Plan for selvmords­forebygging i Sápmi

Den første planen for selvmordsforebygging i Sápmi er nå klar. Planen inneholder 11 strategier med fokus på å forbedre samers psykiske helse og forhindre selvmord. Planen baseres på vitenskapelig kunnskap og dialoger med samer som er engasjert i selvmordsforebygging i Sápmi. Arbeidet er et resultat av et samarbeidsprosjekt mellom SANKS og Samerådet og har blitt gjennomført av psykolog/PhD-stipendiat Jon Petter Stoor (SANKS). Stoor presenterer planen på en konferanse om selvmordsforebygging i Östersund onsdag 15. mars 2017.

i:0e.t|nhn prod adfs|finnmark%7chenriette.joks@finnmarkssykehuset.no
Publisert 14.03.2017
Sist oppdatert 10.01.2018
En persons hender på et fargerikt teppe
Illustrasjonsbilde SANKS

Planen kan leses i sin helhet ved å trykke på vedlagt lenke:

Les planen her

Samisk selvstyre

Til tross for at det er kjent at samer har større risiko for å dø ved selvmord enn majoritets­befolk­ningene i Sápmi, har statenes planer for selvmordsforebygging så langt ikke inkludert et særlig fokus på samenes utsatthet og behov. Som urfolk har samene rett til selv å være med å påvirke sin egen helse. Med «Plan för suicidprevention bland samer i Norge, Sverige och Finland» («Plan for selv­mords­forebygging blant samer i Norge, Sverige og Finland») løfter samer selv frem sine prioriteringer for å motvirke selvmord blant oss.

Prosess

Arbeidet med planen har pågått i 2015 – 2017 og har inkludert sammenstilling av vitenskapelig kunnskap om selvmord blant samer og dialoger med samer som er engasjert i selvmordsforebygging. Samer med ulik bakgrunn fra Norge, Sverige og Finland har deltatt i to workshops, i Jokkmokk i Sverige (2015) og i Tromsø i Norge (2016). Den skriftlige planen har blitt sammenstilt a Jon Better Stoor i samarbeid med en arbeidsgruppe bestående av Gunn Heatta (SANKS), Heidi Eriksen (tidl. SANKS), Gunn-Britt Retter (Samerådet), Marja Katarina Påve Gaup (tidl. Samerådet), Per Jonas Partapuoli (Samerådet), Áile Javo (Samerådet) og Anne Silviken (SANKS). Arbeidet har blitt finansiert gjennom prosjektmidler fra NordRegio og Sametinget i Norge.

Strategiene

Strategiene er utformet for å komplettere det selvmordsforebyggende arbeidet som nasjonalstatene (Norge, Sverige og Finland) allerede driver for alle sine innbyggere, uavhengig av etnisitet. Planes strategier peker dermed på spesifikke utfordringer og behov blant samene, som ikke kan anses å være dekket i det generelle arbeidet. Strategiene inkluderer å:

  • Fokusere arbeidet mot de samiske mennene
  • Utarbeide statistikk og sterk forskning om selvmord blant samer
  • Styrke samisk selvbestemmelse
  • Initiere arbeid for å belyse og håndtere historiske traumer
  • Styrke og beskytte samers kulturelle identitet
  • Minske samers voldsutsatthet
  • Minske samers opplevelse av etnisk diskriminering
  • Øke mangfold og toleranse i det samiske samfunnet

Hensikten med planen er å sette fokus på selvmordsproblematikk blant samer, informere om forskningsfunn og annen kunnskap av betydning samt å inspirere til diskusjon og handling både i og utenfor det samiske samfunnet. Strategiene bør ses som anbefalinger til alle samfunnsaktører som arbeider med å forebygge og forhindre selvmord i Sápmi.


Jon Petter Stoor (Umeå, Sverige)


Psykolog/Phd-stipendiat, SANKS
T +46 73 09 19 903

Anne Silviken (Karasjok, Norge)
Psykologspesialist/forsker, SANKS
T +47 924 86 693

Heidi Eriksen (Utsjok, Finland)
Lege ved Utsjok hälsocentral
T +358 400 495 399