Styrker beredskapen med fremskutt enhet

Finnmarkssykehuset flytter én ambulansebil fra Hammerfest til en fremskutt base på Skaidi. Styret har vedtatt at pilotprosjektet skal strekke seg over tolv måneder, og følger dermed opp helseministerens forventninger i arbeidet med å styrke beredskapen i Vest-Finnmark.

Eirik Palm
Publisert 27.02.2019
Sist oppdatert 11.04.2024
En mann og kvinne som poserer for et bilde
Styreleder Harald Larssen og administrerende direktør Eva Håheim Pedersen.

- Vi er opptatt av at innbyggerne i Finnmark skal en best mulig beredskap. Ambulansetjensten er den viktigste brikken i akuttkjeden, og en sentral trygghetsfaktor. Med en fremskutt base på Skaidi styrker vi beredskapen i Hammerfest og Kvalsund, samtidig som vi reduserer bortetiden for de øvrige ambulansene i vestfylket. Dermed reduserer vi også faren for at ambulansebiler er opptatt i tilfeller hvor vi har flere hendelser samtidig, sier styreleder Harald Larssen.

Oppstart 1. mai

Pilotprosjektet skal gjennomføres fra 1. mai 2019 til 1. mai 2020, med to evalueringer sammen med involverte kommuner, ansatte, vernetjeneste og tillitsvalgte. Evalueringene skjer første gang etter seks måneder og deretter etter at prosjektperioden er avsluttet.

Saken ble trukket i forkant av styremøtet i desember, men er nå forankret i Alta, Hammerfest og Kvalsund med medisinskfaglig ledelse i kommunene.

Helseminister Bent Høie sa i Stortinget 20. desember 2018 at han forutsetter at Finnmarkssykehuset opprettholder tidsplanen for oppstart av økt ambulanseberedskap i den aktuelle delen av Vest-Finnmark, uavhengig av utsettelse av styresaken.

Det er forventet at en fremskutt enhet vil tilføre et tusentall timer i ekstra beredskap for de omkringliggende kommunene.

Praktiseres i hele landet

Bakgrunnen for pilotprosjektet er Ambulanseplan for Finnmarkssykehuset 2019 – 2029, som ble vedtatt i styret i april 2018. Møtekjøring praktiseres av ambulansetjenesten i hele Norge for å sikre at beredskapen til befolkningen opprettholdes. Forskningsinstituttet SINTEF foreslo derfor å etablere en fast ambulansestasjon på Skaidi:

«Det synes lite fornuftig at den bilen som henter pasientene er stasjonert i Hammerfest, så vi foreslår derfor at det opprettes en ambulansestasjon på Skaidi i Kvalsund som tar denne omfattende overføringsjobben, samtidig som det gir betydelig større nærhet til nærmeste ambulansestasjon for beboere og gjennomgangstrafikkerende i Kvalsund. Stasjonen vil være såpass aktiv, at det bør vurderes å ha 2 ambulanser der, med en årlig reisebelastning på 90.000 km. Det kan vurderes å redusere antallet ambulanser i Hammerfest fra 3 til 2, uten at evnen til å respondere i forhold til befolkingen i Hammerfest by forringes i forhold til i dag», fastslo SINTEF i analysen.

Fleksibelt og robust

Administrerende direktør Eva Håheim Pedersen mener en fremskutt enhet på Skaidi vil gi et mer fleksibelt og robust tilbud til befolkningen i Vest-Finnmark, samtidig som arbeidsbelastningen for ambulansepersonellet i de omkringliggende kommunene vil bli bedre.

- I tillegg vil dette gi AMK muligheter til enda bedre logistikk og ressursutnyttelse, og det er viktig i et fylke som vårt, der den prehospitale tjenesten har en så sentral rolle. Med dette styrker vi beredskapen ytterligere for innbyggerne i store deler av Vest-Finnmark, sier hun.

I februar hadde alle ambulansestasjoner, ambulansefly og akuttmottak i Finnmark brystkompresjonsmaskiner, og nå standardiseres pasientbårene i ambulansebilene, slik at samtlige biler har det samme utstyret.

Vedtaket er enstemmig.


LENKE: Saksdokumenter med risikoanalyse