Samisk helsepark, møte for medvirkningsgruppene på Scandic Karasjok 20.-21. november 2017

De tre medvirkningsgruppene i Samisk helsepark (kliniske funksjoner somatiske tjenester, psykisk helsevern og rus, og ikke medisinsk service) deltok fulltallige til dette to-dagers møtet med et program fullt av oppgaver som krevde full konsentrasjon og aktive deltagelse fra alle.

Publisert 29.11.2017
Sist oppdatert 05.12.2017
En gruppe mennesker som sitter ved bord med bærbare datamaskiner
Foto: Lill-Gunn Kivijeri

Innledningsvis innledet prosjektsjef Lill-Gunn Kivijervi om programmet, og ønsket spesielt ny brukerrepresentant Reidar Varsi velkommen.

Fra Sykehusbygg HF orienterte Christian Brødreskift om vårt felles ansvar for det arbeidet som skulle gjøres disse to dagene, og hva det ville bety for  de funksjonelle løsninger i det framtidige bygget Samisk helsepark. Prosessen vi var inne i ble illustrert med «Christians» trakt, som anskueliggjør hvordan ønsker og muligheter for løsninger struktureres og tar form når vi går mot den praktiske gjennomføringen.

Prosjektleder Espen Suhr introduserte verktøyet "Slido" for å svare ut styrke og svakheter til de respektive anbydere sine løsningsforslag til det bygget som skal romme Samisk helsepark. Formålet med metoden var å sikre deltagelse fra så mange som mulig til å dele sin mening og fremme forslag til de beste løsninger for Samisk helsepark.

Møtets formål var brukerperspektivet opp imot de innkomne anonymiserte anbud, og hvordan de på ulikt vist har lykkes i å ivareta funksjon etter bestilling.

Prosjektledelsen karakteriserte medvirkningsgruppenes engasjement og besvarelser til oppgavene som avgjørende for at vi kom fram til konstruktive og anvendbare tilbakemeldinger til den videre vurderingen og eventuell bearbeidelse av anbudene.  

Innstilling til kontrakt med valgt anbyder skjer i løpet av desember 2017 og det planlegges for byggestart etter påske 2018.