Ny rapport om vold i nære relasjoner i samiske samfunn

"Om du tør å spørre, tør folk å svare"

På den internasjonale kvinnedagen ble en ny forskningsrapport om vold i nære relasjoner i samiske samfunn lansert på Sametinget.

i:0e.t|nhn prod adfs|finnmark%7chenriette.joks@finnmarkssykehuset.no
Publisert 08.03.2017
Sist oppdatert 10.05.2017
Bilde fra nkvts.no
Bilde lånt fra nkvts.no

​Tidligere forskning viser at det er flest kvinner som blir utsatt for grov vold i nære relasjoner og at mange voldsutsatte opplever ulike typer barrierer som hindrer dem i søke hjelp eller anmelde volden. Det er det som står som bakteppe for dette forskningsprosjektet. Hensikten med prosjektet er å bringe fram mer forskningsbasert kunnskap om vold i nære relasjoner i samiske samfunn.

For å oppnå god innsikt i dette temaet valgte forskerne fra Nasjonalt kunnskapssenter for vold og traumatisk stress å gjennomføre fire fokusgrupper med ansatte i hjelpeapparat og politi i områder med samisk befolkning. Dette ble betraktet som en god metode for produsere mye kunnskap samtidig som den er godt egnet til kunnskapsutveksling.

Myten om den sterke samiske kvinnen

Siktemålet har vært å rette søkelys mot samfunnsmessige, historiske og kulturelle forhold som kan påvirke voldsutøvelsen i samiske områder. Rapporten viser blant annet til den manglende tilliten mange med samisk tilknytning har for storsamfunnet som følge av assimilerings- og fornorskingspolitikken.

I rapporten kommer det fram at fokusgruppene også reflekterte rundt idealet «den ekte samen» som skal være sterk og tåle alt. Og at dette kan føre til at flere ikke melder fra om vold i nære relasjoner. I følge fokusgruppen er dette idealet oftest knyttet opp mot kvinner, og poengterer at det er på høy tid at myten om den sterke samiske kvinnen ikke får diktere hvordan kvinner ser på seg selv.

Rapporten «Om du tør og spørre, tør folk å svare» Hjelpeapparatets og politiets erfaringer med vold i nære relasjoner i samiske samfunn er resultatet av et forskningsprosjekt initiert av Sametinget i 2014. Prosjektet er gjennomført av Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) og finansiert av Sametinget og Justis- og beredskapsdepartementet.

Les rapporten fra nkvts.no her