Informasjon til fastleger, tilsynsleger og legevaktsleger om Listeria monocytogenes

Noen av rutineprøver fra Kirkenes Storkjøkken AS tatt 22. august i år gav utslag på bakterien Listeria monocytogenes. Prøvene var tatt fra begre med oppskårne grønnsaker servert til inneliggende og dagpasienter ved sykehuset, i tillegg er det levert hele grønnsaker til sykehjemmene i Sør-Varanger kommune fra samme leveranse.

Harald G. Sunde, medisinsk fagsjef
Publisert 08.09.2022
Sist oppdatert 11.04.2024
Bilde av Kirkenes sykehus

Kirkenes sykehus. Illustrasjonsbilde: Eirik Palm, Finnmarkssykehuset

De aktuelle grønnsaker (agurk, tomat, paprika, isbergsalat og persille) ble tatt ut av produksjon straks positive funn forelå (5. september).

Listeria trives i kaldt miljø, også i kjøleskap, vask med vann fjerner bakterien fra grønnsaker.

Varm mat som bringes til hjemmeboende i kommunen er IKKE omfattet av denne saken, det leveres ikke denne typen grønnsaker i mat til oppvarming.

Inkubasjonstid og symptomer:

De fleste mennesker inntar av og til matvarer som inneholder Listeria, uten å bli syk. De som blir syke, får vanligvis symptomer i løpet av noen dager til få uker (2-3 uker), men inkubasjonstiden kan være opp til 2-3 mdr.

Eldre pasienter med alvorlig underliggende sykdom, pasienter med nedsatt immunforsvar og gravide er mest utsatte for å få aktiv infeksjon, i tillegg er gravide sårbare ettersom fosteret kan smittes fra mor. Symptomene vil som oftest være feber og verk i kroppen. Hodepine, tretthet og nevrologiske symptomer kan også forekomme. De fleste som får i seg bakterien vil likevel ikke utvikle tegn på infeksjon

Informasjon til pasientene:

Det blir nå sendt ut brev til pasienter og gravide som har vært inneliggende eller dagpasient på Kirkenes sykehus i perioden 19/8-5/9 og som kan ha spist de aktuelle grønnsakene. Pasientene er bedt om å kontakte lege om de får febersykdom og/eller influensasymptomer.

Hva bør legen tenke på:

Ta nøye anamnese, har pasient spist de aktuelle grønnsaker (agurk, tomat, paprika, isbergsalat og persille) på sykehuset i den aktuelle tidsperioden? Listeria er ingen hyppig sykdom, men en aktuell differensial diagnose i aktuelle situasjon.

Utredning og behandling av listeriose bør gjøres i sykehus. Aktuelle prøver er dyrkningsprøver som påviser agens i relevante kroppsvæsker (blod, spinalvæske, fostervann) - serologiske prøver anses ikke å ha noen verdi.

Et generelt råd til allmennlegen er: Ta kontakt med relevant spesialist (indremedisiner, infeksjonsmedisiner, mikrobiolog) ved mistanke om Listeriose.

Prøvetaking:

Det finnes ingen metode som kan si noe om en person har blitt smittet av listeriose før det eventuelt utvikles symptomer. 

  • Dersom en gravid kvinne som har spist et produkt hvor det er påvist for høye nivå av Listeria og har utviklet feber eller andre symptomer som milde magetarm- eller influensalignende sykdom bør hun henvises til spesialisthelsetjenesten for testing og behandling. Dersom kvinnen er symptomfri, bør man konferere med spesialist om videre oppfølging.
  • Dersom den gravide kvinnen har spist risikoprodukter for listeriose (men uten at bakterien er påvist i produktet) og utvikler feber uten annen åpenbar årsak bør den gravide undersøkes av fastlege for ev. henvising til spesialist med tanke på testing og eventuelt behandling.
  • Dersom gravide ikke har symptomer (og ingen sikker eksponering) er det ikke indikasjon for testing og oppfølging, men hun bør være oppmerksom på symptomer, spesielt feber, og ta kontakt med fastlegen om det oppstår.
  • Andre sårbare pasienter, eldre, svekkede, immunsupprimerte som kan ha vært eksponert hvor ingen annen årsak finnes må evt konfereres med indremedisiner/infeksjonsmedisiner.