Utlysning av midler til forskning og utviklingsarbeid for 2024 - 2.gangs utlysning

FoU-styret for Samisk nasjonal kompetansetjeneste - psykisk helsevern og rus (SANKS) innvilger årlig inntil 2 mill. kroner til forskning- og utviklingsprosjekter, med formål å fremskaffe ny kunnskap og metoder innen psykisk helse, rus og avhengighet for den samiske befolkningen i Norge.

Publisert 15.12.2023
Et nærbilde av noen penger
Illustrasjonsfoto

SANKS har følgende hovedområder for prioritering for tildeling av forsknings og utviklingsmidler.

Merknad: Punktene er satt i tilfeldig rekkefølge og har lik prioritering.

Folkehelse i samisk befolkning

 • Selvmordsforebygging
 • Helsefremmende og/eller forebyggende faktorer innen psykisk helse, rus og avhengighet
 • Helsefremmende og/eller forebyggende tiltak innen psykisk helse, rus og avhengighet
 • Barn, ungdom og unge voksnes oppvekst og/eller levekår i forhold til psykisk helse, rus og avhengighet

Sosiale og kulturelle risiko- og beskyttelsesfaktorer knyttet til psykisk helse, rus og avhengighet i samisk befolkning

 • Traumer
 • Historiske traumer
 • Vold, overgrep og omsorgssvikt
 • Rasisme og diskriminering
 • Familienettverk og lokalsamfunn
 • Etnisk identitetsutvikling
 • Helsetjenester tilpasset samisk befolkning
 • Samisk brukermedvirkning i helsetjenestene
 • E-helse/digitale helsetilbud
 • Kliniske studier innen psykisk helse, rus og avhengighet
 • Helsetjenesteutvikling
 • Samhandling

Prosjekter med et særskilt fokus på sør- og lulesamiske forhold innen psykisk helse, rus og avhengighet

Søknaden skal være mottatt elektronisk innen 31. januar 2024 kl.12:00. 

Søknadsskjema med underskrifter og vedlegg i tre PDF-filer (søknadsskjema, protokoll/ prosjektbeskrivelse og andre vedlegg) til:

SANKS-FoU-soknader@finnmarkssykehuset.no

Søkerne må bruke særskilt søknadsskjema som finnes elektronisk under Forskning, fag og tjenesteutvikling på våre hjemmesider www.sanks.no.  Det er svært viktig at søkerne setter seg inn i «Søknadsveileder 2024 Forsknings- og utviklingsmidler fra SANKS»

Innkomne søknader blir behandlet av FoU-styret i SANKS. Søknadene vurderes ut ifra kvalitet og relevans. Søknader mottatt etter søknads­fristens utløp og søknader som ikke oppfyller formelle krav vil ikke bli behandlet.

Kontakt eller spørsmål

Spørsmål kan rettes til SANKS FoU enheten: SANKS-FoU@finnmarkssykehuset.no

eller 

FoU-rådgiver Shiho Hansen

T 78 96 97 94 | M  90 12 13 52

Shiho.Hansen@finnmarkssykehuset.no