Informasjon til legekontor og pleie og omsorg

Nytt journalsystem: endringer for legekontor og pleie- og omsorg

Fra 6. juni må kommunehelsetjenesten med fastleger og pleie- og omsorgstjenesten forholde seg til endringer innen elektronisk meldingsutveksling, elektronisk rekvirering av laboratorietjenester og elektroniske labsvar i samhandling med Finnmarkssykehuset.

Publisert 06.06.2016
Sist oppdatert 27.02.2017
Et par kvinner som jobber med datamaskiner

​Fra mandag 6. juni vil pasientjournalsystemene i Finnmarkssykehuset være slått sammen til ett felles system. Finnmarkssykehuset vil fra da være ett sykehus med mottak av henvisninger mot fagområder i helseforetaket, og ikke mot fagområder i Hammerfest og Kirkenes.

Lab- og røntgentjenester adresseres imidlertid fortsatt stedvis. For å ivareta pasientens rett til fritt sykehusvalg er det etter denne dato viktig at det formuleres i henvisningsbrevet dersom pasienten ønsker seg til en bestemt lokasjon/sykehus i FIN HF.

For legekontor/avtalespesialister

Inntil nye adresser i deres systemer er på plass, kan dere sende elektroniske meldinger som tidligere til «Hammerfest» og «Kirkenes». Alle meldinger fra Finnmarkssykehuset vil komme med avsenderadresse «Finnmarkssykehuset».

Inntil dere har fått teknisk bistand fra deres leverandør eller Helse Nord IKT til å sette opp de nye adressene, gjelder følgende: Dere sender elektroniske meldinger som tidligere til Hammerfest og Kirkenes og får kvitteringer tilbake som før, forsendelsen rutes til felles mottak i Finnmarkssykehuset.

Etter 6. juni vil det bli omlegging av adresser i deres systemer mot helsehjelpsområder/fagområder som Finnmarkssykehuset har publisert i Norsk Helsenetts Adresseregister (NHN AR), såkalt tjenestebasert adressering.

Helse Nord IKT samarbeider med de ulike journalsystemleverandører for å bistå dere ved omlegging av de nye adressene til Finnmarkssykehuset. Hvert legekontor vil bli direkte kontaktet av oss. Leverandørene ønsker ikke lenger å tilrettelegge for bruk av lokalt adresseregister, men vil følge standardisert funksjonalitet ved utveksling av elektroniske meldinger.

Etter omlegging til tjenestebasert adressering er det viktig at dere vedlikeholder informasjonen om deres virksomhet og leger/tjenesteadresser i Norsk Helsenetts Adresseregister, og at dere har rutiner for oppfølging av applikasjonskvitteringer i egen virksomhet.

Nordlandssykehuset HF og Helgelandssykehuset HF er allerede i gang med tjenestebasert adressering. I oktober vil også UNN HF legges om. Inntil dere kontaktes må gammel adressering benyttes til UNN HF.

For pleie- og omsorgstjenesten i kommunene

Omleggingen som gjøres nå, har ikke sammenheng med tjenestebasert adressering. Dette vil komme på et senere tidspunkt. Hver enkelt kommune vil bli kontaktet av Helse Nord IKT når tjenestebasert adressering skal innføres.

Det vil i en overgang være mulig å sende på gamle adresser til alle HF. Helse Nord vil etter hvert ta overgang til papir for de elektroniske samarbeidspartnere som ikke adresserer tjenestebasert til helseforetakene, dvs. med riktig adresse og på riktig format. Dersom dere er usikre ber vi dere ta kontakt med egen journalleverandør for å avklare om dere har OSEAN-funksjonalitet i deres journalsystem, slik at dere får lastet ned riktige adresser til helseforetakene i Helse Nord fra Norsk Helsenetts Adresseregister.

Elektronisk rekvirering av laboratorietjenester (ERL)

Laboratoriemedisinsk avdeling tar i bruk nytt, oppdatert analyserepertoar. Samtidig implementerer vi det nasjonale kodeverket Norsk laboratoriekodeverk, NLK.

Analyserepertoaret som ERL-tjenestetilbudet er basert på blir helt nytt, og noen av analysene vil få endringer i NLK-kode og/eller analysenavn. Det blir også nye navn på prøvemateriale. Dette vil få konsekvenser for følgende funksjoner:

Elektronisk etter-rekvirering av analyser på rekvisisjoner, opprettet før 5. juni, vil feile

Dere vil få feilmelding i Interactor. Legekontor i Vest-Finnmark kan ringe Laboratoriemedisinsk avdeling, Hammerfest 78 42 15 52 og Legekontor i Øst-Finnmark kan ringe Laboratoriemedisinsk avdeling, Kirkenes 78 97 33 90 dersom etter-rekvirering ønskes på rekvisisjoner fra før 5. juni!

Oppretting av nye rekvisisjoner basert på tidligere rekvisisjoner fra før 5.juni

Dere vil få feilmelding i Interactor. Legekontoret må i stedet opprette ny rekvisisjon og bestille analysene på nytt.

Midlertidige rekvisisjoner / Rekvisisjoner fram i tid (de som er bestilt, men prøve ikke tatt) opprettet før 5. juni

Dere vil få feilmelding i Interactor. Analysene på slike rekvisisjoner må slettes og bestilles på nytt. (Gjelder analyser med sort prikk, de må erstattes av samme analyse fra Tjenestetilbudet)

Legekontorets egendefinerte analysepakker (favoritter)

Favorittene, både egne og delte, må opprettes på nytt etter 6. juni basert på det nye tjenestetilbudet.

Elektroniske labsvar

Fra 6. juni utgår Laktosebelastning, som erstattes av Laktoseintoleranse genotype som analyseres ved UNN.

Merk at det kan oppstå brudd i svarhistorikken for den enkelte pasient når det kommer elektroniske labsvar. Dette skyldes at det i en del tilfeller opprettes «nye» analyser i legekontorets journalsystem.

Det kan ta lengre tid enn normalt før dere får analysesvar. Dette skyldes at Finnmarkssykehuset har redusert drift i dagene etter helga 4.-5. juni.

Vi håper dette ikke skaper for store problemer for dere. Dersom dere har spørsmål eller det oppdages feil kan dere kontakte:

Har dere spørsmål om Lab eller ERL

May Kristoffersen
Prosjektleder HOS Lab, Finnmarkssykehuset
T 78 97 33 95 | May.Kristoffersen@finnmarkssykehuset.no

Kontaktinformasjon Helse Nord IKT vedrørende elektronisk samhandling/EDI

T 76 16 60 21 | ekstern@hn-ikt.no