"Hvordan bli en bedre helsepedagog" og rådgiverdagen

4. - 5. september ble fagdagene for "Hvordan bli en bedre helsepedagog?" arrangert for 109 deltakere i Kirkenes. 6. september arrangerte fagnettverket for ansatte på Lærings- og mestringssentrene i Helse Nord «rådgivermøte». Her kan du lese mer om disse spennende dagene, samt se program og presentasjoner fra foredragsholderne.

i:0e.t|nhn prod adfs|finnmark%7cmalene.nicolaysen@finnmarkssykehuset.no
Publisert 18.09.2018
Sist oppdatert 25.09.2018
Fagnettverket for ansatte på Lærings- og mestringssentrene i Helse Nord arrangerte konferanse i Kirkenes 4. - 5. september der temaet var: Hvordan bli en bedre helsepedagog? 

I oppbyggingen av «Pasientens helsetjeneste» har pasient- og pårørendeopplæring stor betydning for å utvikle en aktiv pasientrolle som har fokus på å mestre egen situasjon. 

Hvorfor er det viktig at helse- og fagpersonell også blir gode pedagoger?
Pasienter, brukere og pårørende har lovfestede rettigheter til medvirkning. Dette innebærer blant annet at de har rett til innsikt i sin egen helsetilstand, innholdet i behandlingstilbudet og innflytelse på selve behandlingen. På lik linje med andre helsetjenester skal pasienter og pårørende få relevant opplæring til rett tid og på rett sted. Økt kompetanse i helsepedagogikk er nødvendig for å nå målet om at pasient- og pårørende skal gis muligheter til å forebygge og håndtere egen sykdom i så stor grad som mulig. Samarbeidet med erfarne brukerrepresentanter øker kvaliteten på opplæringen.
 
Lærings- og mestringssenteret ved Finnmarkssykehuset Kirkenes var teknisk arrangør og det var samlet 109 deltakere som jobbet i sykehus, kommuner og NAV, samt brukerrepresentanter fra området. Professor i helsefremmende arbeid Sidsel Tveiten samt rådgivere ved Lærings- og mestringssentrene i Helse Nord var forelesere og «work shop» ledere.

Under kan du se program og presentasjoner:


Rådgiverdagen 6.september: 


Fagnettverket for ansatte på Lærings- og mestringssentrene i Helse Nord arrangerte «rådgivermøte» i Kirkenes 6. september.  Gjester var ledere ved Finnmarkssykehuset Kirkenes samt representanter for det Nasjonale kompetansesenteret for læring og mestring innen helse (NKLMH).
 
Fagnettverket arrangerer årlig et møte i forbindelse med en konferanse innen helsepedagogikk. Arrangementene rullerer til alle helseforetak og sykehus i Helse Nord.

Årets tema var å få mer kunnskap om sykdomsforståelse i ulike kulturer samt å bli oppdatert om forskning innen fagfeltet. Dette som grunnlag for å få til en mer likeverdig helsetjeneste innenfor opplæring. Foredragsholderne gav motivasjon og kunnskap til rådgiverne til å sette dette på dagsorden lokalt. Finnmarkssykehuset har ansatt en rådgiver i halv stilling i Karasjok som har i oppdrag å utvikle pasient- og pårørendeopplæring til den samiske befolkning med bakgrunn i språk og kulturforståelse, både individuelt og i grupper. Fagnettverket ønsker et samarbeid blant annet med SANKS for å få en god kvalitet på opplæringen.

Regional rådgiver gav en oversikt over utviklingen av pasient- og pårørendeopplæring framover og spurte deltakerne: «Hva er viktig for deg i den videre utviklingen av Lærings-og mestringssenteret?»
Det ferdigstilles en evalueringsrapport av den regionale strategiske planen for pasient- og pårørendeopplæring i Helse Nord som går ut i 2018.

Under kan du se program og presentasjoner: