Nye Hammerfest sykehus- workshop mai 2017

Verdens beste helsefaglige utdanning?

I forbindelse med overgang fra idéfasen til konseptfasen for Nye Hammerfest sykehus startet samarbeidet mellom Universitetet i Tromsø, Hammerfest kommune og Finnmarkssykehuset med en workshop 3. mai.

Publisert 08.05.2017
Foto av en av gruppene i diskusjon

​Et sentralt ledd i planleggingen av Nye Hammerfest sykehus, er å se på samlokalisering og samdrift med UiT- Norges arktiske universitet og Hammerfest kommune. Partene signerte i februar en intensjonsavtale for å fremme felles interesser i et nytt sykehusbygg i Hammerfest. Alle tre parter har interesse av felles arealer og felles samarbeidsområder.
Det var satt av en hel dag til workshopen for å se på mulighetene for felles benyttelse av arealer og felles driftsløsninger.

Arealer

Nye Hammerfest sykehus har et behov på ca. 28900 kvm og UiT og Hammerfest kommune har hver behov for inntil 5 000 kvm. Under workshopen ble det identifisert en rekke mulige fellesarealer som undervisningslokaler, auditorium, forskning, simuleringsrom, bibliotek, treningsrom/leilighet, treningsrom/gymsal, garderober, kantine, vaskeritjeneste, lager/lagermottak, tekniske rom, vestibyle, utearealer/grønt område og parkering. Hammerfest kommune ønsker å bygge og drifte et felles parkeringshus.

Utdanning og pasientforløp

Men hver part pekte på en rekke andre muligheter med samlokalisering, som da handlet mer om kompetanse, kunnskapsdeling, samhandling og gode pasientforløp.
Kompetansedeling var den store fellesnevneren. Felles internundervisning ble nevnt. En slik samlokalisering og et faglig samarbeid kan gi «verdens beste helsefaglige utdanning». Et simuleringssenter ble nevnt blant annet for å kunne trene og øve i beredskapssammenheng, og spesielt med tanke på økt skipstrafikk og olje- og gassnæringen.
En samlokalisering kan gi sømløse pasientforløp. Det ble også sagt at dette ikke er et lokalt prosjekt, men skal komme hele Finnmark til gode, både når det gjelder utdanning og for pasientene. Det ble i den sammenhengen nevnt at intermediærsenger også kan være for andre kommuner. I løpet av workshopen ble det presentert en visjon om «universitetssykehjem, en spydspiss innen eldreomsorg».
Husbanken deltok også på workshopen, og minnet om finansieringsmuligheter til boliger som trengs både for ansatte, studenter og pasienter.

Framdrift

Idefaserapporten er godkjent av Helse Nord
Helse Nord har vedtatt investeringsrammen på 1.950 millioner kroner
Mandatet for konseptfasen (styringsdokumentet) er vedtatt i Helse Nord
Konseptfasens første del består av arbeid med hovedprogram og konseptvalg- klart desember 2017. Del to omfatter skisseprosjekt og konseptrapport som skal være ferdig tidlig 2018.
Brukermedvirkning begynner juni 2017
Forprosjektet skal være ferdig 2019
Tidligste byggestart er 2019/2020
Byggetid vil være to-tre år