder for de to enhetene, men hver enhet vil ha egen fagutviklingskonsulent/miljøterapeutleder. Behandlingsoppleggene vil være forskjellige ved de to enhetene, tilpasset de ulike pasientgruppene, men på kveld, natt og helger vil miljøterapeutene gå fellesvakter. Staben vil dels være felles (sosionom, sykepleier), dels delt (lege, psykolog).

For å forberede en slik samorganisering har SANKS internt startet opp med et felles faglig kompetanseutviklings- og samordningsprogram for miljøterapeutene ved de to enhetene. Arbeidet er planlagt slik at når omstillingen er realisert, vil personalet både ha gjennomgått et kompetansehevingsprogram og være forberedt på en samorganisering. I tillegg vil igangsetting av effektiviseringstiltak og økt faglig bistand styrke driften. Arbeidet startet opp i 2016 og skal første gang evalueres i juni 2017. Fagutviklingsprogrammet avsluttes i 2018.

Arbeidet har følgende strategier: 

  •        Felles toårig kompetanseutviklingsprogram i kultursensitiv behandling for de ansatte ved begge døgnenheter
  •       Felles, langsgående kompetanseutviklingsprogram i rus og psykiatri for de ansatte ved begge døgnenhetene (dobbelkompetanseprogram).

Kompetanseutviklingsprogram i kultursensitiv behandling 

Grunnet SANKS sitt ansvar for tjenestetilbudet til den samiske befolkningen, anses det som svært viktig at terapeutene ved de to døgnenhetene har særskilt kompetanse i kultursensitiv behandling.  Og at behandlingstilbudet er tilpasset samisk språk og kultur. For å sikre at behandlingen har et kulturelt / kontekstuelt perspektiv, er det utarbeidet en 2-årig intern utdanning for de ansatte.  Opplæringen er delt inn i tematiske bolker med månedlige fagdager der hvert tema arbeides med gjennom foredrag, case og gruppeoppgaver med diskusjon. Opplæringen avsluttes med en skriftlig oppgave og kursbevis til dem som har fullført kursserien.

Felles opplæring for miljøterapeutene innen fagene TSB og psykiatri  

Vi har parallelt et opplæringsprogram der miljøterapeutene kan opparbeide seg dobbeltkompetanse innen fagfeltene TSB og psykiatri. At terapeutene innehar en slik dobbeltkompetanse, vil være en viktig faglig forutsetning for en vellykket samordning mellom de to døgnenhetene. Denne delen av kompetanseutviklingsplanen er organisert som felles dagsseminarer to ganger i halvåret og går over samme tidsperiode som utdanningsprogrammet i kultursensitiv behandling. Seminarene er lagt opp dels som diskusjonsseminarer, dels fordypningsseminarer.

Helse Nord RHF har det overordnede ansvaret for spesialisthelsetjenester til den samiske befolkningen i Norge. Finnmarkssykehuset har fått i oppdrag å etablere Samisk helsepark – en samlokalisering av behandlingstilbud innen rus og avhengighetslidelser (TSB), voksenpsykiatri, barne – og ungdomspsykiatri, somatikk og lærings- og mestring (LMS).

Samisk helsepark vil samle samiskspråklige spesialisthelsetjenestetilbud på ett sted, noe som vil gjøre det mulig både å styrke rekrutteringen av samiske fagfolk og å drive fagutvikling med den samiske pasienten i sentrum.  Med Samisk helsepark ønsker man å ha en mer holistisk tilnærming til pasientene, i tråd med samisk kultur og å være mest mulig fleksibel i de tilbudene som gis. Ofte kan pasienter både ha rusproblemer, psykiske problemer og somatiske plager i tillegg. Da skal de gjennom Samisk helsepark få et samlet tilbud på ett sted, i stedet for å bli sendt til ulike behandlingssteder. Samisk helsepark planlegges ferdigstilt i 2018/2019.

Illustrasjon: Samisk helsepark