Stor nedgang i sykefraværet i Finnmarkssykehuset

Sykefraværet i Finnmarkssykehuset er i en positiv utvikling. Ikke minst gjelder det for Prehospitale tjenester, som har jobbet mye med oppfølging, tilrettelegging og trivsel.

Eirik Palm, Finnmarkssykehuset
Publisert 10.07.2024
Illustrasjonsbilde av ambulansepersonell på øvelse.

Foto: Eirik Palm, Finnmarkssykehuset

Illustrasjonsbilde fra øvelse i Finnmarkssykehuset.

Finnmarkssykehuset har som mål at sykefraværet ikke skal overstige 7,5 prosent. Det er fremdeles et stykke igjen til helseforetaket som helhet er ved målet, men tendensen så langt i 2024 er at det går i riktig retning.

Størst nedgang har klinikk Prehospitale tjenester, der det samlede sykefraværet er på om lag 6 prosent i det vi går inn i sommeren. Det er godt under fjoråret, da fraværsprosenten var oppe i 9,7. Klinikken som sørger for ambulansetjeneste, pasientreiser, AMK og luftambulanse, har siden sommeren 2023 hatt en jevn nedgang.

 

Gode resultater

Klinikksjef Trond Carlson er ikke i tvil om at godt nærværsarbeid og tilrettelegging i samarbeid med HR-avdelingen har vært viktig.

Portrettbilde av Trond Carlson.

Foto: Eirik Palm, Finnmarkssykehuset

Trond Carlson.

 

- Vi må erkjenne at vi tidligere ikke har vært gode nok på oppfølging av sykmeldte. Derfor har vi gjort noe med det. Det er viktig for oss at vi ikke bare tar godt vare på de som er på jobb, men at vi også ivaretar de som av ulike årsaker ikke kan møte på jobb, sier han og fortsetter:

- Vi ser nå at vårt søkelys på oppfølging av sykemeldte har gitt svært gode resultater. Vi har gått fra å være verst til å bli de beste.

Det er også i langtidsfraværet de store tallene ligger. Mens korttidsfraværet holder seg stabilt på 1-2 prosent, var langtidsfraværet på det høyeste hele 11,8 prosent i Prehospitale tjenester.

All erfaring viser at jo lenger en arbeidstaker er borte fra jobb, jo vanskeligere blir det å komme tilbake. Det har derfor vært viktig med god individuell oppfølging av den enkelte, og i større omfang enn tidligere. For å sikre god ivaretakelse av den enkelte sykmeldte, skjer oppfølgingen i nært samarbeid med HR-avdelingen.

Det er også gjort arbeidsmiljøundersøkelser, som er fulgt opp med spesifikke tiltak på bakgrunn av tilbakemeldingene fra medarbeiderne.

 

I år har vi to stasjoner helt og holdent uten fravær, og to stasjoner med under en halv prosent fravær så langt, så det er jo fantastiske tall!
Jan Arne Moen

 

På tilbudssiden

Særlig er nedgangen i sykefraværet stor i bilambulansetjenesten. Jan Arne Moen er avdelingsleder, og har ansvaret for 17 ambulansestasjoner over hele Finnmark. Ved høyt sykefravær kan det være utfordrende å ha ambulansebilene fullbemannet til enhver tid, og dette merkes særlig godt etter at tilgangen på vikarer ble mindre som følge av ny akuttforskrift, samtidig som større biler krever C1-sertifikat. Det er med andre ord mange gode grunner for å ha en god og grundig oppfølging av sykmeldte.

Avdelingslederen mener den viktigste faktoren for den store nedgangen i sykefraværet er dialog og oppfølging, der også den ansatte skal føle seg ivaretatt, samt at ledere tar seg tid til å følge opp de som er hyppig borte fra jobb.

Portrettbilde av Jan Arne Moen.
Jan Arne Moen.

