Starter forprosjekt for helipad

Styret i Finnmarkssykehuset har i dag gitt grønt lys til oppstart av forprosjektet for permanent landingsplass for helikopter ved Kirkenes sykehus.

Eirik Palm, kommunikasjonssjef
Publisert 06.12.2023
En grønn plastkopp på en gul stolpe foran en bygning
Styret ber direktøren gå i gang med forprosjektet for ny landingsplass ved Kirkenes sykehus. Foto: Eirik Palm

Skisseprosjektet for permanent landingsplass for helikopter ble onsdag lagt frem for styrebehandling. Direktøren har i skissen vurdert to mulige alternativer. Det ene sør for sykehuset ved Andrevann (alternativ 1), det andre nordøst for sykehusbygget ved siden av dagens midlertidige landingsplass (alternativ 2) .

 

Forutsetter AW 101

En person som smiler for kameraet
Lena Nymo Helli. Foto: Eirik Palm, Finnmarkssykehuset

Styret har bedt direktøren gå videre med utgangspunkt i alternativ 2.

I vedtaket forutsetter styret at det legges til rette for godkjent landingsplass for det nye redningshelikopteret AW 101, kjent som SAR Queen.

- Styret slutter seg til direktørens anbefaling. Vi mener det er mest hensiktsmessig med landingsplass nær akuttsløyfen på sykehuset, men er samtidig ut fra et beredskapshensyn opptatt av at det skal være mulig å lande med det nye redningshelikopteret ved sykehuset i Kirkenes. Med dette mener vi at vi best ivaretar god og verdig pasientbehandling, og god beredskap. Nå skal det gjøres en grundig analyse, sier styreleder Lena Nymo Helli.

Rammen for forprosjektet er tolv millioner kroner inkludert mva. Forprosjektet for helikopterbase Kirkenes sykehus skal legges frem for en endelig beslutning i styret i februar 2025. 

 

God diskusjon

God pasientbehandling, beredskap og effektiv pasientlogistikk, skjerming fra andre pasienter og besøkende samt tilrettelegging for fremtidige utvidelser er lagt til grunn i vurderingene som er gjort i skisseprosjekt helikopterbase Kirkenes.

Alternativ 1 med helipad ved Andrevann innebærer en akuttsløyfe på rundt 200 meter, som blant annet vil gå igjennom poliklinikkdelen. Utendørsdelen vil ha overbygg, slik at pasienten er skjermet for vær og vind under transporten fra helikopteret og inn til sykehusbygget.

I alternativ 2 med ny helipad ved siden av dagens midlertidige landingsplass er det planlagt en overbygd gangbru over til sykehusbygget, og med heis ned til akuttfløyen. Avstanden fra helikopter til akuttfløyen er godt under halvparten av hva den er i alternativ 1.

Vedtaket ble gjort med dissens, der én stemte imot.

- Vi har hatt en god diskusjon i styret. Utredningen vi fikk er gjennomarbeidet, og jeg mener vi har kommet til et godt og fremtidsrettet vedtak, der vi også er opptatt av beredskap i et overordnet perspektiv, sier styrelederen.

Du kan se styremøtet i opptak her.

 

Vedtaket

Under er styrets vedtak. Vedtaket ble gjort mot én stemme:

1.       Styret i Finnmarkssykehuset HF ber administrerende direktør om å gå videre i planleggingen av helikopterfasiliteter ved Kirkenes sykehus. 

2.       Styret forutsetter at det blir lagt til rette for godkjent landingsplass for AW101. 

3.       Styret slutter seg til administrerende direktørs anbefaling om å starte forprosjektet med utgangspunkt i alternativ 2.

4.       Styret vedtar oppstart av forprosjekt med kostnadsramme 12 mill. kr inkl. mva.

5.       Styret ber om at forprosjektet arbeider med å ta kostnadsnivået ytterligere ned.

6.       Parallelt med forprosjektet igangsettes nødvendige prosesser knyttet til endring av reguleringsplan for området.

7.       Styret ber administrerende direktør om å legge frem forprosjektet for helikopterbase Kirkenes sykehus for en endelig beslutning i styremøte februar 2025.

8.       Styret i Finnmarkssykehuset HF oversender saken til styret i Helse Nord RHF for beslutning.