Nytt dialysetilbud i Lakselv

Nyrepasienter i Indre Finnmark som har behov for å rense blodet sitt, vil kunne få tilbud om dette i Lakselv. For noen betyr det å slippe å reise over lange avstander til behandling.

Publisert 23.04.2018

Det blir etablert inntil tre dialysemaskiner i Lakselv og det vil være kapasitet til å behandle pasienter tre-fire dager i uka. Tilbudet er under etablering og kan være i drift i løpet av sommeren. Finnmarkssykehuset styrker med dette tilbudet til dialysepasienter i fylket ved at det nå vil være mulig å motta dialysebehandling i Alta, Hammerfest, Lakselv, Vadsø og Kirkenes.

Dersom nyrene ikke klarer å fjerne avfallsstoffer som kroppen produserer og de heller ikke klarer å regulere væskemengden, må man få dialysebehandling.

Samarbeid
Klinikk Hammerfest har i mange år hatt et godt samarbeid med dialyseavdelingen i UNN. Med dette nye tilbudet blir det en videreføring og styrking av samarbeidet med både UNN og Porsanger kommune. UNN vil sørge for opplæring av personalet mens hjemmetjenesten i Porsanger kommune vil være arbeidsgiveren. Finnmarkssykehuset vil være ansvarlig for kostnader og vedlikehold av utstyr.
- Dette er et flott eksempel på god samhandling mellom kommune og foretak for pasientens beste, sier klinikksjef Vivi Brenden Bech i Klinikk Hammerfest.

Styrket fagmiljø
I andre kommuner i Troms har tilsvarende ordninger bidratt til rekruttering og stabilisering av sykepleiere. Nå skal det rekrutteres kommunale sykepleiere som vil få sin opplæring og kompetanseheving i UNN Tromsø.

Forklaringer
¹Dialyse: Kunstig måte å rense blodet på. Kan utføres og organiseres på flere måter:
– Hemodialyse vs. peritonealdialyse
– Senterdialyse vs. hjemmedialyse vs. satellitt utenfor sykehus
– Assistert dialyse vs. selvdialyse

Hemodialyse (HD): Blod føres ut av kroppen og gjennom en kunstig nyre som fjerner avfallstoffer og væskeoverskudd, samt korrigerer kroppens salt- og syre/basebalanse. Blodet føres så tilbake til kroppen igjen. Hver behandling tar vanligvis 4-5 timer og må gjennomføres 3-5 dager i uka.

Peritonealdialyse (PD): I løpet av et døgn settes 8-12 liter væske inn i buken og tappes ut igjen via en slange som er operert inn i bukhulen. Bukhinnen fungerer da som en dialysemembran som blodet filtreres og renses over. Dette kan gjøres ved poseskift 3-4 ganger per døgn eller ved en maskin som er koplet til pasienten om natten og som automatisk setter dialysevæske inn i og ut av buken i en viss mengde og med et visst intervall (”nattmaskin”). Egenskaper ved pasientens bukhinne og pasientens eget ønske vil avgjøre om man velger poseskift eller nattmaskin.

Senterdialyse: Hemodialyse på sykehus.
Hjemmedialyse: Vanligvis peritonealdialyse der pasienten selv gjør poseskift og/eller kopler seg til en nattmaskin. Et mindre antall pasienter gjennomfører også hemodialyse selv hjemme.
Assistert dialyse: Pasienten får hjelp til gjennomføringen. Man snakker da vanligvis om pasienter som får gjennomført PD i sitt eget hjem assistert av kommunens hjemmetjeneste eller pårørende, evt på en kommunal institusjon (syke- og aldershjem).

Dialysesatellitt: Dialyseavdelinger på sykehus uten nefrolog/underlagt annet nyremedisinsk senter. Dialysesatellitt utenfor sykehus kan være små enheter etablert for 1-2 hemodialysepasienter med lang reisevei til nærmeste dialysesenter eller større enheter med flere pasienter. Bemannes av kommunalt ansatte sykepleiere, men finansieres i hovedsak av helseforetakene.

¹Nyremedisinske sentra i Norge rapporterer årlig til Norsk nefrologiregister som ble opprettet i 1980 og man har god oversikt over den nyreerstattende behandlingen. Ved årsskiftet 2009/2010 var det i Norge 4069 pasienter som fikk nyreerstattende behandling, hvorav 1215 dialyse (141 i Helse Nord) (4).

¹ Rapport «Nyreerstattende behandling i Helse Nord,» mars 201