Informasjonsskriv om avtalehjemmel i psykologi til fastleger i Alta kommune

Fra 1. mars 2019 starter det opp ny avtalespesialist i klinisk voksenpsykologi i Alta: psykologspesialist Cecilie Abelsen Grønnevik. Det vil være mulig å sende henvisninger elektronisk allerede i slutten av januar. Besøksadresse er Løkkeveien 2, 3. etg. Alta sentrum.

Publisert 11.01.2019
Sist oppdatert 12.11.2022

Psykologspesialisten skal drive bred allmenn poliklinisk virksomhet for pasienter over 18 år, herunder undersøkelser, diagnostikk og behandling i henhold til regionale og nasjonale mål og prioriteringer.

Utredning og behandling skjer etter henvisning fra blant annet fastlege, kommunepsykolog, psykolog/lege i spesialisthelsetjenesten.

Den nye avtalespesialisten er samlokalisert med to andre avtalespesialister i psykologi: Vibeke Mathisen og Kristin J. Dahn. Deler av de tre driftshjemmlene vil etter hvert være et ledd i Helse Nord sin omstilling av «Raskere tilbake» -ordningen. Dette vil bety at deler av praksisen vil brukes til pasienter med lettere eller moderate psykiske lidelser med fokus på å forebygge frafall fra utdanning/arbeid, forebygge sykemelding og tilbakeføring til arbeidslivet. Mer informasjon om dette kommer når Helse Nord sin omlegging er ferdigstilt. 

Avtalespesialistene vil til en viss grad samarbeide om inntak av pasienter. Dersom pasienter ønsker seg til en spesiell psykolog, er det ønskelig at man skriver dette i henvisningen. Informasjon og innkalling skjer via SMS. Dersom pasienter ikke vil motta slik informasjon per SMS, bør dette fremkomme av henvisningen.

De tre avtalespesialistene er også foruten om driftshjemmel, samlokalisert med andre psykologer under navnet Alta Psykologsenter, hvor flere ulike psykologtjenester vil kunne tilbys. Disse faller utenfor driftshjemmel og må dermed bekostes av den enkelte klient.