Kronikk:

Slik vil vi styrke tilbudet til pasientene

Morgendagens klinikkledere har en dypere og mer spesialisert innsikt i sine fagområder. Dette vil komme pasientene til gode ved at kvaliteten øker ytterligere og at ventelistene går ned. Det er noe av bakgrunnen for prosjektet vi kaller Finnmarkssykehuset 2.0.

Per Angermo, foretaksleder i Finnmarkssykehuset
Publisert 18.01.2023
Sist oppdatert 19.01.2023

bilde av per angermo.

Finnmarkssykehuset er i dag organisert i fire behandlende klinikker med hver sin toppleder, som alle rapporterer til foretaksleder. Fordi vi driver med mye av det samme i hver av de fire klinikkene, er det naturlig å se på organiseringen. Jeg ønsker at Finnmarkssykehuset skal fremstå som én stor enhet med underliggende fagenheter, og begrunner det med at dette vil gi sterkere fagmiljøer og bedre tjenester til pasientene. Mange helseforetak har valgt en slik tverrgående struktur, nettopp fordi det vil gi bedre oversikt, innsikt og pasientsikkerhet.

Geografisk eller tverrgående og faglig

Jeg kommer tilbake til dette, men først et raskt tilbakeblikk. Finnmarkssykehuset hadde i 2022 et rekordstort underskudd. Årsakene er flere, men de viktigste driverne er innleie fra byrå, overtid og ikke-budsjettert virksomhet. Samtidig reiser mange pasienter ut av Finnmark for behandling, blant annet på grunn av ventetid. Målet mitt er at Finnmarkssykehuset skal ha en stabil bemanning, at vi rekrutterer godt til de riktige fagene, og at vi bruker egne ressurser -og på beste måte, slik at flere pasienter får behandling raskt. Dette skal vi greie, men først må vi se på organiseringen: Skal vi tenke geografi der én leder har ansvar for og skal beherske mange ulike disipliner, eller skal vi tenke tverrgående og faglig samling og spissing? Jeg tror på det siste.

Flere medier skriver om omstillingsprosessen vi skal igjennom i Finnmarkssykehuset. Jeg trekker ut av dette at vi har samme ønske: Et best mulig spesialisthelsetilbud i Finnmark. Finnmarkssykehuset står – i likhet med store deler av sykehus-Norge - overfor flere utfordringer i årene som kommer. Den største er mangel på fagfolk. Målet er alltid først og fremst å sikre et bærekraftig og funksjonelt spesialisthelsetilbud til folk i Finnmark. Dette skal vi klare, men da må vi også snu alle steiner, og i det ligger også organiseringen i helseforetaket. Dette ble kommunisert allerede høsten 2022 da jeg tiltrådte som foretaksleder.

​Mandat

11. januar ble det avholdt drøftingsmøte med foretakstillitsvalgte og -verneombud i Finnmarkssykehuset. Drøftingsmøtet ble fulgt opp med et allmøte dagen etter. Hensikten var medvirkning og medbestemmelse, samt å informere og få innspill til prosessen med omorganisering.

Budskapet på møtet var kort fortalt at en arbeidsgruppe skal nedsettes for å se på en struktur der vi organiserer oss i Finnmarkssykehuset etter fag, og ikke etter lokasjon/geografi. En slik tverrgående organisering betyr at alle ansatte innenfor et fagområde får én overordnet leder å forholde seg til, uavhengig av om arbeidsstedet er Alta, Kirkenes, Karasjok eller Hammerfest.

Et utkast til mandat ble sendt ut i god tid, og skal etter behandlingen i drøftingsmøtet tilbake til ledergruppa.

​Et eksempel

Her gjelder det å være tydelig, og jeg skal gi et eksempel. I dag har vi følgende klinikker:

 • Klinikk Alta (klinikkleder A)
 • Kirkenes sykehus (klinikkleder B)
 • Hammerfest sykehus (klinikkleder C)
 • Sami klinihkka (klinikkleder D)

Disse er i dag ledet av hver sin klinikkleder som har et geografisk ansvarsområde på tvers av alle fag i egen organisasjon. For eksempel er klinikkleder i Hammerfest leder for kirurgi, medisin, psykiatri/rus med mer. Og tilsvarende er det for de øvrige tre klinikklederne.

I foreslått organisering tenker en eksempelvis følgende klinikker:

 • Medisinsk klinikk (klinikkleder A)
 • Kirurgisk klinikk (klinikkleder B)
 • Psykiatri- og rus klinikk (klinikkleder C)
 • Diagnostisk klinikk (klinikkleder D)

Klinikklederen vil da ha et faglig ansvarsområde på tvers av lokasjon/geografi. For eksempel vil klinikkleder for medisinsk klinikk være lederen for all medisinsk virksomhet i hele foretaket Finnmarkssykehuset, uavhengig av hvor det utøves. Og tilsvarende er det for de øvrige tre fagområdene/klinikklederne. Så er det helt åpent hvor denne klinikklederen i fremtiden vil ha sitt hoved tilholdssted. Det kan være Alta, Karasjok, Kirkenes eller Hammerfest.

