SANKS utvikler et e-læringsprogram i kulturforståelse

En arbeidsgruppe ved SANKS er i gang med utarbeidelse av et e-læringsprogram for helse og omsorgspersonell. Formålet er å gi økt kulturforståelse i arbeid med samiske pasienter og brukere.

i:0e.t|nhn prod adfs|finnmark%7chenriette.joks@finnmarkssykehuset.no
Publisert 10.03.2017
Sist oppdatert 15.03.2017
Kart
Bilde: SANKS

​SANKS har som samfunnsoppdrag å bidra til utvikling av likeverdige helsetjenester til den samiske befolkningen i Norge. Et likeverdig tilbud forutsetter at helse- og omsorgspersonell som møter samiske pasienter tar hensyn til deres språk og kulturbakgrunn. SANKS ønsker derfor å utvikle et e-læringsprogram som skal gi grunnleggende kunnskap om samiske samfunnsforhold, historie, tverrkulturell kommunikasjon og kulturforståelse.

Hvorfor e-læring?

Å bidra til likeverdige helsetjenester ved SANKS betyr at en stor del av vår virksomhet går til formidling av kunnskap om samisk psykisk helsevern og rus. Vi tilbyr i all hovedsak klasseromsundervisning der deltakelsen skjer ved fysisk tilstedeværelse eller over telematikk (lyd/bilde). En slik formidlingsmetode kan fort bli kostbar og ineffektiv. De siste årene har derfor e-læringsprogram blitt et mer aktuelt verktøy i kompetanseutviklingen også i helsevesenet. E-læringsprogram er en forkortelse for elektronisk læring, programmet er nettbasert og ikke avhengig av tid og sted. Det oppleves enklere for ansatte å øke sin kompetanse når dette kan tilpasses den enkeltes arbeidstid.

Kulturforståelse i møte med pasienter

Kunnskap om samisk historie, kulturkunnskap og samfunnsforhold er noe folk flest i Norden har liten kjennskap til. Kunnskapsmangelen i helse- og omsorgssektoren blir også beskrevet i NOU 2016:18 Hjertespråket. Her anbefales det bl.a. å utvikle kompetansehevende tiltak om samisk språk og kulturforståelse som e-læringsprogram tilpasset helse og omsorgssektoren. På SANKS er man derfor veldig glade for å ha startet i gang et slikt prosjekt som kan bidra til å øke kunnskapen.

Vårt e-læringsprogram skal bidra til at deltakeren får grunnleggende kunnskap som er nødvendig for å sikre at samer får likeverdige helsetjenester. Vi ønsker at kunnskapen skal kunne kombineres med ulike kliniske metoder og praksis. Foruten om å øke kunnskapen som samiske forhold ønsker vi at programmet bidrar til å reflektere over egne holdninger og egen praksis i forhold til samiske pasienter. Selv om vi har samiske pasienter i fokus, er kulturforståelse og sensitivitet noe alle bør ha et mer bevisst holdning i forhold til møte med pasienter fra andre kulturer.

 

En gruppe mennesker som sitter rundt et bord med bærbare datamaskiner
Deler av arbeidsgruppen i høst. F.v. Renathe Simonsen, Tonje Samuelsen, Anne Silviken og Snefrid Møllersen.

 

Fremdriften

Arbeidet med e-læringsprosjektet ble sparket i gang med et workshop i fjor med eksterne fagfolk innen IKT, samisk helse og kultur. Her fikk vi ideen med å lage en grunnpakke og supplere dette med tilleggsmoduler fra spesifikke samiske områder. Videre har vi dannet en arbeidsgruppe bestående av fagpersonell i SANKS som skal utarbeide innholdet til grunnpakken. Arbeidsgruppen hadde første samling høsten 2016. Under samlingen kom gruppen frem til seks moduler som skal utgjøre grunnpakken. Modulene er; historiske forhold, fornorskningens fakta og konsekvenser for helse, samisk kulturforståelse og kompetanse, pasientmøte, kommunikasjon, sykdomsforståelse og forklaringer. I januar hadde arbeidsgruppen sin andre samling. Formålet var å utarbeide innhold til flere av modulene.

I løpet av våren vil de første modulene bli ferdigstilt. Grunnpakken settes sammen og blir prototypen av SANKS sitt e-læringsprogram. Planen for programmet er at innen utgangen av 2017 vil grunnpakken være klar til bruk for hele helse- og omsorgsektoren i Norge.