- Og kanskje være på tilbudssiden med andre arbeidsoppgaver for en kortere periode, sier han og legger til:

- På noen stasjoner var det forventet en nedgang, men at den skulle være så stor som opp mot 15-20 prosent på enkeltstasjoner var nok ikke helt ventet. Så skal det jo sies at vi har hatt stasjoner som har ligget på null prosent i fravær over en femårsperiode, noe som er helt fantastisk, sier Jan Arne Moen.  

- Generelt har vi nå få stasjoner som er over fem prosent, og totalen for biltjenesten ligger så langt i år på 4,93 prosent. I år har vi to stasjoner helt og holdent uten fravær, og to stasjoner med under en halv prosent fravær så langt, så det er jo fantastiske tall!

 

 

Du skal glede deg til å komme på jobb.
Kenneth Grav

 

Samarbeid med tillitsvalgte - en suksessfaktor

At Finnmarkssykehuset har et samlet redusert sykefravær er gode nyheter, og i tråd med arbeidet der målet er et sykefravær på maksimalt 7,5 prosent. Selv om Prehospitale tjenester skiller seg ut, skjer det mye bra over hele linja, og flere enheter og avdelinger har en nedgang i fraværet. Ifølge HR-avdelingen har det i sum vært en positiv utvikling.

Portrettbilde av Kenneth Grav

Foto: Eirik Palm, Finnmarkssykehuset

Kenneth Grav.

- Dette er gledelige tall for helseforetaket. Noe handler om å følge opp de som er syke, men også å jobbe med arbeidsmiljøet. Du skal glede deg til å komme på jobb, sier HR-sjef Kenneth Grav.

- Det jobbes systematisk med dette. Avdelingene som har et sterkt søkelys på sykefraværsoppfølging og lederskap, lykkes med å ta ned sykefraværet, framholder han.

HR-avdelingen pleier å legge til rette for deling av positive erfaringer mellom de ulike klinikkene, avdelingene og enhetene, for å lære og la seg inspirere av hverandre, blant annet på ledersamlinger.

Et annet viktig tiltak ligger i turnusene. I helseforetakene er det mange ansatte som jobber i turnus, noe som i perioder kan være belastende.

- Helsefremmede turnuser er noe vi prøver å ha søkelys på. Så jobber vi for å ha et godt samarbeid med tillitsvalgte. Erfaringen er at vi lykkes med å finne de gode turnusene når vi jobber tett sammen med tillitsvalgte, sier Kenneth Grav.

(Teksten fortsetter under bildet)

 

Illustrasjonsbilde av ambulansepersonell på øvelse.

Foto: Eirik Palm, Finnmarkssykehuset

Illustrasjonsfoto fra øvelse i Finnmarkssykehuset.

 

Øker innsatsen

Finnmarkssykehuset har så langt i år det nest laveste sykefraværet blant de fire store helseforetakene i Helse Nord-familien, og arbeidet med å komme under måltallet på 7,5 prosent øker i styrke, blant annet med flere HMS-rådgivere som kan gi lederne i Finnmarkssykehuset enda bedre støtte i fremtiden. I tillegg har Finnmarkssykehuset et tett og godt samarbeid med Nav for god oppfølging.

- Siste år har vi totalt hatt en jevn nedgang i fraværet. Dette er noe vi er opptatt av. Samtidig må vi erkjenne at det å jobbe i turnusarbeid er krevende. Derfor har vi tenkt å øke støtten til lederne våre, sier HR-sjefen.

I klinikk Prehospitale tjenester har det vært gjort flere endringer som slår positivt ut, også på sykefraværet. Bilparken rustes opp, ambulansearbeiderne får nye turnusordninger og samtlige 17 ambulansestasjoner skal i løpet av de neste årene ha nye eller nyrenoverte og hensiktsmessige lokaler. I tillegg ansetter klinikken flere medarbeidere.

-  Endringer som slår positivt ut er også noe av bakgrunnen for at vi i fortsettelsen gjør tidenes satsning på en opptrappingsplan knyttet til arbeidstidsordninger i prehospital klinikk, med å ansette 41 nye medarbeidere over en treårsperiode, sier klinikksjef Trond Carlson.