SANKS FoU-midler 3. gangs utlysning

FoU-styret for Samisk nasjonal kompetansetjeneste - psykisk helsevern og rus (SANKS) innvilger årlig inntil 2 mill. kroner til forskning- og utviklingsprosjekter, med formål å fremskaffe ny kunnskap og metoder innen psykisk helse, rus og avhengighet for den samiske befolkningen i Norge.

Publisert 06.03.2023
Sist oppdatert 12.04.2024
Et nærbilde av noen penger

SANKS har følgende hovedområder for prioritering for tildeling av forsknings og utviklingsmidler.

Merknad: Punktene er satt i tilfeldig rekkefølge og har lik prioritering.
 
 • ​Folkehelse i samisk befolkning (f. eks. forebygging og helsefremming)
Følgende områder prioriteres for 2023
  • ​Selvmordsforebygging
  • Helsefremmende faktorer for bedre psykisk helse    
  • Helsefremmende og forebyggende tiltak for bedre tilbud innen psykisk helse, rus og avhengighet til samisk befolkning
  • Samiske barn og unges psykiske helse og oppvekstvilkår
 
 • ​Sosiale og kulturelle risiko- og beskyttelsesfaktorer knyttet til psykisk helse, rus og avhengighet i samisk befolkning
Følgende områder prioriteres for 2023
  • ​​Traumer
  • Historiske traumer
  • Vold og overgrep
  • Diskriminering
  • Familienettverk og lokalsamfunn
  • Etnisk identitetsutvikling
 
 • ​Helsetjenester tilpasset samisk befolkning (f. eks. e-helse, samhandling, tiltaksutvikling.)
Følgende områder prioriteres for 2023
  • ​Forskning på samisk brukermedvirkning i helsetjenestene
  • Digitale helsetilbud for samisk befolkning
  • Kliniske studier innen psykisk helse, rus og avhengighet
 
 • Prosjekter med et særskilt fokus på sør og lulesamiske forhold innen psykisk helse, rus og avhengighet
 
Søknaden skal være mottatt elektronisk innen 5. mai 2023 kl.12:00
 
Søknadsskjema med underskrifter og vedlegg i tre PDF-filer (søknadsskjema, protokoll/ prosjektbeskrivelse og andre vedlegg) til: 

Søkerne må bruke særskilt søknadsskjema som finnes elektronisk under Forskning, fag og tjenesteutvikling på våre hjemmesider www.sanks.no.  Det er svært viktig at søkerne setter seg inn i «Søknadsveileder 2023 Forsknings- og utviklingsmidler fra SANKS» 

Innkomne søknader blir behandlet av FoU-styret i SANKS. Søknadene vurderes ut ifra kvalitet og relevans. Søknader mottatt etter søknadsfristens utløp og søknader som ikke oppfyller formelle krav vil ikke bli behandlet.

Spørsmål kan rettes til SANKS FoU enheten: SANKS-FoU@finnmarkssykehuset.no
FoU-rådgiver Shiho Hansen
78 96 97 94  | 90 12 13 52 | Shiho.Hansen@finnmarkssykehuset.no