Rossmolla eller dagens tomt er aktuelle for Nye Hammerfest sykehus

Styret i Finnmarkssykehuset behandlet torsdag 23. februar idéfaserapporten for Nye Hammerfest sykehus. Rapporten konkluderer med at to tomtealternativer bør være med i det videre arbeidet i konseptfasen: En trinnvis nybygging på eksisterende tomt eller et nybygg på Rossmolla, som ligger i vannkanten nedenfor dagens sykehus.

i:0e.t|nhn prod adfs|finnmark%7cmalene.nicolaysen@finnmarkssykehuset.no
Publisert 23.02.2017
Sist oppdatert 11.04.2024
Lill-Gunn Kivijervi
Prosjektsjef Lill-Gunn Kivijervi presenterte idefaserapporten for Nye Hammerfest sykehus for styret.

Seks alternativer utredet

I tillegg til det såkalte null-alternativet, som bare innebærer opprusting av dagens bygningsmasse, er det vurdert til sammen seks alternativer for nybygg. Dette inkluderer to alternativer for nybygg på dagens tomt, to forskjellige tomter i Storsvingen, en tomt på Stømsnes og Rossmolla. Rapporten konkluderer med at de to alternativene som bør være med videre i konseptfasen er en trinnvis nybygging på dagens tomt og bygging av nytt sykehus på Rossmolla.

Kostnadsramme

Kostnadsrammen for begge disse alternativene er beregnet til å være i underkant av 2,2 milliarder kroner. Det er noe høyere enn det Finnmarkssykehuset har råd til innenfor de nåværende rammene for låneopptak og resultatkrav. Styret vil derfor be Helse Nord RHF om en avklaring om investeringsramme og kapitalkompensasjon for å ha bærekraft til å ta denne investeringen.

 

En gruppe mennesker som sitter ved bordene

 

Styret la i sin behandling av saken vekt på at investeringsramme og kapitalkompensasjon fra Helse Nord må komme på plass slik at man får bygget et sykehus som i tillegg til å være lokalsykehus for Vest-Finnmark er stort nok og godt nok utrustet til å kunne håndtere sin rolle som beredskapssykehus for offshore-virksomhet, fiskeri og skipsfart.

Styret slutter seg til idefaserapporten

Med små presiseringer om klarlegging av økonomiske forhold, sluttet styret seg til direktørens forslag til vedtak og tilrådde at arbeidet med planleggingen av Nye Hammerfest sykehus går videre med de to tomtealternativene: Trinnvis nybygging på eksisterende tomt og nybygg på Rossmolla.