Sammen for Hammerfest

Torsdag 23.08 var representanter fra Finnmarkssykehuset, Hammerfest kommune, Universitetet i Tromsø (UiT) og Sykehusbygg HF samlet for oppstart av forprosjekter for nye Hammerfest sykehus. Her fikk aktørene fremmet sine innspill, ønsker og behov til nye Hammerfest sykehus, et trepartssamarbeid som skal samle forskning, utdanning og behandling under samme tak.

i:0e.t|nhn prod adfs|finnmark%7cmalene.nicolaysen@finnmarkssykehuset.no
Publisert 27.08.2018
Sist oppdatert 27.09.2018
En person som holder en presentasjon
Christan Brødreskift, Sykehusbygg HF

Nye Hammerfest sykehus er inne i forprosjektfasen hvor det valgte konseptet skal bearbeides. I forprosjektfasen lages en modell som representerer de viktigste valgene for prosjektet, og samlingen var arena for å fremme alle partenes innspill og ønsker. Det kom tydelig frem at de tre aktørene har et felles mål for byggeprosjektet, nemlig å sikre gode og helhetlige pasientbehandlingsforløp. Samt ser alle fordeler og ønsker å utnytte mulighetene for felles benyttelse av arealer.

Samarbeid og samhandling
Stinakke, Kommunalsjef Helse og omsorg i Hammerfest kommune, presenterte planene om et helsehus inne på det nye sykehuset. Kommunen kom med klare forventninger og tydelige ambisjoner til et Helsehus, som blant kan annet kan inneholde tjenester både før og etter sykehusbehandling til personer over 18 år, som har et behov for et kommunalt tilbud utover fastlege. 

– Det er mange faggrupper som skal inn og jobbe i helsehuset, fra ferdig utdannende til lærlinger og studenter. Her er også et samarbeid med VGS ønskelig og det er mange muligheter for sambruk med sykehuset og UiT, sa Løkke.

Prosjektet er en del større for kommunen, enn bare helsehuset. Plan- og utviklingssjef i kommunen Odd Edvardsen kunne fortelle at de har gått inn i prosjektet med et ønske om å styrke sykehuset og UiT sin tilknytning til Hammerfest og så på samarbeidet som en selvfølge.

– Sykehuset er en viktig arbeidsplass og for å få dette til må det mange nye planer til, som blant annet areal og regulering, adkomst, riksveitrase, gang og sykkelvei, kollektivløsning, med mer. Vi må samkjøre dette med andre prosjekter.

En person som står foran en projektorskjerm

Stina Løkke, Hammerfest kommune

UiT – stabil tilførsel av helsepersonell
Trond Nylund, assisterende fakultetsdirektør ved det Helsevitenskapelige fakultet, UiT, presenterte universitetets fremtidsplaner for prosjektet. Med et ønske om å utdanne flere leger i Norge, styrke Finnmarksmodellen og en fremtid hvor de blir enda mer tilstede i Hammerfest, gir nye Hammerfest sykehus et stort mulighetsrom for UiT. De har siden intensjonsavtalen hentet erfaringer fra lignende prosjekt og bygg.

– Både med nytt bygg og trekantsamarbeid kan det gi synergier, samhandling, og klinisk undervisning utover dagens modeller. Et samarbeid som dette er ikke gjort før, og kan være med på å sette en standard og presedens for fremtidens bygging av sykehus, sa Nylund.

Nylund forteller videre at for UiT innebærer et nytt bygg et nytt campus Hammerfest med undervisningsområde og stabil tilførsel til helsepersonell til Finnmark, som er viktig for fremtiden.

– Ved å være under samme tak som kommunen og Finnmarkssykehuset får man gode muligheter for erfaring- og kunnskapsoverføring, men det er svært viktig å finne gode løsninger før spaden settes i jorda.

UiT stiller krav om toppmoderne utstyr i undervisningsrom, tekniske løsninger er viktig å få tidlig inn, presiserer Ingrid Petrikke Olsen, førsteamanuensis og gynekolog. Det er ønskelig med funksjoner som ferdighetslaboratorium/simuleringssenter, auditorium og bibliotek, blant annet, som kan benyttes sammen med kommunen og sykehuset.

– Sammen så får vi det til, avsluttet Olsen.

En kvinne som holder en presentasjon

Ingrid Petrikke Olsen, Linda Okstad, Knut Jakobsen og Trond Nylund, UiT

Veien videre
Finnmarkssykehuset, Hammerfest kommune og UiT får en unik mulighet til å tenke helt nytt og planlegge med blanke ark. At tre aktører er i behov av nytt areal samtidig skaper et vindu av muligheter, noe samlingen viser.

– Et tett samarbeid kan styrke rekruttering og føre til stabilisering i regionen, samt gir det unike muligheter for kompetansedeling. Det er mange muligheter som nå åpnes i forbindelse med samlokaliseringen innen kompetanse, kunnskapsdeling, samhandling og gode pasientforløp. Mulige fellesarealer knyttet til undervisning, forskning, kontorer og fasiliteter, samt tekniske rom og utearealer ble presentert i dag og vi har mye å jobbe med fremover, sier Christian Brødreskift, prosjektleder i Sykehusbygg HF

Lars Bjørn Mehus, prosjektleder ved Finnmarkssykehuset var svært fornøyd med dagens presentasjoner.

­­– Det vi har fått høre fra kommunen og universitetet er forløsende. Vi har jobbet mye med ulike muligheter, men med et forbehold om det blir samarbeid eller ikke, og hvilke muligheter dette kan gi. Å høre deres ønsker og innspill er avklarende og inspirerende, og et meget godt utgangspunkt for det vi skal gjøre videre.

Nå går prosjektet inn i en mer konkret fase nå som kommunen og UiT har konkretisert at de vil være med, og hvilke ønsker og behov de har. Fremover skal Sykehusbygg vi bearbeide det valgte konseptet til et slikt nivå at en endelig beslutning tas på riktig grunnlag.

– Vi gjør dette for å få en bedre pasientbehandling, og pasienten er vårt fokus gjennom hele prosjektet. For å sikre byggeprosjektet skal nå alle ønsker, innspill og behov behandles og forlag til avtaleverk fremstilles før arbeidet går inn i funksjonsprosjekt fra etter jul. Nå tar vi med alle innspillene videre i planleggingen av sykehuset, avslutter Brødreskift.