I tillegg har foretaket klinikker som prehospital klinikk og senter for drift og eiendom. Disse er allerede organisert og ledet slik siste eksempel viser, og slik mandatet foreslår; etter fag og ikke geografi.

 

Vi har en klar målsetning om at dette skal komme pasienten til gode, ved at vi får et styrket fagmiljø og en samlet ressursbruk

Per Angermo

Større fagmiljø – mindre sårbarhet

Tilbake til innledningen. Hvorfor mener vi det er riktig å endre organiseringen? Her er noen svar:

 • Pasienten er i fokus. Målet er å sikre et godt og robust helsetilbud til innbyggerne i Finnmark, ved at vi organiserer oss etter fag, og ikke sted.
 • En tverrgående organisering vil gi større fagmiljøer, og vil gi mindre sårbarhet for utfordringer som vi står overfor fremover.
 • Vi mener at det vil gi enda høyere kvalitet og styrke fagmiljøene ved at de samles og samhandler under én ledelse som er begrunnet og organisert etter fag, og ikke geografi.
 • En tverrgående organisering vil gi bedre og samlet kontroll over ventelistene i Finnmarkssykehuset ved at de enkelte venteliste sorterer under én ledelse som ser helheten, og ikke stykkevis og delt slik det er i dag, der ansvaret hviler på flere personer.
 • Vi tror en organisering der ressurser og fagpersoner er samlet under én ledelse vil gi en mer effektiv ressursbruk i Finnmarkssykehuset, der samlet faglig etterspørsel sees under ett.
 • Helseministerens oppdrag der vi er bedt om å se på funksjons- og oppgavefordeling, løses enklere i en slik organisering.
 • Et sentralt mål er å skape en ny praksis i Finnmarkssykehuset, der vi medvirker til felles resultater på tvers av lokalisasjoner – felles mål innenfor hvert fag.
 • Vi ønsker en ytterligere standardisering av rutiner, prosedyrer, utstyr, modaliteter og oppgaver med mer, for bedre ressursbruk, billigere og enklere anskaffelser og økt pasientsikkerhet.
 • Vi mener det vil være en kvalitetssikring at prioriteringer og beslutninger skjer i et helhetsperspektiv innenfor et sterkt og samlet fagmiljø, der alle bidrar i fellesskap til beste praksis og samlet læring.
 • Klinikklederne blir mer spesialisert og fokusert, og får en dypere innsikt i sine respektive fagfelt. Vi trenger ledere i fremtiden som har mer fokus på- og dypere og mer spesialisert innsikt i de respektive fagområdene.
 • Vi har en klar målsetning om at dette skal komme pasienten til gode, ved at vi får et styrket fagmiljø og en samlet ressursbruk opp mot for eksempel ventelistebehandlinger.
 • Vi ønsker å harmonisere oss med de øvrige foretakene i Helse Nord og med store deler av helse-Norge.

​Kvalitet, fagutvikling og robuste fagmiljøer

For de fleste ansatte vil den daglige jobben være som før, men en omorganisering med tverrgående struktur kommer til å bety at stedlig ledelse kan bli ivaretatt på et annet ledelsesnivå enn i dag. Men stedlig ledelse fjernes ikke, det utøves bare på en annen måte. En ny organisering er ment å være robust og funksjonell, og skal samtidig synliggjøre at foretaket fremstår som ett virksomhetsområde.

Vi peker retning på en organisasjon som vil styrke oss i dag, og som gjør oss beredt til å møte utfordringene vi vet kommer i framtida. Vi skal ha fokus på kvalitet, på fagutvikling og vi skal bygge sterke, robuste og samlede fagmiljøer i Finnmarkssykehuset, og lagspill er helt sentralt i det vi foretar oss.

Jeg vil også understreke at Finnmarkssykehuset har et særegent ansvar for de samiske helsetjenestene og -fundamentet i det vi foretar oss. Dette er vi veldig bevisst på, det er skrevet inn i mandatet som foreligger, og det skal håndteres godt i de videre prosessene.

​Lagspill

Helse er viktig. Jeg tenker det også er grunnleggende positivt at folk i- og på utsiden av organisasjonen engasjerer seg.  Det forteller noe om interessen og ønsket om å involvere seg i prosessene vi skal igjennom.

En omorganisering med inndeling på tvers og i fag fremfor geografi, betyr en ny taktøkning i lagspillet i Finnmarkssykehuset. Skal vi være klar for fremtidens helsetjenester, må vi være klar for dette lagspillet.

De fleste ansatte i Finnmarkssykehuset vil i liten grad merke omorganiseringen i sitt daglige virke, men det vil ha stor betydning for pasientene i Finnmark. I positiv forstand.​