Omorganisering av akuttpsykiatrisk tilbud

Finnmarkssykehuset avvikler akuttpsykiatriske ambulante team (APAT), men styrker akuttsberedskapen ved de psykiatriske poliklinikkene.

Publisert 26.06.2017
Menneskefigur som puslespillbiter

​I oppfølging av Helse Nords utviklingsplan for psykisk helsevern som ble behandlet i Helse Nords styre i mai i år, ble det fastslått at Finnmarkssykehuset ikke oppfyller faglige krav til døgnberedskap innen akuttpsykiatri.

Vi har i løpet av de siste to-tre årene etablert akuttspsykiatriske ambulante team (APAT) som skulle rykke ut til pasientene ved behov for akuttpsykiatrisk behandling. Erfaringen viser at disse teamene har blitt lite brukt, og at vi ikke har fått etablert et tilbud som virker etter hensikten, samtidig som vi er pålagt å kutte kostnader. Vi omorganiserer derfor vårt akuttpsykiatriske tilbud.

APAT-tilbudet lite brukt

Vi ser at APAT-tilbudet ikke har virket etter hensikten. En viktig del av målet for APAT var å få ned antall tvangsinnleggelser på UNN Tromsø. Tallene viser at dette ikke har skjedd. Vi ser også at APAT-teamene har behandlet langt færre pasienter enn forventet. Vi vil derfor organisere tilbudet på en annen måte.

Styrker de psykiatriske poliklinikkene

For det første etablerer vi en legeberedskapsordning der det vil være psykiatrisk overlege tilgjengelig i bakvakt på dag og kveld syv dager i uka. (Nattestid er det UNN i Tromsø som ivaretar vaktberedskapen for psykiatrisk overlege, som før.) Vi etablerer også beredskapssenger i de psykiatiske døgnenhetene i fylket slik at pasienter kan bli akuttinnlagt der ved behov. Det betyr at fastlegene og kommunehelsetjenesten kan få umiddelbar hjelp fra spesialistene i Finnmarks­sykehuset når det er behov for akuttpsykiatrisk bistand. Sammen med denne vaktordningen vil vi også ha et tilbud om konsultasjon på de psykiatriske poliklinikkene påfølgende dag evt. innleggelse i beredsskapsseng ved døgnenhetene.

En del av ressursene som har blitt brukt til å drive APAT-tilbudet vil også bli overført til de psykiatriske poliklinikkene, slik at akuttilbudet i poliklinikkene blir bedre.

Samlet sett mener vi at dette vil gi et bedre tilbud til akuttpsykiatriske pasienter enn det vi har i dag, samtidig som vi klarer å redusere kostnader slik vi er pålagt, uten at dette vil gå ut over pasientbehandlingen.

­Ingen mister jobben

De ansatte som har jobbet i APAT vil bli tilbudt ansettelse i ledige stillinger i de psykiatriske poliklinikkene. Det er derfor ingen som mister jobben, og vi kan beholde denne kompetansen i Finnmarkssykehuset.